Digital Corpus for Graeco-Arabic Studies

Hippocrates: De Diaeta in Morbis Acutis (Regimen in Acute Diseases)

17. Ὕδατι δὲ ποτῷ ἐν τῇσιν ὀξείῃσι νούσοισιν ἄλλο μὲν οὐδὲν ἔχω ἔργον ὅ τι προσθέω· οὔτε γὰρ βηχὸς παρηγορικόν ἐστιν ἐν τοῖσι περιπλευμονικοῖσιν, οὔτε πτυέλου ἀναγωγὸν, ἀλλ᾿ ἧσσον τῶν ἄλλων, εἴ τις διὰ παντὸς ὕδατι ποτῷ χρέοιτο. Μεσηγὺ μέντοι ὀξυμέλιτος καὶ μελικρήτου ὕδωρ ἐπιῤῥοφεόμενον ὀλίγον πτυέλου ἀναγωγόν ἐστι διὰ τὴν μεταβολὴν τῆς ποιότητος τῶν ποτῶν· πλημμυρίδα γάρ τινα ἐμποιέει. Ἄλλως δὲ οὔτε δίψαν παύει, ἀλλ᾿ ἐπιπικραίνει· χολῶδες γὰρ φύσει χολώδει, καὶ ὑποχονδρίῳ κακόν· καὶ κάκιστον ἑωυτοῦ καὶ χολωδέστατον καὶ φιλαδυναμώτατον, ὅταν ἐς κενεότητα ἐσέλθῃ· καὶ σπληνὸς δὲ αὐξητικὸν καὶ ἥπατός ἐστιν, ὁκόταν πεπυρωμένον ᾖ· καὶ ἐγκλυδαστικόν τε καὶ ἐπιπολαστικόν· βραδύπορόν τε γάρ ἐστι διὰ τὸ ὑπόψυχρον καὶ ἄπεπτον εἶναι· καὶ οὔτε διαχωρητικὸν, οὔτε διουρητικόν· προσβλάπτει δέ τι καὶ διὰ τόδε, ὅτι ἄκοπρόν ἐστι φύσει· ἢν δὲ δὴ καὶ ποδῶν ψυχρῶν ποτε ἐόντων ποθῇ, πάντα ταῦτα πολλαπλασίως βλάπτει, ἐς ὅ τι ἂν αὐτέων ὁρμήσῃ. Ὑποπτεύσαντι μέντοι ἐν ταύτῃσι τῇσι νούσοισιν ἢ καρηβαρίην ἰσχυρὴν ἢ φρενῶν ἅψιν, παντάπασιν οἴνου ἀποσχετέον· ὕδατι δὲ ἐν τῷ τοιῷδε χρηστέον, ἢ ὑδαρέα καὶ κιῤῥὸν παντελῶς δοτέον οἶνον καὶ ἄοσμον παντάπασι, καὶ μετὰ τὴν πόσιν αὐτοῦ ὕδωρ μεταποτέον ὀλίγον· οὕτω γὰρ ἂν ἧσσον τὸ ἀπὸ τοῦ οἴνου μένος ἅπτοιτο τῆς κεφαλῆς καὶ γνώμης· ἐν οἶσι δὲ μάλιστα αὐτέων ὕδατι ποτῷ χρηστέον, καὶ ὁκότε πολλῷ κάρτα, καὶ ὅκου μετρίῳ, καὶ ὅκου ψυχρῷ, καὶ ὅκου θερμῷ, τὰ μέν που πρόσθεν εἰρέαται, τὰ δὲ ἐν αὐτέοισι τοῖσι καιροῖσι ῥηθήσεται. Κατὰ ταῦτα δὲ καὶ περὶ τῶν ἄλλων ποτῶν, οἷον τὸ κρίθινον, καὶ τὰ ἀπὸ χλοίης ποιεύμενα, καὶ τὰ ἀπὸ σταφίδος καὶ στεμφύλων καὶ πυρῶν καὶ κνήκου καὶ μύρτων καὶ ῥοιῆς καὶ τῶν ἄλλων, ὅταν τινὸς αὐτέων καιρὸς ᾖ χρέεσθαι, γεγράψεται παρ᾿ αὐτέῳ τῷ νουσήματι, ὅκως περ καὶ τἄλλα τῶν ξυνθέτων φαρμάκων.

فأمّا الماء فلست أجد له فعلاً آخر سوى شربه في الأمراض الحادّة وذلك أنّه لا يسكّن السعال فيمن به ذات الرئة ولا يعين على نفث البزاق لاكنّ فعله في ذلك أقلّ من فعل جميع الأشربة الباقية إذا استعمل المريض شربه في جميع أوقات المرض وأمّا إن شرب منه مقداراً يسيراً بين شربه السكنجبين وماء العسل أعان على نفث البزاق والسبب في ذلك تغيّر كيفيّات تلك الأشربة وذلك أنّه يحدث فيها ندىً وأمّا على غير هذه الجهة فليس نجده يسكّن العطش بل يهيّجه وذلك أنّ شرب الماء لأصحاب المرار بالطبع ومن كانت المواضع التي دون الشراسيف أيضاً منه يغلب فيها المرار رديء ويزيد أيضاً في رداءته أنّه يستحيل إلى المرار ويضعف الأبدان إذا شرب على خلاء من الجوف ويزيد أيضاً في عظم الطحال والكبد إذا كان فيهما تلهّب ويحدث قراقر ويطفو في المعدة وذلك أنّ نفوذه بطيء والسبب في ذلك ميله إلى البرد وأنّه غير نضيج وليس يحدر البراز ولا يدرّ البول ويزيد أيضاً في ضرره أنّه لا ثقل له في طبيعته وإن كان القدمان أيضاً في وقت من الأوقات باردتين وشرب الماء تضاعفت مضرّته في جميع هذه أيّها مال إليه.

وإذا خفت في هذه الأمراض من الصداع أو قرع الذهن فينبغي أن تجتنب استعمال الخمر تجنّباً شديداً وتستعمل مكانه إمّا ماء وإمّا الشراب الخوصيّ اللون المائيّ الممزوج بالماء مزاجاً كثيراً الذي لا رائحة له ثمّ يسقيهم بعد شربه مقداراً من الماء يسيراً وذلك أنّ قوّة الخمر حينئذ تقلّ نكايته في الرأس والذهن وأمّا من ينبغي أن يسقى خاصّة الماء فقط ومن ينبغي أن يسقى منه مقداراً كثيراً جدّاً ومن ينبغي أن يقلّل مقدار ما يسقى منه ومن ينبغي أن يكون ما يسقى منه بارداً ومن ينبغي أن يكون ما يسقى منه حارّاً فقد وصفنا بعضه فيما تقدّم وأنا واصف بعضه في أوقاته.

وكذلك أنا واصف الوقت الذي ينبغي أن تستعمل فيه سائر الأشربة مثل الشراب المتّخذ من الشعير والأشربة المتّخذة بالحشائش والشراب المتّخذ من الزبيب والمتّخذ من عصير العنب والمتّخذ من الحنطة والمعمول بالقرطم والمتّخذ من الرمّان والأشربة المتّخذة من سائر الأشياء الباقية وواصف أيضاً الوقت الذي ينبغي أن تستعمل فيه سائر الأشربة المتّخذة من الأدوية المركّبة.