Digital Corpus for Graeco-Arabic Studies

Aristotle: Ars Poetica (Poetics)

Τῆς δὲ λέξεως ἁπάσης τάδ᾿ ἐστὶ τὰ μέρη, στοιχεῖον, συλλαβή, σύνδεσμος, ὄνομα, ῥῆμα, ἄρθρον, πτῶσις, λόγος. Στοιχεῖον μὲν οὖν ἐστὶ φωνὴ ἀδιαίρετος, οὐ πᾶσα δέ, ἀλλ᾿ ἐξ ἧς πέφυκε συνετὴ γίνεσθαι φωνή· καὶ γὰρ τῶν θηρίων εἰσὶν ἀδιαίρετοι φωναί, ὦν οὐδεμίαν λέγω στοιχεῖον. Ταύτης δὲ μέρη τό τε φωνῆεν καὶ τὸ ἡμίφωνον καὶ ἄφωνον. Ἔστι δὲ φωνῆεν μὲν ἄνευ προσβολῆς ἔχον φωνὴν ἀκουστήν, οἷον τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡμίφωνον δὲ τὸ μετὰ προσβολῆς ἔχον φωνὴν ἀκουστήν, οἷον τὸ Σ καὶ τὸ Ρ, ἄφωνον δὲ τὸ μετὰ προσβολῆς καθ᾿ αὑτὸ μὲν οὐδεμίαν ἔχον φωνήν, μετὰ δὲ τῶν ἐχόντων τινὰ φωνὴν γινόμενον ἀκουστόν, οἷον τὸ Γ καὶ τὸ Δ. Ταῦτα δὲ διαφέρει σχήμασί τε τοῦ στόματος καὶ τόποις καὶ δασύτητι καὶ ψιλότητι καὶ μήκει καὶ βραχύτητι, ἔτι δὲ ὀξύτητι καὶ βαρύτητι καὶ τῷ μέσῳ· περὶ ὦν καθ᾿ ἕκαστον ἐν τοῖς μετρικοῖς προσήκει θεωρεῖν. Συλλαβὴ δ᾿ ἐστὶ φωνὴ ἄσημος, συνθετὴ ἐξ ἀφώνου καὶ φωνὴν ἔχοντος· καὶ γὰρ τὸ ΓΡ ἄνευ τοῦ Α συλλαβή, καὶ μετὰ τοῦ Α, οἷον τὸ ΓΡΑ. Ἀλλὰ καὶ τούτων θεωρῆσαι τὰς διαφορὰς τῆς μετρικῆς ἐστίν. Σύνδεσμος δ᾿ ἐστὶ φωνὴ ἄσημος, ἣ οὔτε κωλύει οὔτε ποιεῖ φωνὴν μίαν σημαντικήν, ἐκ πλειόνων φωνῶν πεφυκυῖαν συντίθεσθαι, καὶ ἐπὶ τῶν ἄκρων καὶ ἐπὶ τοῦ μέσου, ἢν μὴ ἁρμόττῃ ἐν ἀρχῇ λόγου τιθέναι καθ᾿ αὑτόν, οἷον μέν, ἤτοι, δή. Ἢ φωνὴ ἄσημος ἐκ πλειόνων μὲν φωνῶν μιᾶς, σημαντικῶν δέ, ποιεῖν πεφυκυῖα μίαν σημαντικὴν φωνήν. Ἄρθρον δ᾿ ἐστὶ φωνὴ ἄσημος, ἣ λόγου ἀρχὴν ἢ τέλος ἢ διορισμὸν δηλοῖ, οἷον τὸ φημί καὶ τὸ περί καὶ τὰ ἄλλα. Ἢ φωνὴ ἄσημος, ἣ οὔτε κωλύει οὔτε ποιεῖ φωνὴν μίαν σημαντικὴν ἐκ πλειόνων φωνῶν, πεφυκυῖα τίθεσθαι καὶ ἐπὶ τῶν ἄκρων καὶ ἐπὶ τοῦ μέσου. Ὄνομα δ᾿ ἐστὶ φωνὴ συνθετή, σημαντικὴ ἄνευ χρόνου, ἧς μέρος οὐδέν ἐστι καθ᾿ αὑτὸ σημαντικόν· ἐν γὰρ τοῖς διπλοῖς οὐ χρώμεθα, ὡς καὶ αὐτὸ καθ᾿ αὑτὸ σημαῖνον, οἷον ἐν τῷ Θεοδώρῳ τὸ δῶρον οὐ σημαίνει. Ῥῆμα δὲ φωνὴ συνθετή, σημαντικὴ μετὰ χρόνου, ἧς οὐδὲν μέρος σημαίνει καθ᾿ αὑτό, ὥσπερ καὶ ἐπὶ τῶν ὀνομάτων· τὸ μὲν γὰρ ἄνθρωπος ἢ λευκὸν οὐ σημαίνει τὸ πότε, τὸ δὲ βαδίζει ἢ βεβάδικε προσσημαίνει τὸ μὲν τὸν παρόντα χρόνον τὸ δὲ τὸν παρεληλυθότα. Πτῶσις δ᾿ ἐστὶν ὀνόματος ἢ ῥήματος ἡ μὲν τὸ κατὰ τούτου ἢ τούτῳ σημαίνουσα καὶ ὅσα τοιαῦτα, ἡ δὲ τὸ κατὰ τὸ ἑνὶ ἢ πολλοῖς, οἷον ἄνθρωποι ἢ ἄνθρωπος, ἡ δὲ κατὰ τὰ ὑποκριτικά, οἷον κατ᾿ ἐρώτησιν ἢ ἐπίταξιν· τὸ γὰρ ἐβάδισεν ἢ βάδιζε πτῶσις ῥήματος κατὰ ταῦτα τὰ εἴδη ἐστίν. Λόγος δὲ φωνὴ συνθετὴ σημαντική, ἧς ἔνια μέρη καθ᾿ αὑτὰ σημαίνει τι· οὐ γὰρ ἅπας λόγος ἐκ ῥημάτων καὶ ὀνομάτων σύγκειται, οἷον ὁ τοῦ ἀνθρώπου ὁρισμός, ἀλλ᾿ ἐνδέχεται ἄνευ ῥημάτων εἶναι λόγον. Μέρος μέντοι ἀεί τι σημαῖνον ἕξει, οἷον ἐν τῷ βαδίζει Κλέων ὁ Κλέων. Εἷς δ᾿ ἐστὶ λόγος διχῶς· ἢ γὰρ ὁ ἓν σημαίνων, ἢ ὁ ἐκ πλειόνων συνδέσμων, οἷον ἡ Ἰλιὰς μὲν συνδέσμῳ εἷς, ὁ δὲ τοῦ ἀνθρώπου τῷ ἓν σημαίνειν.

ويتول من غمات | المقولة باسرها واحز الاسطقسات هى هذه الاقتضاب الرباط الفاصلة الاسم الكلمة التصريف القول فاما الاسطقس فهو غير مقسوم وليس كله لكن ما كان منه من شان الصوت المركب ان يتركب ويكون منه وذلك ان اصوات البهايم هى غير مفصلة وليس ولا واحد منها صوت مركب وليس ولا واحد من اجزا الاصوات ما اقول انه للاسطقسات واما هذا الصوت | المركب فاجزاه جزوان اعنى المصوت ولا مصوت ونصف المصوت غير ان الصوت الذى يكون من غير القرع الكاين عند الشفتين او الانسان هو صوت غير مفصل واما نصف الصوت الذى يكون مع القرع فليس له على انفراده صوت مسموع اذا ما حرك الس والر واما لا مصوت فهو الذى مع القرع اما على انفراده فليس لها ولا صوت واحد مركب مسموع واما مع | التى لها صوت مركب قد يكون مسموع بمنزلة الى والد وهو بعينه مختلف بشكل الافواه والمواضع وبالا*صال والمرسل وبالطول والانقباض وايضا بالحدة والصلابة وبالتى هى موضوعة فى وسط

كل واحد واحد فى جميع الاوزان وينبغى ان ٮداينها واما الاقتضاب | صوت مركب مدلول مركب من اسطقس مصوت ولا مصوت وذلك ان الح اقتضاب مع ا لكن الح والر وا هى اقتضاب الا انه ينبغى ان ننظر فى اختلاف هذا اعنى هذه الوزنية واما الرباط فهو صوت مركب غير مدلول | بمنزلة اما واليس وذلك ان ما يسمع منها هو غير مدلول مركب ا من اصوات كثيرة وهى دالة على صوت لفظة واحد مركب غير مدلول واما الواصلة فهى صوت مركب غير مدلول اما لابتدا القول واما لاخره او حد دال بمنزلة فا واو من اجل او الا ويقال صوت مركب غير مدلول الذى لا يمنع ولا يفعل الصوت الواحد المدلول الذى من شانه ان يركب من اصوات كثيرة | وعلى الروس وعلى الوسط واما الاسم فهو لفظة او صوت مركب دالة او دال خلو من الزمان جزو من اجرايه لا يدل على انفراده وليس يستعمل الاسما المركبة على ان جزو من اجزايها يدل على انفراده وذلك ان دورس من ثاودوس ليس يدل على شى واما الكلمة فهى صوت دال او لفظة دالة تدل معما تدل عليه | على الزمان جزو من اجزايه لا يدل على انفراده كما لا يدل جزو من اجزا الاسما على انفراده وذلك ان قولنا انسان او ابيض ليس يدلان على الزمان واماقولنا يمشى او مشى فقد يدلان على الزمان الماضى واما التصريف فهو للاسم او للقول اما ذاك على ان لهذه وهذا | وما اشبه ذلك بعضه يدل على واحد او على كثير بمنزلة الناس او للانسان واما ذاك فعلى هذه التى هى والاقاويل بمنزلة ما فى السوال وفى الامر وذلك ان قولنا مشى او يمشى اذا دللنا به على الزمان المستقبل * هما تصاريف الكلمة وهذه هى انواعها ايضا والقول هو لفظ دال او صوت دال مركب الواحد من اجزايه يدل على انفراده وليس كل | قول مركب من الكلمة بمنزلة حد الانسان لكن قد يمكن ان يكون القول من كلم جزو من القول الدال على ما هو الشى بمنزلة ان يكون له بمنزلة قولنا قاللناس فى قولنا قاللناس يمشى والقول يكون واحدا على ضربين وذلك انه اما ان يكون القول واحد بان يدل على واحد واما ان يكون واحدا برباطات كثيرة بمنزلة قولنا سفر او اوميروس هو المعروف بايلياس هو واحد | وذلك ان هذا هو واحد برباط

واما قولنا انسان يمشى فهو واحد من قبل انه يدل على واحد