Digital Corpus for Graeco-Arabic Studies

Galen: De Febrium Differentiis (On the Differences of Fevers)

ΓΑΛΗΝΟΥ ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΠΥΡΕΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ.

Αἱ διαφοραὶ τῶν πυρετῶν αἱ μὲν οἰκειόταται καὶ κυριώταται κατὰ τὴν οὐσίαν αὐτῶν εἰσιν· αἱ δ’ ἄλλαι κατά τι τῶν συμβεβηκότων. ἐπεὶ δὲ καὶ αὐτῶν τῶν συμβεβηκότων οὐ μία φύσις, ἀλλὰ τὰ μὲν ἐγγυτέρω τε καὶ οἰκειότερα τῆς διαιρουμένης οὐσίας ἐστὶ, τὰ δὲ ποῤῥωτέρω τε καὶ ἀλλοτριώτερα, διὰ τοῦτο καὶ τῶν ἐνθένδε λαμβανομένων διαφορῶν οὐχ ἓν τὸ γένος ἐστί. μάλιστα μὲν οὖν ἁμαρτάνουσιν οἱ τῶν οἰκείων τε καὶ κυριωτάτων ἀποχωροῦντες· ἐφεξῆς δὲ ὅσοι τούτων ἐπιμνησθέντες ἀνέμιξαν αὐταῖς ὁμοτίμως ἁπάσας τὰς κατὰ τὸ συμβεβηκὸς, οὐ διακρίναντες ἀπὸ τῶν χρησίμων τὰς ἀχρήστους. οὐ μόνον δὲ ἐν τοῖς γένεσι τῶν διαφορῶν ἥμαρτον οἱ πλεῖστοι τῶν ἰατρῶν, ἤτοι πλεονάσαντες, ὡς καὶ τῶν ἀχρήστων μνημονεύειν, ἢ ἐλλιπόντες, ὡς καὶ τῶν χρησίμων ἐνίας παρελθεῖν· ἀλλὰ κατὰ τὴν ἐν αὐτοῖς τοῖς γένεσι τομὴν εἰς τὰς οἰκείας διαφορὰς ὡσαύτως ἐσφάλησαν. αὐτίκα γέ τοι τοῦ πρώτου τε καὶ κυριωτάτου γένους τῶν διαφορῶν ἀπὸ τῆς τοῦ τεμνομένου πράγματος οὐσίας λαμβανομένου, τινὰς μὲν τῶν ἰατρῶν ἔστιν ἰδεῖν ὅλον παρελθόντας τὸ γένος τοῦτο· τινὰς δὲ ἤτοι πλεονάσαντας, ἢ ἐλλιπόντας ἐν τῇ διαιρέσει, καίτοιγε Ἱπποκράτους ἄριστα πεποιημένου τὴν διαίρεσιν ἐν τῷ ἕκτῳ τῶν ἐπιδημιῶν. ἔχει δὲ ἡ ῥῆσις ὧδε· πυρετοὶ, οἱ μὲν δακνώδεες τῇ χειρί· οἱ δὲ πρηέες· οἱ δὲ οὐ δακνώδεες, ἐπαναδιδόντες δέ· οἱ δὲ ὀξέες μὲν, ἡσσώμενοι δὲ τῆς χειρός· οἱ δὲ περικαέες εὐθέως· οἱ δὲ διὰ παντὸς βληχροὶ, ξηροί· οἱ δὲ ἁλμυρώδεες· οἱ δὲ πεμφιγώδεες, ἰδεῖν δεινοί· οἱ δὲ πρὸς τὴν χεῖρα νοτιώδεες· οἱ δὲ ἐξέρυθροι· οἱ δὲ ἔξωχροι· οἱ δὲ πελιοὶ, καὶ τὰ ἄλλα τὰ τοιαῦτα. ἐναργέστατα γὰρ ἐν τούτοις ἀπό τε τῆς οὐσίας τοῦ πράγματος ἅμα καὶ ἀπὸ τῆς διαγνώσεως εἰς τὰς οἰκείας διαφορὰς ἐποιήσατο τὴν διαίρεσιν. ἡ μὲν γὰρ οὐσία τῶν πυρετῶν ἐν τῷ γένει τῆς παρὰ φύσιν θερμότητος· αἱ διαφοραὶ δὲ τῆς θερμασίας, αἵ τε παρὰ τὸ μᾶλλον καὶ τὸ ἧττόν εἰσι, καὶ παρὰ τὴν ὕλην, ἐν ᾗ τὸ παρὰ φύσιν τοῦτο θερμὸν, καὶ αἱ παρὰ τὸν τρόπον αὐτοῦ τῆς κινήσεως, ἃς ἁπάσας συμπλέξας τῷ τρόπῳ τῆς διαγνώσεως ἔγραψεν, ὡς ἐπὶ προήκοντι τῷ λόγῳ δείξομεν. αἱ μέντοι δὴ κατὰ τὸ μᾶλλόν τε καὶ ἧττον εὔδηλοί τε καὶ σύνηθες ἤδη τοῖς ἰατροῖς ὀνομάζειν ἐν τούτῳ τῷ γένει τῆς διαφορᾶς τὸν μέγαν τε καὶ μικρὸν πυρετὸν, οὐ κυρίως μὲν ἐπὶ ποιοῦ πράγματος ὄνομα ποσότητος ἐπιφέρουσιν, ὅμως δὲ οὖν εἰθισμένοι οὕτω ποιεῖν οὐκ ἐπὶ τοῦ πυρετοῦ μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ ἄλλων μυρίων ἐν ποιότητι μὲν ἐχόντων τὴν ὕπαρξιν, ὀνομαζομένων δὲ μεγάλων τε καὶ μικρῶν. αἱ δὲ παρὰ τὴν ὕλην, ἐν ᾗ τὸ παρὰ φύσιν τοῦτο θερμὸν, οἰκειόταται διαφοραὶ τῆς παρὰ φύσιν θερμασίας εἰσὶν, ἤτοι τὸ σῶμα τῆς καρδίας αὐτὸ κατειληφυίας αὐτῆς, ἢ τοὺς περιεχομένους ἐν ταῖς κοιλίας αὐτῆς χυμούς. λοιπὴ δὲ καὶ τρίτη τις ἐπ’ αὐταῖς διαφορὰ, τῆς ἀερώδους οὐσίας μόνης ἐκτεθερμασμένης ἱκανῶς, τῶν δὲ ὑγρῶν καὶ στερεῶν σωμάτων θερμαινομένων μὲν ἔτι, ἐκτεθερμασμένων δὲ οὐδέπω. διαφέρει γὰρ οὐ σμικρῷ τὸ θερμαίνεσθαί τι τοῦ τεθερμάνθαι. μάθοις δ’ ἂν ἐναργέστατα τὸ λεγόμενον ἐπὶ παραδειγμάτων τοιῶνδε. νόησόν μοι θερμὸν ὕδωρ ἐμβεβλημένον λέβητι ψυχρῷ, κᾄπειτα θερμαινόμενον ὑπ’ αὐτοῦ τῇ γειτνιάσει τὸ τοῦ λέβητος σῶμα, θερμὸν δὲ ἀκριβῶς ὅλον μηδέπω γεγενημένον· αὖθις οὖν μοι νόησον εἰς θερμὸν καὶ διάπυρον λέβητα ψυχρὸν ὕδωρ ἐγκεχυμένον, εἶτα θερμαινόμενον ἔτι, θερμὸν μηδέπω μηδὲ αὐτὸ γεγενημένον. ἐπὶ ταύταις ταῖς εἰκόσι κατὰ μὲν τὴν δευτέραν ἡ πρώτη διαφορὰ τῶν πυρετῶν ἐστιν, οὓς ἔφαμεν αὐτὸ τῆς καρδίας τὸ σῶμα κατειληφέναι· κατὰ δὲ τὴν προτέραν ἡ τῶν ἐν τοῖς χυμοῖς τοῖς κατ’ αὐτό· ἡ δὲ λοιπὴ καὶ τρίτη πάντη μὲν οὐκ ἔχει ὅμοιον παράδειγμα, σαφηνείας δ’ ἕνεκα φύσαν ἐννόησόν μοι χαλκευτικὴν ἕλκουσαν εἰς ἑαυτὴν ἀέρα πάνυ θερμὸν, εἶτα θερμαινομένην ἔτι πρὸς αὐτοῦ, ἐκτεθερμασμένην δὲ οὐδέπω. μᾶλλον δ’ ἂν ἔτι τὸ παράδειγμα τὴν τοῦ δηλουμένου πράγματος ἐνδείξεται φύσιν, εἰ περιεχόμενον ὑγρὸν ἐν τῇ φύσῃ νοήσῃς, καὶ μᾶλλον ἔτι, εἰ τὰς ὀπὰς τῆς φύσης, δι’ ὧν ἕλκει τε καὶ ἐκπέμπει τὸν ἀέρα, στεγνὰς οὕτως ἐργασάμενος, ὡς ὑγρῷ μὲν ἀβάτους ὑπάρχειν, ἀέρι δὲ βασίμους· ἐν ᾧ δὴ καὶ μάλιστα διαφέρει τὰ τῆς φύσεως ἔργα τῶν ὑπ’ ἀνθρώπου γινομένων. ἀναμέμικται γὰρ ἔν τε ταῖς ἀρτηρίαις ἁπάσαις διὰ πολλῶν ὀπῶν ἅμα πνεούσαις ἡ ἀερώδης οὐσία τῷ αἵματι, καὶ κατὰ τὴν καρδίαν οὐδὲν ἧττον, ὡς ἂν σύῤῥους ὑπάρχουσα πάσαις αὐταῖς.

المقالة الأولى من كتاب جالينوس في أصناف الحمّيات ترجمة حنين بن إسحاق

١ إنّ أخصّ أصناف الحمّيات وأولاها بها ما كان منها من نفس طبيعتها. وأمّا سائر أصنافها، فمن بعض الأعراض التي تلزمها. وليست طبيعة تلك الأعراض التي تلزمها واحدة، لكن منها ما هو أقرب إلی طبيعتها تلك التي تُقسّم وأخصّ بها، ومنها ما هو أبعد منها وأغرب. ولمّا كان ذلك كذلك، صارت الأصناف المأخوذة من تلك الأعراض ليست جنساً واحداً.

وأعظم الناس خطاء من ترك ذكر تلك الأصناف التي هي أخصّ أصناف الحمّيات وأولاها بها، وبعده من ذكر تلك الأصناف، ثمّ خلط بها جميع الأصناف المأخوذة من الأعراض كأنّها مساوية لها، ولم يميّز بين ما ينتفع به منها وبين ما لا ينتفع به. وليس في أجناس أصناف الحمّيات فقط غلط أكثر الأطبّاء، إمّا بأنّهم زادوا فذكروا ما لا يحتاج إليه منها، أو نقصوا فتركوا ذكر بعض الأصناف التي يحتاج إليها، لكنّهم غلطوا مثل ذلك الغلط أيضاً في تقسيم تلك الأجناس إلی أصنافها.

من ذلك أنّ أوّل جنس من أجناس أصناف الحمّيات وأخصّه وأولاه بها يؤخذ من نفس طبيعة ذلك الشيء الذي يقسّم، فنجد بعض الأطبّاء قد ألغوا ذكر هذا الجنس بأسره، ونجد بعضهم قد زاد في تقسيمه أو نقص منه، على أنّ بقراط قد استنظف هذه القسمة على أحسن الوجوه في المقالة السادسة من كتابه المسمّى إبيذيميا. وهذا كلامه فيها بلفظه:

الحمّيات منها ما يلذّع اليد، ومنها طيّبة المجسّ، ومنها ما لا تجدها لذّاعة ثمّ تتزيّد، ومنها ما تجدها حادّة ثمّ تخور عن اليد، ومنها ما تجدها شديدة الإحراق منذ أوّل لمسها، ومنها ما تجدها خامدة يابسة دائماً، ومنها مالحة، ومنها نفّاخيّة كريهة شنعة المنظر، ومنها نديّة المجسّ، ومنها شديدة الحمرة، ومنها شديدة الصفرة، ومنها إلی الخضرة والكمدة، وغير ذلك ممّا أشبهه.

فإنّ بقراط في هذا الكلام جرّد القول فجعل قسمة الشيء الذي قصد لتقسيمه إلی أصنافه الخاصّيّة من نفس طبيعته ومن طريق الاستدلال عليها. وذلك أنّ طبيعة الحمّيات هي في جنس الحرارة الخارجة من الطبيعة، وأصناف تلك الحرارة هي ما كان منها من طريق كثرتها وقلّتها، وما كان منها من طريق العنصر الذي تكون فيه تلك الحرارة الخارجة من الطبيعة، وما كان منها من طريق حركتها. فضمّن هذه الأصناف كلّها بطريق تعرّفها فوصفها في هذا الكلام، كما سنبيّن ذلك فيما يستأنف من القول.

فما كان من الأصناف من طريق كثرة تلك الحرارة وقلّتها، فهي بيّنة، ومن عادة الأطبّاء أن يقولوا في هذا الجنس من الأصناف حمّى كبيرة وحمّى صغيرة. وما يجري استعمالهم لهذه الأسماء، وهم يريدون أن يدلّوا بها على شيء من جنس الكيفيّة، على التحقيق، إذ كانت إنّما هي من الأسماء التي تدلّ على الكمّيّة. إلّا أنّه، وإن كان الأمر كذلك، فقد جرت عادتهم أن يفعلوا ذلك لا في الحمّيات فقط، لكن في غيرها من أشياء كثيرة هي من جنس الكيفيّة، وينسبونها إلی الكبر والصغر.

وأمّا الأصناف التي تكون من العنصر الذي تكون فيه تلك الحرارة الخارجة من الطبيعة، فهي من أخصّ الأصناف بتلك الحرارة. وذلك أنّها إمّا أن يكون تمكّنها من نفس جرم القلب، وإمّا من الأخلاط التي يحويها بطنا القلب.

والصنف الثالث الذي بقي من هذه الأصناف هو أن يكون الجوهر الهوائيّ وحده قد سخن سخونة كثيرة، والرطوبات والأعضاء الجامدة في حال ما يسخّن بعد، لا في حال ما قد سخن.

فإنّ الفرق بين أن يكون الشيء يسخّن بعد وبين أن يكون قد سخن ليس باليسير. وتقدر أن تفهم ما قلت بأوضح الطرق من هذه المثالات: توهّم ماء حارّاً قد ألقي في قدر باردة، وجرم القدر يسخّن من ذلك الماء بمجاورته له، ولم يصر بعد إلی الحال التي يكون فيها حارّاً قد استحوذت عليه بأسره الحرارة. ثمّ توهّم قدراً حارّة محميّة قد ألقي فيها ماء بارد، وذلك الماء يسخّن من تلك القدر بمجاورته لها، ولم يصر بعد حارّاً. فعلى هذا المثال الثاني يكون الصنف الأوّل من الحمّيات التي قلنا إنّها تتمكّن من نفس جرم القلب، وعلى المثال الأوّل يكون صنف الحمّيات التي تكون في الأخلاط التي في القلب.

وأمّا الصنف الثالث الذي بقي، فليس يوجد له مثال يشبهه في جميع حالاته. لكن كيما يضح لك وتفهمه، فتوهّم زقّ حدّاد يجتذب إليه هواء حارّاً جدّاً، وذلك الزقّ يسخّن بعد من ذلك الهواء ولم يصر بعد إلی حال ما قد سخن. وهذا المثال يكون أدلّ على طبيعة هذا الأمر الذي قصدنا للدلالة عليه، إن أنت توهّمت أنّ في ذلك الزقّ رطوبة محصورة، وخاصّة إن توهّمت مجاري الزقّ التي يجتذب بها الهواء ويخرجه قد جعلت بحال من الضيق لا يمكن معها أن تنفذ فيها الرطوبة المحصورة في الزقّ ويمكن أن ينفذ فيها الهواء. وهذا هو من أعظم ما تباين فيه أعمال الطبيعة أعمال الناس.

فإنّ الجوهر الهوائيّ مخالط للدم في جميع العروق الضوارب، إذ كانت تدخل الهواء وتخرجه بمسامّ كثيرة، وفي القلب أيضاً حاله تلك ليست بدون حاله في العروق، إذ كانت تلك العروق كلّها تنفذ إليه.