Digital Corpus for Graeco-Arabic Studies

Galen: De Consuetudinibus (On Habits)

Αὗται μὲν οὖν εἰσιν αἱ διαφοραὶ τῶν ἐθῶν κατά τε τὴν τῶν ὑλῶν, ἐν αἷς συνίστανται, καὶ τὴν τῶν αἰτίων, ὑφ’ ὧν γίνονται, δύναμιν. Ἐρασιστράτου δὲ καὶ τῶν κενώσεων ἐπιζητητικὸν γίνεσθαι τὸ σῶμα φάντος, ἐπειδὰν ἐθισθῶσί τινες αὐταῖς, καὶ περὶ τούτων ἐπισκεπτέον. ἴσμεν γάρ τινας ἐκ τῶν ῥινῶν αἱμορραγοῦντας ἤτοι κατὰ περιόδους τινὰς ἰσοχρονίους ἢ ἀτάκτως ἢ δι’ αἱμορροΐδων ἢ δι’ ἐμέτων ἢ διαρροίαις ἢ χολέραις κενουμένους, ἐνίοτε δ’ ἑκουσίως ἀποχέοντας αἵματος ἢ διὰ φλεβοτομίας ἢ δι’ ἀμυχῶν τῶν ἐν σφυροῖς [ἢ διὰ ῥινός], ὥσπερ γε καὶ διὰ τῶν καθαιρόντων φαρμάκων, ἐμετηρίων τε καὶ κατωτερικῶν· ὑπὲρ ὧν καὶ αὐτῶν ἐσκέφθαι τι χρήσιμον. ἐμοὶ γὰρ οὐ δοκεῖ τὰ σώματα δι’ ἔθος δεῖσθαι τῶν τοιούτων κενώσεων, ἀλλὰ δι’ ἣν αἰτίαν τῆς πρώτης ἐδεήθη κενώσεως ἤτοι τῆς φύσεως ἐργασαμένης αὐτὴν ἤ τινος ἀνθρώπου κατὰ συλλογισμὸν ἰατρικόν, οὕτω καὶ αὖθις καὶ πολλάκις χρῄζειν τῶν αὐτῶν ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς. ἔνιοι μὲν γὰρ ἐπὶ μοχθηραῖς διαίταις, ἔνιοι δὲ διὰ κατασκευὴν μοχθηρὰν τοῦ σώματος ἀθροίζοντες αἵματος πλῆθος ἢ κακοχυμίαν ὑπὸ τῶν εἰρημένων κενώσεων ὠφελοῦνται τῆς φύσεως ἤ τινος ἰατροῦ τὸ περιττὸν ἀποχέοντος, πρὶν νοσῆσαι τὸν ἄνθρωπον. ἐνίοις δὲ νοσήσασιν ἡ μὲν κρίσις ἐπὶ τοιαύταις ἐκκρίσεσι τοῦ νοσήματος ἴασις ἐγένετο· τινὲς δ’ ὑπὸ τῶν ἰατρῶν ἐθεραπεύθησαν ὁμοίοις βοηθήμασι χρησαμένων, εἶθ’ ὕστερον ἁλόντες ὁμοίῳ νοσήματι θεραπευθέντες τε δι’ αὐτῶν, ἐάν ποτε πάλιν αὐτοῖς ἤτοι που τὸ τοῦ σώματος βάρος ἢ τῆς κεφαλῆς μόνης ἀνωμαλία τις ἢ καί τι τῶν παρὰ φύσιν ἕτερον ἐπιφαίνηται, κοινοῦνται τοῖς ἰατροῖς περὶ αὐτῶν δεδιέναι φάσκοντες ἁλῶναι τοῖς αὐτοῖς νοσήμασιν, οἷς ἔμπροσθεν ἑάλωσαν ἐπὶ προηγησαμένοις ὁμοίοις συμπτώμασι, κἄπειτα φθάσαντες ἢ διὰ καθάρσεώς τινος ἢ δι’ αἵματος ἀφαιρέσεως ἐκφυγεῖν τὴν προσδοκηθεῖσαν νόσον ἑτοιμότερον ἐπὶ τὴν αὐτὴν ἀφικνοῦνται βοήθειαν, ὅταν αἴσθωνταί τινος ὁμοίου συμπτώματος ὕστερόν ποτε συμπεσόντος αὐτοῖς. ἔνιοι δὲ καὶ πρὶν αἰσθέσθαι τὴν προθεσμίαν ὑφορώμενοι τοῦ χρόνου, καθ’ ὃν ἐν ὡρισμένῃ περιόδῳ τῶν τοιούτων ἔπαθόν τι, κενοῦσθαι φθάνουσιν ὀνομάζουσί τε τὴν προφυλακτικὴν κένωσιν ἐν ἔθει γεγονέναι σφίσιν οὐδεμίαν ὑπαλλαγὴν τοῦ σώματος ἐκ τῶν τοιούτων κενώσεων λαμβάνοντος, ὁποίαν ἐδείχθη λαμβάνον ἐπὶ τοῖς προειρημένοις, ἀλλ’ ὑπὸ τῆς αὐτῆς αἰτίας ταὐτὰ πάσχοντος. ἐὰν οὖν ὑπαλλάξωσι τὴν δίαιταν ἐλάττοσι μὲν ἐδέσμασι χρώμενοι, προστιθέντες δέ τι τοῖς γυμνασίοις, ἄνοσοι διατελοῦσιν ἐκ τῆς τῶν ἐθῶν ὑπαλλαγῆς ὠφεληθέντες, οὐχ ὥσπερ οἱ πρόσθεν εἰρημένοι βλαβέντες· οὐ γὰρ ἔθους λόγῳ διὰ τῶν κενώσεων ὠφελεῖσθαι συνέβαινεν αὐτοῖς ἀλλ’ ἐπὶ μοχθηρᾷ διαίτῃ κακοχυμίαν τε καὶ πλῆθος ἀθροίζουσιν.

فهذا ما اردنا ذكره من اصناف العادات واختلافها بحسب قوة الاشيا التي فيها يكون قوامها واصناف الصحة التي تحدث عنها ولان ارسسطراطس قد قال كما ان البدن يقتضي ايضا الاستفراغات اذا هو اعتادها قد ينبغي لنا ان نبحث عن ذلك وذاك انا قد نعلم ان قوما يصيبهم الرعاف بادوار في اوقات متساوية وقوم اخرون يستفرغ منهم الدم من العروق التي في السفلة وقوم اخرون يستفرغون بالقي او باختلاف نصيبهم وقوم اخرون يفرغون الدم من ابدانهم بارادتهم بفصد العروق او بشرط العروق التي الى جانب الكعبين او من المنخرين او يفرغون ابدانهم بالادوية المسهلة او بالادوية التي تبعث القي او التي تحدر الطمث وذلك ايضا مما ينبغي ان نبحث عنه فاني لا ارى ان هاولا انما يحتاجون الى مثل هذه الاستفراغات للعادة لكن للسبب الذي من اجله احتاجوا الى الاستفراغ الاول الذي فعلته الطبيعة او فعله رجل حكيم بقياس طبي لذلك السبب بعينه يحتاجون الى معاودته بعينه مرة ثانية ومرارا كثيرة وذلك ان في الناس قوما يجمع في ابدانهم بسبب سو تدبيرهم دما كثيرا واخلاطا ردية وبعض الناس يعرض لهم ذلك بسبب ان هية بدنه هية ردية فهم بهذا السبب ينتفعون بالاستفراغات التي ذكرناها اذا تحركت الطبيعة ففرغت من ابدانهم فضولها قبل ان يمرضوا او فعل ذلك بهم بعض الاطبا وبضعهم اذا هو مرض كانت مداواة مرضه بهذه الاستفراغات اذا انبعثت من الطبيعة او بعثها الطبيب باستعماله في المداواة ما يحتذى به فعل الطبيعة ثم انهم اذا اصابهم بعد ذلك مرض شبيه بالاول وتداووا بتلك الاستفراغات ويروا ان عرض لهم في وقت ما ان يجدوا مرة اخرى حس ثقل في جميع البدن او في الراس وحده او يجدون اضطرابا في البدن او غير ذلك من الاشيا الخارجة عن الطبيعة سالوا الاطبا ان يتقصوا ابدانهم لما يتخوفونه من ان تصيبهم الامراض التي قد كانت اصابتهم عندما عرضت لهم هذه الاعراض على هذا المثال فاذا هم افلتوا او تخلصوا من المرض الذي كانوا يتوقعونه اما باسهال واما باخراج دم بادروا وسارعوا الى ذلك العلاج حتى احسوا في بعض الاوقات باعراض شبيهة بتلك وبعضهم من قبل ان يحس بشي من الاعراض لخوفهم من حلول الوقت الموقت الذي كان يصيبهم فيه بعض العلل بادوار معلومة يتقدمون فيتفرغون ابدانهم ويظنون ان هذا الاستفراغ الذي يفعلونه على طريق التقدم بالحفظ قد صار عادة لهم وبالحق اقول ان البدن ليس يناله من امثال هذه الاستفراغات شي من التغيير فوجب ان يكون ذلك عادة له كما بينا انه يناله من الاشيا التي تقدم ذكرها بل انما يصيبه من سبب واحد بعينه امر واحد بعينه ولذلك متى ابدلوا اصحاب هذه الاستفراغات تدبيرهم وقللوا من طعامهم وزادوا في رياضتهم سلموا من الامراض فابدال العادة حينئذ مما ينتفعون به لا مما يضرهم. كما يضر اوليك الذين ذكرناهم قبل وذلك انه ليس الذي يتفق لهم من الانتفاع بالاستفراغ انما هو سبب العادة بل انما ذلك بسبب انهم يتدبرون تدبيرا رديا يجتمع في ابدانهم اخلاطا ردية وامتلا.