Digital Corpus for Graeco-Arabic Studies

Aristotle: Ars Poetica (Poetics)

ΠΕΡΙ ΠΟΙΗΤΙΚΗΣ.

Περι ποιητικῆς αὐτῆς τε καὶ τῶν εἰδῶν αὐτῆς, ἥν τινα δύναμιν ἕκαστον ἔχει, καὶ πῶς δεῖ συνίστασθαι τοὺς μύθους, εἰ μέλλει καλῶς ἕξειν ἡ ποίησις, ἔτι δὲ ἐκ πόσων καὶ ποίων ἐστὶ μορίων, ὁμοίως δὲ καὶ περὶ τῶν ἄλλων ὅσα τῆς αὐτῆς ἐστὶ μεθόδου, λέγωμεν, ἀρξάμενοι κατὰ φύσιν πρῶτον ἀπὸ τῶν πρώτων. Ἐποποιία δὴ καὶ ἡ τῆς τραγῳδίας ποίησις, ἔτι δὲ κωμῳδία καὶ ἡ διθυραμβοποιητικὴ καὶ τῆς αὐλητικῆς ἡ πλείστη καὶ κιθαριστικῆς, πᾶσαι τυγχάνουσιν οὖσαι μιμήσεις τὸ σύνολον. Διαφέρουσι δὲ ἀλλήλων τρισίν· ἢ γὰρ τῷ γένει ἑτέροις μιμεῖσθαι, ἢ τῷ ἕτερα, ἢ τῷ ἑτέρως καὶ μὴ τὸν αὐτὸν τρόπον. Ὥσπερ γὰρ καὶ χρώμασι καὶ σχήμασι πολλὰ μιμοῦνταί τινες ἀπεικάζοντες, οἱ μὲν διὰ τέχνης οἱ δὲ διὰ συνηθείας, ἕτεροι δὲ διὰ τῆς φωνῆς, οὕτω κἀν ταῖς εἰρημέναις τέχναις, ἅπασαι μὲν ποιοῦνται τὴν μίμησιν ἐν ῥυθμῷ καὶ λόγῳ καὶ ἁρμονίᾳ, τούτοις δ᾿ ἢ χωρὶς ἢ μεμιγμένοις, οἷον ἁρμονίᾳ μὲν καὶ ῥυθμῷ χρώμεναι μόνον ἥ τε αὐλητικὴ καὶ ἡ κιθαριστική, κἂν εἴ τινες ἕτεραι τυγχάνωσιν οὖσαι τοιαῦται τὴν δύναμιν, οἷον ἡ τῶν συρίγγων. Αὐτῷ δὲ τῷ ῥυθμῷ μιμοῦνται χωρὶς ἁρμονίας οἱ τῶν ὀρχηστῶν· καὶ γὰρ οὗτοι διὰ τῶν σχηματιζομένων ῥυθμῶν μιμοῦνται καὶ ἤθη καὶ πάθη καὶ πράξεις. Ἡ δὲ ἐποποιία μόνον τοῖς λόγοις ψιλοῖς ἢ τοῖς μέτροις, καὶ τούτοις εἴτε μιγνῦσα μετ᾿ ἀλλήλων, εἴθ᾿ ἑνί τινι γένει χρωμένη τῶν μέτρων τυγχάνουσα μέχρι τοῦ νῦν. Οὐδὲν γὰρ ἂν ἔχοιμεν ὀνομάσαι κοινὸν τοὺς Σώφρονος καὶ Ξενάρχου μίμους καὶ τοὺς Σωκρατικοὺς λόγους, οὐδὲ εἴ τις διὰ τριμέτρων ἢ ἐλεγείων ἢ τῶν ἄλλων τινῶν τῶν τοιούτων ποιοῖτο τὴν μίμησιν· πλὴν οἱ ἄνθρωποί γε συνάπτοντες τῷ μέτρῳ τὸ ποιεῖν ἐλεγειοποιοὺς τοὺς δὲ ἐποποιοὺς ὀνομάζουσιν, οὐχ ὡς τοὺς κατὰ μίμησιν ποιητὰς ἀλλὰ κοινῇ κατὰ τὸ μέτρον προσαγορεύοντες. Καὶ γὰρ ἂν ἰατρικὸν ἢ μουσικόν τι διὰ τῶν μέτρων ἐκφέρωσιν, οὕτω καλεῖν εἰώθασιν. Οὐδὲν δὲ κοινόν ἐστιν Ὁμήρῳ καὶ Ἐμπεδοκλεῖ πλὴν τὸ μέτρον· διὸ τὸν μὲν ποιητὴν δίκαιον καλεῖν, τὸν δὲ φυσιολόγου μᾶλλον ἢ ποιητήν. Ὁμοίως δὲ κἂν εἴ τις ἅπαντα τὰ μέτρα μιγνύων ποιοῖτο τὴν μίμησιν, καθάπερ Χαιρήμων ἐποίησε Κένταυρον μικτὴν ῥαψῳδίαν ἐξ ἁπάντων τῶν μέτρων, οὐκ ἤδη καὶ ποιητὴν προσαγορευτέον. Περὶ μὲν οὖν τούτων διωρίσθω τοῦτον τὸν τρόπον. Εἰσὶ δέ τινες οἳ πάσι χρῶνται τοῖς εἰρημένοις, λέγω δὲ οἷον ῥυθμῷ καὶ μέλει καὶ μέτρῳ, ὥσπερ ἥ τε τῶν διθυραμβικῶν ποίησις καὶ ἡ τῶν νόμων καὶ ἥ τε τραγῳδία καὶ ἡ κωμῳδία· διαφέρουσι δέ, ὅτι αἱ μὲν ἅμα πᾶσιν αἱ δὲ κατὰ μέρος. Ταύτας μὲν οὖν λέγω τὰς διαφορὰς τῶν τεχνῶν, ἐν οἷς ποιοῦνται τὴν μίμησιν.

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب أرسطو طاليس فى الشعر

نقل أبى بشر متى بن يونس القنائى من السريانى إلى العربى. قال أرسطو طاليس: (١) إنا متكلمون الآن فى صناعة الشعر وأنواعها، ومخبرون أى قوة لكل واحد منها، وعلى أى (٢) سبيل ينبغى أن تتقوم الأسمار والأشعار إن كانت الفواسس مزمعةً بأن يجرى أمرها مجرى (٤) الجودة. وأيضاً من كم جزء هى، وأيما هى أجزاؤها. وكذلك نتكلم فى أخر، كم التى هى موجودة [التى هى] لها بعينها. (٣) [ونتكلم] ونحن متكلمون فى هذا كله من حيث نبتدئ أولاً من الأشياء الأوائل.

فكل شعر وكل نشيد شعرى ننحى به (٥) إما مديحاً وإما هجاءً 〈و〉إما ديثرمبو الشعرى، ونحو أكثر أوليطيقس، وكل ما كان داخلاً فى التشبه ومحاكاة (٦) صناعة الملاهى من الزمر والعود غيره — فأصنافها ثلاثة: وذلك إما أن تكون تشبه بأشياء أخر والحكاية (٧) بها، وإما أن تكون على عكس هذا، وهو أن تكون أشياء أخر تشبه وتحاكى، وإما أن تجرى على أحوال مختلفة لاعلى (٨) جهة واحدة بعينها.

وكما أن الناس قد يشبهون بألوان وأشكال كثيراً ويحاكون ذلك، من حيث إن بعضهم (٩) يشبه بالصناعات ويحاكيها، وبعضهم بالعادات، وقوم أخر منهم بالأصوات، كذلك الصناعات (١٠) التى وصفنا. وجميعها يأتى بالتشبيه والحكاية باللحن والقول والنظم، وذلك يكون إما على الانفراد وإما (١١) على جهة الاختلاط مثال ذلك أو ليطيقى وصناعة العيدان فإنهما تستعملان اللحن والتأليف فقط، وإن كان (١٢) يوجد صناعات أخرى هى فى قوتها مثل هاتين: مثال ذلك صناعة الصفر، تستعمل (١٣) اللحن الواحد بعينه من غير تأليف، وصناعة أداة الرقص أيضا،ً وذلك أن هاتين باللحون المتشكلة تشبه (١٤) بالعادات وبالانفعالات أيضاً وبالأعمال أيضاً وتحاكيها. أما بعضها فبالكلام المنثور الساذج (١٥) أكثر، أو الأوزان، وتحاكى هى هذه إما وهى مختلطة وإما بأن تستعمل جنساً واحداً، وبالأوزان (١٦) التى هى بلا تسمية إلى 〈هذه〉 الأزمنة: وذلك أنه ليس لنا أن نسمى بماذا تشارك حكايات وتشبيهات (١٧) سوفرن وكسائر خس والأقاويل المنسوبة إلى سقراط، ولا أيضاً إن جعل الإنسان تشبيهه (١٨) وحكايته بالأوزان الثلاثية، أو [هو] هذه التى يقال لها إلغايا، أو شىء من هذه الأخر التى يجعل تشبيهه وحكايته (١٩) بها على هذا النحو. غير أن الناس عندما يوصلون وزن صناعة الشعر (يعملون الأوزان و) يسمون بعضها «فيو إلغايا» (١٣١ب) وبعضها «فيوالإفى» (والتى لها أول وآخر). وليس كالتى يعملون الشعراء، التى هى بالحكاية والتشبيه، لكن التى يلقبونها (٢) المشتركة فى أوزانها، وذلك إن عملوا شىء من أمور الطب أو أمور الطبيعة بالأوزان، فهكذا (٣) قد جرت عادتهم بالتلقيب. وذلك أنه لا شىء يشتر كان فيه أوميروس وأنفادقلس ما خلا الوزن: ولذلك (٤) أما ذاك فينبغى أن نلقبه شاعراً، وأما هذا فالمتكلم فى الطبيعيات أكثر من الشاعر. وكذلك إن كان الإنسان (٥) يعمل الحكاية والتشبيه عندما يخلط جميع الأوزان، كما كان يعمل خاريمن — فإنه كان يشبه قانطورس (٦) برقص الدستبند من جميع الأوزان — فقد يجب أن نلقبه شاعراً. فمن قبل هذه كان حدد هذا الضرب.

وقد يوجد (٧) قوم يستعملون جميع التى وصفت: مثال ذلك فى اللحن والصوت الحلو والأوزان كصناعة الشعر التى بثورمى (٨) والتى للناموس، المديح أيضاً والهجاء؛ وتختلف بأن بعضها مع الكل معاً وبعضها بالجزء. فهذه أقول (٩) إنها أصناف الصنائع التى بها يعملون الحكاية والتشبيه.