Digital Corpus for Graeco-Arabic Studies

Galen: De Febrium Differentiis (On the Differences of Fevers)

Ὅτι μὲν οὖν ἐπὶ κόποις, καὶ θυμοῖς, καὶ λύπαις, ἐγκαύσεσί τε καὶ ἐμψύξεσι, καὶ ἀγρυπνίαις, καὶ ἀπεψίαις, καὶ μέθαις, καὶ πλησμοναῖς ὁρῶνται πυρέττοντες ἔνιοι, πᾶσιν ἀνθρώποις ἐστὶν ἤδη τοῦτό γε πρόδηλον, ὑπ’ αὐτῆς τοῦ πράγματος τῆς ἐναργείας δεδιδαγμένοις. καὶ μὲν δὴ καὶ ὅτι λοιμώδους ἀέρος κατάστασις ἤνεγκε πυρετὸν, οὐδὲ τοῦτο ἀγνοοῦσιν, οἷς μέτεστι συνέσεως, ὥσπερ γε καὶ ὅτι συνδιατρίβειν τοῖς λοιμώττουσιν ἐπισφαλές· ἀπολαῦσαι γὰρ κίνδυνος ὥσπερ ψώρας τινὸς ἢ ὀφθαλμίας. ἐπισφαλὲς δὲ καὶ τοῖς ὑπὸ φθόης συνεχομένοις συνδιημερεύειν, καὶ ὅλως ὅσοι σηπεδονῶδες ἐκπνέουσιν, ὡς καὶ τοὺς οἴκους, ἐν οἷς κατάκεινται, δυσώδεις ὑπάρχειν. ἔγνωσται δὲ πρὸς τῆς μακρᾶς πείρας, καὶ ὡς οἱ καταλύσαντες ἔθος γυμνασίων ἄλλοις τέ τισιν ἁλίσκονται νοσήμασι καὶ οὐχ ἥκιστα τοῖς πυρετώδεσι. καὶ μέν γε καὶ ὡς ἡ καλουμένη πληθώρα φέρει πυρετοὺς, ἐδέσματά τέ τινα μοχθηρὰ, καὶ φάρμακα, καὶ τὰ περὶ κυνὸς ἐπιτολὴν καύματα, καὶ ἄλλα τινὰ τοιαῦτα, γινώσκεται μὲν ἅπασιν ἀνθρώποις, ὡς ἔπος εἰπεῖν· ἥτις δὲ ἀπ’ αὐτῶν ἐν τοῖς σώμασιν ἡμῶν γίγνεται διάθεσις, ἀφ’ ἧς πυρέττομεν, οὐκ ἔτι γε τοῦτό γε ἴσασιν οὔθ’ οἱ πολλοὶ τῶν ἀνθρώπων οὔτ’ ἔνιοι τῶν ἰατρῶν. διττὸν δὲ τὸ γένος τῶν ἀγνοούντων τὰ τοιαῦτα, τὸ μὲν ἕτερον ἀπὸ τῆς ἐμπειρίας μόνης ὁρμώμενον, ὡς οὐδενὸς τῶν ὄντων τῆς φύσεως εὑρεθῆναι λόγῳ δυναμένης, τὸ δ’ ἕτερον χορὸς ἀνθρώπων ἐστὶ δοξοσόφων, ἀγνοούντων μὲν ὁμοίως τοῖς προτέροις, οἴησιν δ’ ἐπιστήμης ἐχόντων. ἀγνοῆσαι μὲν αὐτοὺς συνέβη διὰ τὸ μὴ γεγυμνάσθαι πρότερον ἐν ταῖς λογικαῖς μεθόδοις, ἐξ ὧν γνωρίζεταί τε καὶ διακρίνεται τῶν ἀποδεικτικῶν λημμάτων τὰ πιθανὰ μὲν, οὐδὲν δὲ ἀληθὲς οὔθ’ εὑρεῖν οὔτ’ ἀποδεῖξαι δυνάμενα. τῇ δὲ ἀγνοίᾳ ταύτῃ προσγενομένης ἀλαζονείας, ἔνιοί τέ τινες ἐξ αὐτῶν εἰς τοσοῦτον ἀναισθησίας ἢ τόλμης ἧκον, ὡς μηδὲ ἃ πάντες ἄνθρωποι γινώσκουσι τῇ πεῖρᾳ δεδιδαγμένοι, μηδὲ ταῦθ’ ὁμολογεῖν αἴτια πυρετῶν· ὑπὲρ ὧν ἐν τῷ περὶ τῶν προκαταρκτικῶν ὀνομαζομένων αἰτίων αὐτάρκως διειλεγμένος οὐδὲν δέομαι τό γε νῦν μεμνῆσθαι τῆς ματαίας φλυαρίας αὐτῶν. οὔτε γὰρ ἀντιλογητικὸν οὔτε σοφισμάτων ἐπιλυτικὸν ἐνεστησάμην τόνδε τὸν λόγον, ἀλλ’ ἐπιστημονικὸν καὶ διδασκαλικὸν, ὑποθέσεις μὲν ἔχοντα τὰς δι’ ἑτέρων ἀποδεδειγμένας, διδάσκοντα δὲ τὰς διαφορὰς τῶν πυρετῶν. αἱ μὲν οὖν ὑποθέσεις αὗται· τὸ θερμὸν καὶ τὸ ψυχρὸν καὶ τὸ ξηρὸν καὶ τὸ ὑγρὸν εἶναι τὰ στοιχεῖα τῶν σωμάτων, καὶ γίνεσθαι τὰς πρώτας νόσους ἐπὶ τῇ δυσκρασίᾳ τούτων, ὧν μίαν εἶναι καὶ πυρετὸν, ἐπειδὰν ἐν τῇ καρδίᾳ θερμότης τις γίνηται παρὰ φύσιν. αἱ διαφοραὶ δὲ κατὰ γένος τῆς θερμότητος, ὑπὲρ ὧν ὁ προκείμενος περαίνεται λόγος, ἀπὸ τῆς τῶν ὑλῶν διαφορᾶς ἐλαμβάνοντο τῶν δεχομένων τὴν πυρετώδη θερμασίαν, τριῶν οὐσῶν κατὰ γένος. ἤτοι γὰρ ἐν αὐτῷ τῷ σώματι τῆς καρδίας ἀνάπτεσθαι πρώτην αὐτὴν ἐλέγομεν, ἢ ἐν τοῖς χυμοῖς, ἢ ἐν τῷ πνεύματι· προκατάρχειν δὲ τῆς συστάσεως ἁπάντων τῶν πυρετῶν αἰτίας ἐναργῶς ἅπασι γινωσκομένας, ἃς ὀλίγον ἔμπροσθεν εἴπομεν, ἐφ’ αἷς ὁ μὲν ἐμπειρικὸς ἰατρὸς ἐκ τῆς τηρήσεώς τι καὶ πρὸς τὴν θεραπείαν εὐπορεῖ· ὁ δὲ λογικὸς ἐπὶ τὴν φύσιν αὐτὴν τοῦ πράγματος ἐρχόμενος ἐνδεικτικῶς ἀπ’ ἐκείνης εἴς τε τὴν τῶν ἐσομένων πρόγνωσιν καὶ εἰς τὴν τῆς θεραπείας εὕρεσιν ὀνίναται, χρώμενος μὲν ἅπασι καὶ τοῖς διὰ πείρας εὑρισκομένοις, προστιθεὶς δὲ αὐτοῖς ἐκ τῆς λογικῆς μεθόδου πολλά. τίνα μὲν οὖν ἐστι τὰ καθ’ ἑκάτερον μέρος εὑρισκόμενα (τήν τε ἐμπειρίαν λέγω καὶ τὸν λόγον) ἑτέρωθι δηλοῦμεν· ἥτις δὲ ἀπὸ τῶν προκαταρκτικῶν αἰτίων ἑκάστου διάθεσις ἐν τῷ σώματι συνίσταται πυρετὸν ἀνάπτουσα, νῦν πρόκειται λέγειν.

٣ فأقول إنّ من البيّن عند جميع الناس أنّه قد يرى قوم يحمّون من إعياء ومن غضب ومن حزن وغمّ يصيبهم ومن حرّ الشمس ومن البرد ومن السهر ومن التخم ومن الإكثار من النبيذ ومن الأورام الحارّة، وإنّما عرف ذلك جميع الناس من ظهوره لهم عياناً. وليس يذهب على أحد أيضاً ممّن له فهم أنّ الحال التي تكون للهواء في وقت الموتان تجلب الحمّى، وكذلك الحال أيضاً في أنّ ملابسة من يمرض مرض الموتان خطر . وذلك أنّه لا يؤمن أن يُعدي كما يُعدي الجرب والرمد. ومن الخطر أيضاً ملابسة أصحاب السلّ، أعني قرحة الرئة، ومساكنتهم، وبالجملة كلّ من تكون حال الهواء الذي يخرج منه في النفس حال عفونة، حتّى يغلب النتن على البيوت التي يأويها. وقد علم أيضاً بطول التجربة أنّ الذين يكونون قد تعوّدوا الرياضة، فيدعونها، قد تعرض لهم الحمّى مع أمراض أخر غيرها، وعلم أيضاً أنّ الحال التي يقال لها الامتلاء تجلب الحمّيات وأطعمة ما من الأطعمة الرديئة وبعض الأدوية والحرّ الذي يكون عند طلوع الشعرى العبور وغير ذلك ممّا أشبهه. وهذا كلّه ممّا قد عرفه جميع الناس في المثل.

فأمّا الحال التي تحدث في الأبدان من هذه الأشياء التي تكون منها الحمّى، فلا يعلمها جمهور الناس ولا كثير من الأطبّاء. والأطبّاء الذين يجهلون أشباه هذه الأشياء صنفان، أحدهما صنف الذين يقتصرون على التجربة فقط ويقولون إنّه ليس يمكن أن توجد بالقياس طبيعة شيء من الأشياء، والصنف الآخر جماعة كثيرة من الناس يظنّون بأنفسهم أنّهم حكماء، وحالهم في الجهل حال الذين ذكروا قبلهم، إلّا أنّهم يتوهّمون أنّ عندهم معرفة. وإنّما عرض لهم الجهل من قبل أنّهم لم يتقدّموا فيرتاضوا أوّلاً في طرق القياس والمنطق التي بها يعرف ويميّز بين القضايا البرهانيّة وبين القضايا التي هي مقنعة، إلّا أنّه ليس يمكن أن يستخرج منها أمر صحيح حقيقيّ ولا يبرهن. ثمّ اجتمع فيهم مع هذا الجهل زهو وطغيان، فبلغ ببعضهم من قلّة الحسّ أو من الإقدام ألّا يقرّوا بالأشياء التي يعرفها جميع الناس لصحّتها عندهم بالتجربة أنّها من أسباب الحمّيات.

وقد تكلّمت كلاماً كافياً في تلك الأشياء في مقالة وصفت فيها أمر الأسباب التي يقال لها البادئة، فلست أحتاج في هذا الموضع أن أذكر غباوتهم وهذيانهم بالباطل، لأنّي لم أقصد بكلامي هذا للقول في الأسباب ولا لنقض المغالطات، لكنّي إنّما قصدت فيه لسياقة علم صحيح وطريق تعليم، وأبني الأمر فيه على أصول قد أتيت بالبرهان عليها في كتب أخر وأخبر فيه بأصناف الحمّيات.

والأصول التي أبني الأمر في كلامي هذا عليها، هي أنّ الحارّ والبارد واليابس والرطب هي أركان الأبدان، وأنّ الأمراض الأول إنّما تكون لسوء مزاج هذه، وأنّ الحمّى هي أحد أصناف سوء المزاج وتكون إذا صارت في القلب حرارة خارجة من الطبيعة.

وأصناف تلك الحرارة التي كان كلامنا فيها تؤخذ من أصناف العناصر التي تقبل حرارة الحمّى، وهي ثلاثة أجناس. وذلك أنّا قد قلنا إنّ تلك الحرارة إمّا أن تشتعل أوّلاً في نفس جرم القلب، وإمّا في الأخلاط، وإمّا في الروح.

وإنّ ابتداء حدوث جميع الحمّيات يكون بأسباب يعرفها جميع الناس، وهي التي ذكرتها قبل، وصاحب التجربة قد يتسبّب من تلك الأسباب ممّا قد حفظ ببعض ما يحتاج إليه في العلاج. فأمّا صاحب القياس، فيترقّى منها إلی نفس طبيعة المرض، فيأخذ منه على طريق الاستدلال أشياء يحتاج إليها في تقدمة المعرفة بما هو كائن وفي وجود العلاج الصواب، ويستعمل جميع ما يستخرج بالتجربة ويضيف إليها أشياء كثيرة تستخرج بطريق القياس.

وسندلّ في كتاب غير هذا أيّ الأشياء يوجد بكلّ واحدة من هتين الآلتين أعني التجربة والقياس. وأمّا الآن، فغرضي أن أذكر أيّ حال يحدث في البدن من كلّ واحد من الأسباب البادئة، حتّى تلتهب منه حمّى.