Digital Corpus for Graeco-Arabic Studies

Hippocrates: De Diaeta in Morbis Acutis (Regimen in Acute Diseases)

7. Ὀδύνη δὲ πλευροῦ ἤν τε κατ᾿ ἀρχὰς γένηται, ἤν τε ἐς ὕστερον, θερμάσμασι μὲν πρῶτον οὐκ ἀπὸ τρόπου ἐστὶ χρησάμενον πειρηθῆναι διαλῦσαι τὴν ὀδύνην. Θερμασμάτων δὲ κράτιστον μὲν ὕδωρ θερμὸν ἐν ἀσκῷ, ἢ ἐν κύστει, ἢ ἐν χαλκῷ ἀγγείῳ, ἢ ἐν ὀστρακίνῳ· προϋποτιθέναι δὲ χρὴ μαλθακόν τι πρὸς τὴν πλευρὴν, προσηνείης εἵνεκεν. Ἀγαθὸν δὲ καὶ σπόγγος μαλθακὸς, μέγας, ἐξ ὕδατος θερμοῦ ἐκπεπιεσμένος προστίθεσθαι· περιστέγειν τε ἄνω τὴν θάλψιν χρή· πλείω τε γὰρ χρόνον διαρκέσει καὶ παραμενεῖ, καὶ ἅμα ὡς μὴ ἡ ἀτμὶς πρὸς τὸ πνεῦμα τοῦ κάμνοντος προσφέρηται, ἢν ἄρα μὴ δοκέῃ καὶ τοῦτο χρήσιμον πρός τι εἶναι· ἔστι γὰρ ὅτε δεῖ πρός τι. Ἔτι δὲ καὶ κριθαὶ ἢ ὄροβοι· ἐν ὄξει κεκρημένῳ σμικρῷ ὀξύτερον, ἢ ὡς ἄν τις πίοι, διέντα καὶ ἀναζέσαντα, ἐς μαρσίππια καταῤῥάψαντα προστιθέναι· καὶ πίτυρα τὸν αὐτὸν τρόπον. Πυρίη δὲ ξηρὴ, ἅλες, κέγχροι πεφρυγμένοι ἐν εἰρινέοισι μαρσιππίοισιν ἐπιτηδειότατοι· καὶ γὰρ κοῦφον καὶ προσηνὲς ὁ κέγχρος· λύει δὲ μάλθαξις ἡ τοιήδε καὶ τὰς πρὸς κληἳδα περαιούσας ἀλγηδόνας. Τομὴ μέντοι γε οὐχ ὁμοίως λύει ὀδύνην, ἢν μὴ πρὸς τὴν κληἳδα περαίνῃ ἡ ὀδύνη. Ἢν δὲ μὴ λύηται πρὸς τὰ θερμάσματα ὁ πόνος, οὐ χρὴ πολὺν χρόνον θερμαίνειν· καὶ γὰρ ξηραντικὸν τοῦ πλεύμονος τοῦτό ἐστι, καὶ ἐμπυητικόν· ἀλλ᾿ ἢν μὲν σημαίνῃ ἡ ὀδύνη ἐς τὴν κληἳδα ἢ ἐς τὸν βραχίονα βάρος ἢ περὶ μαζὸν ἢ ὑπὲρ τῶν φρενῶν, τάμνειν χρὴ τὴν ἐν τῷ ἀγκῶνι φλέβα τὴν ἔσω, καὶ μὴ ὀκνέειν συχνὸν ἀφαιρέειν τὸ αἷμα ἕως ἂν ἐρυθρότερον πολλῷ ῥυῇ, ἀντὶ καθαροῦ τε καὶἐρυθροῦ πελιόν· ἀμφότερα γὰρ γίγνεται. Ἦν δὲ ὁπὸ τὰς φρένας ᾖ τὸ ἄλγημα, ἐς δὲ τὴν κληἳδα μὴ σημαίνῃ, μαλθάσσειν δεῖ τὴν κοιλίην, ἢ μέλανι ἐλλεβόρφ ἢ πεπλίῳ, μέλανι μὲν δαῦκον ἢ σέσελι ἢ κύμινον ἢ ἄννησον ἢ ἄλλο τι τῶν εὐωδέων μίσγοντα, πεπλίῳ δὲ ὀπὸν σιλφίου· ἀτὰρ καὶ μισγόμενα ἀλλήλοισιν ὁμοιότροπα ταῦτά ἐστιν. Ἄγει δὲ μέλας μὲν καλλίω καὶ κρισιμώτερα πεπλίου, πέπλιον δὲ μέλανος μᾶλλον φυσέων καταῤῥηκτικόν ἐστιν· ἄμφω δὲ ταῦτα ὀδύνην παύει· παύει δὲ καὶ ἄλλα πολλα τῶν ὑπηλάτων· κράτιστα δὲ ταῦτα ὧν ἐγὼ οἶδα ἐστίν. Ἐπεὶ καὶ τὰ ἐν τοῖσι ῥοφήμασι διδόμενα ὑπήλατα ἀρήγει, ὁκόσα μὴ ἄγαν ἐστὶν ᾶηδέα ἢ διὰ πικρότητα ἢ δι᾿ ἄλλην τινὰ ἀηδίην, ἢ διὰ πλῆθος ἢ χροιὴν ἢ ὑποψίην τινά. Τῆς μὲν πτισάνης, ὁκόταν πίῃ τὸ φάρμακον, ἐπιῤῥοφῇν αὐτίκα χρὴ διδόναι μηδὲν ἔλασσον ἀξίως λόγου ἢ ὁκόσον εἴθιστο· ἐπεὶ καὶ κατὰ λόγον ἐστὶ μεσηγὺ τῆς καθάρσιος μὴ διδόναι ῥοφῇν· ὁκόταν δὲ λήξῃ ἡ κάθαρσις, τότε ἔλασσον ῥοφεέτω ἢ ὁκόσον εἴθιστο· μετὰ δὲ τοῦτο, ἀναγέτω αἰεὶ ἐπὶ τὸ πλεῖον, ἢν ἥ τε ὀδύνη πεπαυμένη ᾖ, καὶ μηδὲν ἄλλο ἐναντιῶται. Ωὁτὸς δέ μοι λόγος ἐστὶ, καὶ ἢν χυλῷ πτισάνης δέῃ χρέεσθαι (φημὶ γὰρ ἄμεινον εἶναι αὐτίκα ἄρξασθαι ῥοφῇν τὸ ἐπίπαν μᾶλλον, ἢ προκενεαγγήσαντα ἄρξασθαι τοῦ ῥοφήματος, ἢ τριταῖον, ἢ τεταρταῖον, ἢ πεμπταῖον, ἢ ἑκταῖον, ἢ ἑβδομαῖον, ἤν γε μὴ προκριθῇ ἡ νοῦσος ἐν τουτέῳ τῷ χρόνῳ)· αἱ δὲ προπαρασκευαὶ καὶ ἐπὶ τουτέοισι παραπλήσιοι ποιητέαι, ὁκοῖαι εἴρηνται.

المقالة الثانية من كتاب أبقراط في الأمراض الحادّة

قال أبقراط: ومتى عرض في ذات الجنب وجع بدءاً كان ذلك أم بآخرة فاستعمالك التكميد أوّلاً تروم بذلك التحليل للوجع ليس يكون على غير الصواب وأنفع التكميد ما كان بماء حارّ قد ملئ منه زقّ أو مثانة أو إناء نحاس أو فخّار وقد ينبغي أن تتقدّم فتضع تحت ذلك على الجنب بعض الأشياء الليّنة ليكون التكميد أرفق والأجود أيضاً أن تضع مع ذلك على الجنب إسفنجاً ليّناً عظيماً مبلولاً بماء حارّ معصوراً وقد ينبغي أن تغطّي الكماد من جميع النواحي كما يدور ببعض ما يلبس فإنّك إذا فعلت ذلك كان لبثها وبقاء مدّتها أطول ولم يترقّ بخاره مع ذلك أيضاً إلى منخر المريض فيستنشقه اللهمّ إلّا أن ترى أنّه قد ينتفع بذلك في بعض الأشياء فإنّه ربّما نفع في بعض الأوقات وقد ينبغي أيضاً أن تعمد إلى شعير وكرسنّة منقوعين في خلّ ممزوج مزاجاً أقوى قليلاً من المزاج الذي يمكن الإنسان أن يشربه بعد أن تحلّ ذلك وتغليه وتجعله في كيس مخيّط وتضعه على الجنب وكذلك أيضاً النخالة على هذه الصفة وأمّا أصناف التكميد اليابسة فأوفقها الذي يكون بالملح والجاورس المقلوّ في أكياس من صوف وذلك أنّ الجاورس خفيف الوزن رقيق.

وقد يحلّ هذا التكميد أيضاً الأوجاع التي تترقّى إلى الترقوتين وأمّا القطع فليس يحلّ الوجع على هذه الصفة إلّا أن يترقّى إلى الترقوة فإن لم ينحلّ الوجع بالتكميد فليس ينبغي أن تطيل اللبث في استعماله وذلك أنّه يجفّف الرئة ويجمع المدّة ومتى بلغ الوجع إلى الترقوة أو حدث في الساعد ثقل أو نحو الثدي أو فوق الحجاب فقد ينبغي أن تفصد العرق المسمّى الباسليق ولا تمتنع أن تستفرغ من الدم مقداراً كثيراً ما دام لونه أشدّ حمرة ونضارة أو تراه قد صار لونه الأحمر الناصع أسود فإنّ هذين اللونين جميعاً يعرضان في الدم.

فإن كانت العلّة من دون الحجاب ولم يتراقى الوجع إلى الترقوة فينبغي أن تليّن الطبيعة إمّا بشرب الخربق الأسود وإمّا بشرب الدواء المسمّى أفقلين بعد أن يخلط بالخربق إمّا بزر الجزر البرّيّ وإمّا ساسالي وإمّا كمون وإمّا أنيسون وإمّا غير ذلك من الأدوية العطريّة وأمّا الدواء المسمّى أفقلين فاخلط به حلتيتاً وإذا خلطت هذين أيضاً كان فعلهما متشابهاً وما يسهل الخربق الأسود أنفع وأجلب للبحران ممّا يسهله الدواء المسمّى أفقلين وأمّا أفقلين فإنّه يحلّ الرياح النافخة أكثر من الخربق.

وأمّا كشك الشعير فينبغي أن تعطي منه شارب الدواء بعد شربه له مقداراً ليس بالناقص عمّا كانت من عادته أن يتناوله نقصاناً له قدر لأنّه يجب في وقت الاختلاف أن لا يشرب شيئاً من الحساء فإذا انقطع الإسهال يحسى من ماء الشعير مقداراً أنقص ممّا جرت عليه عادته بشربه ثمّ يترقّى بعد ذلك دائماً إلى شرب مقدار أكثر إن كان الوجع قد سكن ولم يمنع من ذلك مانع آخر.

وهذا أيضاً قولي وإن احتيج إلى استعمال ماء الشعير فإنّي أقول إنّ ابتداء تناول المريض للحسو منذ أوّل الأمر أجود من أن يسبق فيستعمل خلاء العروق ثمّ يبتدئ بتناول الحساء في اليوم الثالث من مرضه أو في الرابع أو في الخامس أو في السادس أو في السابع إلّا أن يتقدّم بحران المريض فيكون في هذه المدّة وتقدمة التهيئة أيضاً في هؤلاء ينبغي أن تكون متشابهة في أكثر الأمر كما قلت.