Digital Corpus for Graeco-Arabic Studies

Hippocrates: De Diaeta in Morbis Acutis (Regimen in Acute Diseases)

14. Γλυκὺν δὲ οἶνον καὶ οἰνώδεα καὶ λευκὸν καὶ μέλανα, καὶ μελίκρητον, καὶ ὕδωρ, καὶ ὀξύμελι, τοισίδε σημαινόμενον χρὴ διορίζειν ἐν τῇσιν ὀξείῃσι νούσοισιν. Ὁ μὲν γλυκὺς ἧσσόν ἐστι καρηβαρικὸς τοῦ οἰνώδεος, καὶ ἧσσον φρενῶν ἁπτόμενος, καὶ διαχωρητικώτερος δή τι τοῦ ἑτέρου κατ᾿ ἔντερον, μεγαλόσπλαγχνος δὲ σπληνὸς καὶ ἥπατος· οὐκ ἐπιτήδειος δὲ οὐδὲ τοῖσι πικροχόλοισι· καὶ γὰρ οὖν διψώδης τοῖσί γε τοιουτέοισίν ἐστιν· ἀτὰρ καὶ φυσώδης τοῦ ἐντέρου τοῦ ἄνω· οὐ μὴν πολέμιός γε τῷ ἐντέρῳ τῷ κάτω, ὡς κατὰ λόγον τῆς φύσης· καίτοι γε οὐ πάνυ πορίμη ἐστὶν ἡ ἀπὸ τοῦ γλυκέος οἴνου φῦσα, ἀλλ᾿ ἐγχρονίζει περὶ ὑποχόνδρια. Καὶ γὰρ οὖν οὗτος ἧσσον διουρητικὸς γίγνεται τὸ ἐπίπαν τοῦ οἰνώδεος λευκοῦ· πτυάλου δὲ μᾶλλον ἀναγωγός ἐστι τοῦ ἑτέρου ὁ γλυκύς. Καὶ οἷσι μὲν διψώδης ἐστὶ πινόμενος, ἧσσον ἂν τούτοισιν ἀνάγοι ἢ ὁ ἕτερος οἶνος, οἷσι δὲ μὴ διψώδης, μᾶλλον ἀνάγοι ἂν τοῦ ἑτέρου. Ὁ δὲ λευκὸς οἰνώδης οἶνος ἐπῄνηται μὲν καὶ ἔψεκται τὰ πλεῖστα καὶ τὰ μέγιστα ἤδη ἐν τῇ τοῦ γλυκέος οἴνου διηγήσει· ἐς δὲ κύστιν μᾶλλον πόριμος ἐὼν τοῦ ἑτέρου καὶ διουρητικὸς καὶ καταῤῥηκτικὸς, αἰεὶ πολλὰ προσωφελέοι ἂν ἐν ταύτῃσι τῇσι νούσοισι· καὶ γὰρ εἰ πρὸς ἄλλα ἀνεπιτηδειότερος τοῦ ἑτέρου πέφυκεν, ἀλλ᾿ ὅμως ἡ κατὰ κύστιν κάθαρσις ὑπ᾿ αὐτέου γιγνομένη ῥύεται, ἢν προτρέπηται ὁκοῖον δεῖ. Καλὰ δὲ ταῦτα τεκμήριά ἐστι τὰ περὶ οἴνου ὠφελίης καὶ βλάβης, ὁκόσα ἀκαταμάθητα ἦν τοῖσιν ἐμεῦ γεραιτέροισιν. Κιῤῥῷ δὲ οἴνῳ καὶ μέλανι αὐστηρῷ ἐν ταύτῃσι τῇσι νούσοισιν ἐς τάδε ἂν χρήσαιο· εἰ καρηβαρίη μὲν μὴ ἐνείη, μηδὲ φρενῶν ἅψις, μηδὲ τὸ πτύελον κωλύοιτο τῆς ἀνόδου, μηδὲ τὸ οὖρον ἴσχοιτο, τὰ διαχωρήματα δὲ πλαδαρώτερα καὶ ξυσματωδέστερα εἴη, ἐν δὴ τοῖσι τοιουτέοισι πρέποι ἂν μάλιστα μεταβάλλειν ἐκ τοῦ λευκοῦ, καὶ ὁκόσα τουτέοισιν ἐμφερέα. Προσξυνιέναι δὲ δεῖ, ὅτι τὰ μὲν ἄνω πάντα καὶ τὰ κατὰ κύστιν ἧσσον βλάψει, ἢν ὑδαρέστερος ᾖ, τὰ δὲ κατ᾿ ἔντερον μᾶλλον ὀνήσει, ἢν ἀκρητέστερος ᾖ.

المقالة الثالثة

قال أبقراط: وأمّا الشراب الحلو والخمريّ والأبيض والأسود وماء العسل والماء والسكنجبين فينبغي أن يكون استعمالك إيّاها في الأمراض الحادّة بعد نظرك في هذه الأشياء أمّا التي تكون بسبب اللون والرائحة فعلى طريق العرض لأنّ من الخمور مائيّ ومنها أبيض ومنها خوصيّ ومنها أسود ومنها ما لا طعم له بمنزلة الماء ومنها طيّب الرائحة بمنزلة الأشياء العطريّة الشراب الحلو أقلّ إثقالاً للرأس من الخمريّ وأقلّ قرعاً للذهن وأكثر استفراغاً للأمعاء في بعض الأشياء من الشراب الخمريّ إلّا أنّه ينفخ الأحشاء أعني الطحال والكبد وليس يصلح لأصحاب المرار المرّ وذلك أنّه يحدث فيمن هذه حاله عطشاً وهو مع هذا أيضاً نافخ للأمعاء الفوقانيّة إلّا أنّه ليس بضارّ للأمعاء السفلانيّة بحسب ما يحدث من النفخ على أنّ النفخة الحادثة عن الشراب الحلو ليس انحدارها بالسريع لكنّها قد تبطئ وتلبث في المواضع التي دون الشراسيف وذلك أنّ هذا الشراب أقلّ إدراراً للبول في أكثر الأمر من الشراب الخمريّ الأبيض والشراب الحلو أعون على نفث ما ينفث بالبزاق من الشراب الآخر ومن أحدث به شرب هذه الخمر عطشاً كان ما ينفثه بشربه أقلّ ممّا ينفثه بشرب الخمر الآخر وأمّا من لم يحدث به عطشاً فما ينفثه بشربه أكثر ممّا ينفثه بشرب الخمر الآخر.

وأمّا الشراب الأبيض الخمريّ فقد وصفت أعظم الأشياء التي تمدح منه وتذمّ وأكثرها في قولي في الشراب الحلو ولأنّ نفوذه إلى المثانة أسرع كثيراً من الشراب الآخر وفيه أيضاً تفتيح قد ينتفع به دائماً في هذه الأمراض في أشياء أخر وذلك أنّه وإن كان في أشياء أخر أقلّ موافقة من الخمر الآخر إلّا أنّه على حال إذا كان قد ينقّي البدن بطريق المثانة قد يخلّص من المرض إذا استعمل على ما ينبغي وما أحسن معرفة هذه الدلائل الدالّة على منافع الخمر ومضارّه التي لا علم لمن كان أقدم منّي بها.

وأمّا الشراب الخوصيّ والأسود القابض فاستعمالك إيّاهما في هذه الأمراض على الصواب متى لم يكن في الرأس ثقل ولا خفت أن ينكى الذهن ولا كان البزاق أيضاً يعسر نفثه وكان خروج البول عسراً والبراز رقيقاً رطباً من جنس الخراطة فإنّ الأصلح متى كان واحد من هذه الأشياء أن تدع استعمال الخمر الأبيض وكلّ ما أشبهه من الخمور وقد ينبغي لك أيضاً أن تعلم أنّ إضراره بجميع الأعضاء الفوقانيّة والأعضاء التي تلي المثانة يكون أقلّ إذا كان ممزوجاً فضل مزاج وأمّا نواحي الأمعاء فمنفعته فيها تكون أكثر إذا كان أقرب إلى الصروفة.