Digital Corpus for Graeco-Arabic Studies

Galen: De Febrium Differentiis (On the Differences of Fevers)

Εἴη δ’ ἂν ἐν τοῖς ὑπολοίποις οὐδενὸς φαυλότερον σκέμμα τόδε, πότερον ὥσπερ ἐπὶ ταῖς χολαῖς ἀμφοτέραις καὶ τῷ φλέγματι γίνονταί τινες ἰδέαι πυρετῶν, οὕτω κᾀπὶ τῷ αἵματι σηπομένῳ. τοὺς μὲν γὰρ ἐφημέρους πυρετοὺς, ἐκθερμανθέντος αὐτοῦ μόνον, οὐ μέν τοι σαπέντος, ἐλέγομεν γίγνεσθαι. κατὰ δὲ τὰς σήψεις, ἀνάγκη γάρ ποτε καὶ τὸ αἷμα σήπεσθαι, ζητητέον ἐστὶ τὴν ἰδέαν τῶν πυρετῶν. εὑρεθήσεσθαι δὲ εἰκὸς αὐτὴν, ἂν πρότερον ἐξεύρωμεν πῶς σήπεται αἷμα. δοκεῖ μὲν γὰρ ὀρθῶς Ἀριστοτέλης εἰρηκέναι τὴν σῆψιν ὑπὸ θερμότητος ἀλλοτρίας γίγνεσθαι. λέγει δ’ ἀλλοτρίαν τὴν ἔξωθεν, οὐκ ἔμφυτον οὐδ’ οἰκείαν ἑκάστου τῶν ὄντων. αὕτη μὲν γὰρ πέφυκεν πέπτειν, ἡ δ’ ἀλλοτρία διαφθείρειν, ὅπερ ἐστι σήπειν. ἔξωθεν δὲ θερμότης ἐπιγίγνεται τῷ αἵματι κατά τε τὰς ἐγκαύσεις καὶ τὰς λοιμώδεις καταστάσεις, καὶ ἁπλῶς εἰπεῖν, ἅπαντας τοὺς πυρετοὺς, ὑφ’ ἧς ἄν τινος αἰτίας εἰς γένεσιν ἥκωσιν. ἀλλὰ κᾀπειδὰν ἔν τινι μορίῳ τοῦ ζώου τὸ αἷμα πλέον ἀθροισθὲν ὑπὲρ τὴν δύναμιν αὐτοῦ γένηται, διαφθείρεται, καὶ μάλισθ’ ὅταν ἐμφραχθῇ διὰ πάχος ἐν μικροῖς ἀγγείοις, ἢ σφηνωθῇ διὰ πλῆθος, ὁποῖόν τι συμβαίνει κατά τε τοὺς βουβῶνας καὶ τὰ φύματα, καὶ ἁπλῶς εἰπεῖν, ἁπάσας τὰς φλεγμονάς. ἐν γὰρ ταῖς τοιαύταις διαθέσεσι κατὰ διττὴν αἰτίαν φθείρεται τὸ αἷμα, τῷ τε μὴ διαπνεῖσθαι καὶ τῷ μὴ κρατεῖσθαι πρὸς τῆς φύσεως. ὅτι δὲ καὶ τὰ μὴ διαπνεόμενα σήπεσθαι πέφυκεν, ἐπὶ τῶν ἐκτὸς ἁπάντων ἐστὶ θεάσασθαι καρπῶν τε καὶ σπερμάτων, ἤδη δὲ καὶ ἱματίων. ἐπαγαγεῖν δ’ ἡμᾶς ἱκανῶς δύναται τῷ λεγομένῳ καὶ τὸ κατὰ τὰς πλευρίτιδας. ἀναβήττουσι γὰρ ἐν αὐταῖς οἱ μὲν ἀφρῶδες, οἱ δ’ ὠχρὸν, οἱ δ’ ἐρυθρὸν ἰχῶρα, τοῦ κατὰ τὴν φλεγμονὴν ἐπικρατοῦντος χυμοῦ τὸ μὴ στεγόμενον, ἀλλ’ ὑπὸ λεπτότητος ἔξω ἱδρούμενον. ἔστι δ’ ὅτε καὶ μέλας ὁ ἰχὼρ φαίνεται οὗτος, καὶ οὐδὲ κατ’ ἀρχὰς εὐθέως, ἀλλ’ ἐν τῷ χρόνῳ προϊόντι, προηγησαμένων ὡς τὰ πολλὰ τῶν ὠχρῶν πτυσμάτων, ἅπερ ἦν τοῦ πικροχόλου κρατοῦντος χυμοῦ γνωρίσματα, καθάπερ ἀφρώδη μὲν τοῦ φλέγματος, ἐρυθρὰ δὲ τοῦ αἵματος. εἰκὸς οὖν ποτε καὶ αὐτὸ τὸ αἷμα σήπεσθαι κατὰ τὰ φλεγμαίνοντα χωρία, καὶ τὸν ἐπ’ αὐτῷ πυρετὸν ἁπλούστερον μὲν εἶναι τῶν ἐπὶ τοῖς ἄλλοις χυμοῖς, ἀναλογίαν δὲ τῶν παροξυσμῶν ἐν τριταίᾳ μάλιστα περιόδῳ λαμβάνειν. οὕτω γὰρ φαίνεται κᾀπὶ τῶν πλευριτικῶν γινόμενον, ὅταν ἐρυθρὰ πτύωσιν· εἰ δ’ ὑπεροπτηθείη, μεταβάλλει μὲν δήπου πάντως· ὅσον μὲν δὴ λεπτότατόν τε ἅμα καὶ πῖόν ἐστιν, εἰς τὴν ὠχράν· ὅσον δὲ παχύτερον, εἰς τὴν μέλαιναν χολὴν, ὥσπερ κᾀπὶ τῶν καλουμένων ἀνθράκων, καὶ γὰρ ἐπὶ τούτων ἐξ αἵματος ἰσχυρῶς ζέσαντος ἡ μετάπτωσις εἰς τὸν μελαγχολικὸν χυμὸν γίνεται. οὕτω δ’ ἀκούειν χρὴ τό γε νῦν εἶναι μελαγχολικὸν χυμὸν, ὡς οὐκ ἀκριβῶς ἤδη γεγονότα μέλαιναν χολὴν, ἀλλ’ ἐν μεθορίῳ τινὶ τεταγμένον. καὶ τοίνυν καὶ οἱ πυρετοὶ κατὰ τὰς τῶν χυμῶν ἰδέας, εἰς οὓς μεταβάλλει τὸ αἷμα, συστήσονται, μόνῳ τῷ κακοήθει καὶ οὐ κακοήθει διαλλάττοντες. ἁπλούστεροι γὰρ οἱ ἐπὶ τῇ τοῦ αἵματος μεταβολῇ τά τ’ ἄλλα καὶ τῷ πρᾴῳ τῆς θερμασίας. εἰ γὰρ ὅτι μάλιστα παμπόλλη φαίνοιτο κατὰ τὴν ἐπιβολὴν τῆς χειρὸς, ἀλλὰ πραεῖά γε πάντως ἐστὶν, ὥσπερ ἡ κατὰ τὰ βαλανεῖα. τὸ μὲν γὰρ πλῆθος ἀεὶ τῆς πυρετώδους θερμασίας ἐν τῷ πλήθει κεῖται τῆς ἀποῤῥοῆς· τὸ δὲ ἀνιαρὸν, ὡς πρὸς τὴν ἐπιβαλλομένην ἔξωθεν χεῖρα, κατὰ τὴν τοῦ χυμοῦ δριμύτητα. καί σοι τοῦτ’ ἔστω μέγιστον γνώρισμα τοῦ τὸν πυρετὸν ἐργαζομένου χυμοῦ, λέγω δὴ τὸ κατὰ τὴν ποιότητα τῆς θερμασίας. ἡ μὲν γὰρ ἀτμωδεστέρα τε καὶ ἀλυποτέρα τοῦ αἵματός ἐστιν· αἱ δ’ ἀνιαραὶ καὶ διαβρωτικαὶ καὶ δακνώδεις ἐπὶ ταῖς χολαῖς συνίστανται. ὅταν δὲ κατὰ μὲν τὴν πρώτην ἐπιβολὴν ἀτμῶδές τι μᾶλλον, οὐ δριμὺ φαίνηται, χρονιζόντων δὲ κατὰ βραχὺ, προσγίνηται τὸ δακνῶδες αὐτῷ, καὶ μάλιστα ἀνώμαλον, ὡς δι’ ἠθμοῦ τινος ἢ κοσκίνου διηθεῖσθαι δοκεῖν, ἐπὶ φλέγματι σηπομένῳ τὸν τοιοῦτον πυρετὸν ἴσθι γινόμενον.

١١ ومن أجلّ ما بقي عليّ أن أنظر فيه هو أن أنظر هل يكون من الدم، إذا عفن، صنف من الحمّى، كما تكون أصناف منها من المرّتين والبلغم. فإنّي قد قلت إنّ الدم، إذا سخن فقط من غير أن يعفن، فإنّه تكون منه الحمّى المعروفة بحمّى يوم. وقد ينبغي أن نبحث الآن عن الصنف من الحمّى الذي يكون من عفونته، فإنّه لا بدّ من أن يكون الدم أيضاً قد تناله العفونة. ولعلّنا أن نعلم أيّ صنف من الحمّى يكون من الدم إذا عفن، إذا علمنا أوّلاً كيف يعفن الدم.

فأقول إنّ أرسطوطاليس قد أحسن عندي في قوله أنّ العفونة تكون من الحرارة الغريبة، ويعني بالغريبة الحرارة التي هي من خارج، لا غريزيّة ولا خاصّة بكلّ واحد من الأجسام. فإنّ الحرارة الغريزيّة من شأنها أن تنضج، فأمّا الحرارة الغريبة، فمن شأنها أن تفسد، وذلك هو أن تعفّن.

والحرارة التي تعرض للدم من خارج قد تعرض عند نكاية حرّ الشمس في الأبدان وعند حالات الهواء الوبائيّة، وبالجملة في جميع الحمّيات من أيّ سبب كان حدوثها. وإذا اجتمع أيضاً في عضو من أعضاء البدن من الدم مقدار أكثر، حتّى يكون مقداره فوق ما تحتمله قوّة ذلك العضو، فسد، وخاصّة متى حدثت منه سدد بسبب غلظه فيما في ذلك العضو من العروق الدقاق أو اغتصّ ولحج فيها بسبب كثرته كالذي يعرض في الأورام التي تكون في اللحم الرخو الذي في الحالب وغيره، وبالجملة في جميع الأورام الحارّة.

فإنّ الدم في تلك الحالات يفسد لسببين، أحدهما أنّه لا يكون له متنفّس، والآخر أنّ الطبيعة لا تضبطه وتستولي عليه. وقد نرى عياناً أنّ الشيء، إذا لم يكن له متنفّس، عفن في جميع الأشياء التي خارج، أعني الثمار والبزور وغيرها، حتّى الثياب. وممّا يؤكّد الأمر عندنا تأكيداً كافياً في هذا الأمر الذي أنا في صفته، ما نرى من الحال في ذات الجنب.

فإنّ بعض من تصيبه تلك العلّة يقذف شيئاً شبيهاً بالرغوة زبديّاً، وبعضهم يقذف شيئاً أصفر، وبعضهم يقذف شيئاً أحمر، وذلك إنّما هو صديد من الخلط الغالب في الورم لا يضبطه موضع الورم، لكنّه يرشح ويخرج منه لرقّته. وربّما رأيت ذلك الصديد أسود، وليس يرى ذلك منذ أوّل الأمر، لكن بعد تطاول من المدّة وبعد أن يقذف قبله في أكثر الأمر شيء أصفر، والشيء الأصفر يدلّ على غلبة المرار الأصفر، والشيء الزبديّ يدلّ على غلبة البلغم، والشيء الأحمر يدلّ على غلبة الدم.

فيشبه أن يكون قد تعفّن الدم أيضاً في المواضع التي تحدث فيها الأورام الحارّة، وأن تكون الحمّى المتولّدة منه أسكن وأقلّ عادية من الحمّيات التي تكون من سائر الأخلاط، إلّا أنّ قياس نوائبها يكون قياس أدوار الغبّ خاصّة. فإنّا كذلك نرى الأمر يكون في أصحاب ذات الجنب أيضاً، إذا كان الشيء الذي ينفثونه أحمر. فإن أفرط عليه الاحتراق، فإنّ أرقّ ما فيه وأكثره ينقلب لا محالة إلی المرّة الصفراء، وأغلظ ما فيه ينقلب إلی السوداء، كما قد نرى الأمر يكون في القروح التي تعرف بالجمر أيضاً. فإنّ في تلك القروح أيضاً يحدث للدم انقلاب من حال غليان شديد يعرض له إلی أن يصير سوداويّاً. وينبغي أن تفهم عنّي من قولي سوداويّاً في هذا الموضع أنّ ذلك الخلط لم يصر بعد مرّة سوداء خالصة صحيحة، لكنّه شيء بين الحدّين.

فالحمّيات تكون على حسب طبائع الأخلاط التي ينقلب عليها الدم، وليس بينها من الفرق، إلّا أنّ تلك خبيثة وهذه ليست بالخبيثة. فإنّ الحمّيات التي تكون من الدم بعد انقلابه إلی تلك الأخلاط أهدأ وأقلّ عادية في جميع حالاتها، وخاصّة في هدوء حرارتها وطيبها. فإنّ حرارة تلك الحمّيات، وإن كانت خاصّة توجد كثيرة جدّاً في ملمسة اليد، إلّا أنّها لا محالة هادئة طيّبة مثل الحرارة التي توجد في البدن بعد الحمّام. وذلك أنّ كثرة حرارة الحمّى إنّما تكون دائماً بحسب كثرة ما يتحلّل من البدن. فأمّا عاديتها وكراهتها عند اليد التي تلقاها من خارج، فإنّما تكون بحسب ما مع الخلط من الحدّة والحرافة.

وليكن هذا عندك من أعظم دليل يستدلّ به على الخلط المولّد للحمّى، أعني الحال في كيفيّة الحرارة. فإنّ الحرارة، متى كانت أميل إلی البخاريّة وأقلّ عادية وأذىً للّمس، فهي من الدم. ومتى كانت مؤذية لذّاعة قارصة للّمس، فإنّما تكون من المرّتين، ومتى وجدت الحرارة في أوّل ما تلمس البدن إلی البخاريّة أقرب، وليست معها حدّة، وإذا طال لبث كفّك عليه، أحسست منها بتلذيع يتزيّد قليلاً قليلاً، وفيها خاصّة مع ذلك اختلاف حتّى يخيّل إليك أنّها كأنّها تنفذ بالمصفى أو بالمنخل، فاعلم أنّ تلك الحمّى إنّما حدثت عن بلغم قد عفن.