Digital Corpus for Graeco-Arabic Studies

Hippocrates: De Diaeta in Morbis Acutis (Regimen in Acute Diseases)

5. Τάς δὲ πτισάνας χρὴ ἐκ κριθέων τε ὡς βελτίστων εἶναι καὶ κάλλιστα ἡψῆσθαι, καὶ ἄλλως ἢν μὴ τῷ χυλῷ μούνῳ μέλλῃς χρέεσθαι. Μετὰ γὰρ τῆς ἄλλης ἀρετῆς τῆς πτισάνης τὸ ὀλισθηρὸν τὴν κριθὴν καταπινομένην ποιέει μὴ βλάπτειν· οὐδαμοῦ γὰρ προσίσχει, οὐδὲ μένει κατὰ τὴν τοῦ θώρηκος ἴξιν. Ὀλισθηροτάτη τε καὶ ἀδιψοτάτη καὶ εὐπεπτοτάτη καὶ ἀσθενεστάτη ἐστὶν ἡ κάλλιστα ἑφθὴ, ὧν πάντων δεῖ. Ἢν οὖν μὴ προστιμωρήσῃ τις ὁκόσων δέεται αὐτάρκης εἶναι δ τρόπος τῆς τοιαύτης πτισανοῤῥοφίης, πολλαχῆ βεβλάψεται. Ὁκόσοισι γὰρ σῖτος αὐτίκα ἐγκατακέκλεισται, ἢν μή τις ὑποκενώσας τὸ ῥόφημα δώῃ, τὴν ὀδύνην ἐνεοῦσαν προσπαροξύνειεν ἂν, καὶ μὴ ἐνεοῦσαν εὐθὺς ἐμποιήσειεν ἂν, καὶ πνεῦμα πυκνότερον γένοιτ᾿ ἄν· κακὸν δὲ τοῦτό ἐστιν· ξηραντικὸν γὰρ πλεύμονος, καὶ κοπῶδες ὑποχονδρίων καὶ ἤτρου καὶ φρενῶν. Τοῦτο δὲ, ἢν ἔτι τῆς ὀδύνης τοῦ πλευροῦ ξυνεχέος ἐούσης, καὶ πρὸς τὰ θερμάσματα μὴ χαλώσης, καὶ τοῦ πτυέλου μὴ ἀνιόντος, ἀλλὰ καταγλισχραινομένου ἀσαπέως, ἢν μὴ λύσῃ τις τὴν ὀδύνην, ἢ κοιλίην μαλθάξας, ἢ φλέβα ταμὼν, ὁκότερον ἂν τουτέων ξυμφέρῃ, τὰς δὲ πτισάνας ἢν οὕτως ἔχουσι διδῷ, ταχέες οἱ θάνατοι τῶν τοιουτέων γίγνονται. Διὰ ταύτας οὖν τὰς προφάσιας καὶ ἑτέρας τοιαύτας ἔτι μᾶλλον, οἱ ὅλῃσι τῇσι πτισάνῃσι χρεόμενοι, ἑβδομαῖοι καὶ ὀλιγημερώτεροι θνήσκουσιν· οἱ μέν τοι καὶ τὴν γνώμην βλαβέντες, οἱ δὲ ὑπὸ τῆς ὀρθοπνοίης τε καὶ τοῦ ῥέγχεος ἀποπνιγέντες. Μάλα δὲ τοὺς τοιουτέους οἱ ἀρχαῖοι βλητοὺς ἐνόμιζον εἶναι διὰ τόδε μάλιστα· οὐχ ἥκιστα δὲ, ὅτι καὶ ἀποθανόντων αὐτέων ἡ πλευρὴ πελιὴ εὑρίσκεται ἴκελόν τι πληγῇ. Αἴτιον δὲ τουτέου τόδε ἐστὶν, ὅτι, πρὶν λυθῆναι τὴν ὀδύνην, θνήσκουσιν· ταχέως γὰρ πνευματίαι γίγνονται· ὑπὸ δὲ τοῦ πολλοῦ καὶ πυκνοῦ πνεύματος, ὡς ἤδη εἴρηται, καταγλισχραινόμενον τὸ πτύελον ἀπέπτως κωλύει τὴν ἐπάνοδον γίγνεσθαι, ἀλλὰ τὴν ῥέγξιν ποιέει ἐνισχόμενον ἐν τοῖσι βρογχίοισι τοῦ πλεύμονος. Καὶ ὁκόταν ἐς ταὐτὸ ἔλθῃ, θανατῶδες ἤδη ὡς ἐπιτοπουλὺ ἐστίν· καὶ γὰρ αὐτὸ τὸ πτύελον ἐνισχόμενον κωλύει μὲν τὸ πνεῦμα ἔσω φέρεσθαι, ἀναγκάζει δὲ ταχέως ἔξω φέρεσθαι· καὶ οὕτως ἐς τὸ κακὸν ἀλλήλοισι τιμωρέουσι· τό τε γὰρ πτύελον ἐνισχόμενον πυκνὸν τὸ πνεῦμα ποιέει, τό τε πνεῦμα πυκνὸν ἐὸν ἐπιγλισχραίνει τὸ πτύελον, καὶ κωλύει ἀπολισθαίνειν. Καταλαμβάνει δὲ ταῦτα, οὐ μοῦνον ἢν πτισάνῃ ἀκαίρως χρέωνται, ἀλλὰ πουλὺ μᾶλλον ἤν τι ἄλλο φάγωσιν ἢ πίωσι πτισάνης ἀνεπιτηδειότερον.

وينبغي أن يكون كشك الشعير متّخذاً من أفضل الشعير ويجود طبخه غاية الجودة وخاصّة إن لم تكن إنّما تريد استعمال ماءه فقط وذلك أنّ كشك الشعير مع سائر ما فيه من الفضائل يدفع بالزلق الذي فيه مضرّة الشعير إذا ابتلع وذلك أنّه لا يلبث ولا يلصق في ممرّه في موضع من المواضع في استقامة الصدر وكشك الشعير يكون متزلّقاً جدّاً قاطعاً للعطش سريع الانهضام شديد الضعف إذا كان طبخه قد أجيد يعمل وكلّ هذه الأشياء محتاج إليها.

فمتى لم يعن الطبيب المريض بكلّ ما يحتاج إليه فيمن كان حاله من تناول كشك الشعير هذه الحال كيما يكون بالغاً فيما يحتاج إليه منه ناله منه الضرر في أشياء كثيرة فإنّ من كان في جوفه فضلة من الطعام محتسبة فأعطاه معطٍ هذا الحسو من غير أن يتقدّم فيستفرغ ذلك الفضل فإنّه إن كان به وجع زاد فيه وإن لم يكن به وجع أحدثه به ويصير التنفّس عند ذلك أزيد تواتراً وهذا التنفّس رديء وذلك أنّه يجفّف الرئة ويتعب ما دون الشراسيف ومراقّ البطن والحجاب.

ومع ذلك أيضاً فإنّه إن كان أيضاً وجع الجنب دائماً لا يخفّ بالتكميد والبصاق لا يخرج لكنّه يتزيّد لزوجة من غير نضج فإنّه إن لم ينحلّ الوجع إمّا بتليين البطن وإمّا بالفصد بحسب ما يستدلّ أنّه يحتاج إليه فأعطى الكشك أصحاب هذه العلّة وهم بتلك الحال حدث عليهم الموت بالسرعة.

فلهذه الأسباب ولأسباب أخر نظائر لها صار من استعمل كشك الشعير بكلّيّته أولى بأن يموتوا في اليوم السابع أو قبله وبعضهم يموت بعد أن تدخل عليه الآفة في ذهنه وبعضهم يختنق من نفس الانتصاب والخرير وقد كان الأوّلون يتوهّمون بهؤلاء خاصّة أنّهم قد قرعهم قارع من السماء لأنّهم إذا ماتوا يوجد الجنب منهم قد اخضرّ كما يخضرّ موضع الضربة والسبب في ذلك أنّهم يموتون قبل أن ينحلّ عنهم الوجع وذلك أنّهم يقعون في الشوق بسرعة وذلك أنّ الشيء الذي ينفث إذا احتبس منع الهواء من أن يدخل واضطرّه إلى أن يخرج بسرعة فيصير هذان السببان معينيين كلّ واحد منهما للآخر على البلاء وذلك أنّ البصاق إذا احتبس جعل التنفّس متواتراً والتنفّس أيضاً إذا صار متواتراً يزيد في لزوجة البصاق ويمنعه من أن يلزق فيبرأ وليس تعرض هذه الأشياء عند استعمال كشك الشعير في غير وقته فقط لكنّها قد تعرض أيضاً أكثر من ذلك كثيراً متى أكلوا أو شربوا أشياء أخر أقلّ موافقة من كشك الشعير.