Digital Corpus for Graeco-Arabic Studies

Galen: Ars Medica (The Art of Medicine)

ΓΑΛΗΝΟΥ ΤΕΧΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ.

Τρεῖς εἰσὶν αἱ πᾶσαι διδασκαλίαι τάξεως ἐχόμεναι. πρώτη μὲν, ἡ ἐκ τῆς τοῦ τέλους ἐννοίας κατ’ ἀνάλυσιν γινομένη. δευτέρα δὲ, ἡ ἐκ συνθέσεως τῶν κατὰ τὴν ἀνάλυσιν εὑρεθέντων. τρίτη δὲ, ἡ ἐξ ὅρου διαλύσεως, ἣν νῦν ἐνιστάμεθα. καλεῖν δ’ ἔξεστι τὴν τοιαύτην διδασκαλίαν, οὐ μόνον ὅρου διάλυσιν, ἀλλὰ καὶ διάπτυξιν, ὥς τινες ὠνόμασαν, ἢ ἀνάλυσιν, ἢ διαίρεσιν, ἢ, ὡς ἕτεροί τινες, ἐξάπλωσιν, ἢ ἐξήγησιν, ὡς ἄλλοι. ἐπεχείρησαν μὲν οὖν ἔνιοι τῶν Ἡροφιλείων τοιαύτην ποιήσασθαι διδασκαλίαν, ὥσπερ καὶ Ἡρακλείδης ὁ Ἐρυθραῖος. ἐπεχείρησαν δὲ καὶ τὴν κατὰ σύνθεσιν, αὐτοί τε οἱ Ἡροφίλειοι, καὶ τινες τῶν Ἐρασιστρατείων τε, καὶ Ἀθηναῖος ὁ Ἀτταλεύς. οὐδεὶς μέντοι γε τῶν πρὸ ἡμῶν ἔγραψε τὴν ἐκ τῆς τοῦ τέλους ἐννοίας ἀρχομένην διδασκαλίαν, ἐξ ἧς αἱ τέχναι πᾶσαι συνίστανται κατὰ μέθοδον. ἀλλ’ ἐκείνην μὲν ἑτέρωθι διήλθομεν, ἐνταυθοῖ δὲ τὴν ὁρικὴν ποιησόμεθα διδασκαλίαν. ὅσον γὰρ ἀπολείπεται τῆς κατὰ ἀνάλυσιν ἀξιώματί τε καὶ μεθόδῳ, τοσοῦτον πλεονεκτοῦσαν εὑρήσομεν εἰς σύνοψίν τε τοῦ ὅλου καὶ μνήμην τῶν κατὰ μέρος. εὐμνημόνευτα γὰρ ἱκανῶς ἐστι τὰ ἐκ τῆς τοῦ ὅρου διαλύσεως ἅπαντα, διὰ τὸ περιέχειν ὅλης τῆς τέχνης ἐν ἑαυτῷ τὰ κεφάλαια τὸν ἄριστον ὅρον, ὅν πέρ τινες καὶ οὐσιώδη ὀνομάζουσιν, ἀντιδιαιρούμενοι τοῖς ἐννοηματικοῖς προσαγορευομένοις. ἐκεῖνοι μὲν γὰρ ἀπὸ τῶν συμβεβηκότων οἶς ὁρίζονται πράγμασιν, οὗτοι δὲ ἀπὸ τῆς οὐσίας αὐτῆς συνίστανται. ἡ δὲ κατὰ μέρος ἐξεργασία συμπάσης τῆς ἰατρικῆς θεωρίας ἐν πολλαῖς ἡμῖν ἑτέραις γέγραπται πραγματείαις, αἷς ἔξεστι χρῆσθαι πρὸς τὰς τρεῖς διδασκαλίας. ἀλλὰ νῦν γε τῆς ὁριστικῆς ὑπαρξόμεθα, τοσοῦτον ἔτι προσθέντες, ὡς μόνα τὰ κεφάλαια καὶ οἶον συμπεράσματα τῶν κατὰ διέξοδον ἀποδεδειγμένων εἰρήσεται νῦν.

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب الصناعة الصغيرة

قال جالينوس:

كلّ التعاليم التي تجري على ترتيب فإنّ المسالك فيها على ثلثة أنحاء:

أحدها: يكون على طريق العكس والتحليل.

وهو أن تقيم الشيء الذي تقصد إليه، وتلتمس علمه في وهمّك على الغاية من تمامه، ثمّ تنظر إلى الأقرب فالأقرب ممّا لا يقوم ذلك الشيء، ولا يتمّ إلّا به، إلى أن تنتهي إلى أوّله.

والثاني: يكون على طريق التركيب، ومضادّة المسلك الأوّل.

وهو أن تبدأ من الشيء الذي كنت انتهيت إليه بطريق التحليل والعكس، ثمّ ترجع إلى تلك الأشياء فتركب بعضها إلى بعض إلى أن تنتهي إلى آخرها.

والثالث: يكون بطريق تحليل الحدّ.

وهو المسلك الذي نستعمله في كتابنا هذا.

ولك أن تسمّي هذا التعليم بدل تحليل الحدّ، شرح الحدّ كما قد سمّاه قوم، أو نقض الحدّ وتقسيمه، كما سمّاه آخرون، أو بسطه وتفسيره، كما سمّاه غيرهم.

وقد رام قوم من أصحاب إيروفيلس أن يسلكوا هذا الطريق من التعليم، وإيرقليدس المعروف بإرثراوس.

ورام أيضاً سلوك طريق التركيب أصحاب إيروفيلس، وقوم من أصحاب أراسسطراطيس، وأثيناوس المعروف بأطالوس.

ولم يستعمل أحد ممّن كان قبلنا في شيء من كتبه التعليم الذي يكون ابتداؤه من الرمي بالوهم إلى غاية الشيء الذي يقصد إليه. على أنّ هذا المسلك هو الذي تستنبط به جميع الصناعات بطريق القياس.

وقد استعملنا ذلك التعليم في غير هذا الكتاب.

وأمّا في هذا الكتاب فإنّا نستعمل التعليم الذي يكون بطريق تحليل الحدّ.

وبقدر ما ينقص هذا التعليم عن الأوّل في الشرف، وفي لزوم القياس، فإنّه يفضله في جمعه، وحصره لجملة الأمر، وإذ كاره بجزء جزء منه. لأنّ كلّ ما يعمله الإنسان بطريق تحليل الحدّ فحفظه، وذكره يسهل عليه جدّاً. من قبل أنّ الحدّ يحتوي على جمل الصناعة كلّها، إذا كان حدّاً جيّداً، وهو الحدّ الذي سمّاه قوم حدّاً جوهريّاً، ليفرّقوا بينه وبين تلك الحدود التي يسمّونها الصفات، لأنّ تلك الحدود إنّما تحدّ الأشياء من أعراض لحقتها.

وأمّا في هذا الحدّ الجوهريّ فيحدّ الشيء من نفس جوهره.

فأمّا تلخيص شيء شيء من جميع علم الطبّ فقد أتينا عليه في كتب أخر كثيرة يتّسع فيها الأمر لاستعمال التعاليم الثلثة.

وأمّا الآن فإنّا نفتتح كتابنا هذا بالتعليم الذي يكون بطريق تحليل الحدّ، بعد أن تعلم بأنّا إنّما نذكر في هذا الكتاب جمل ما بيّنّاه على الشرح في غيره من الكتب، وأنّ ما فيه بمنزلة النتائج لما فيها.