Digital Corpus for Graeco-Arabic Studies

Galen: De Febrium Differentiis (On the Differences of Fevers)

Κατὰ μέντοι τὰς ἐμφράξεις τῶν πόρων καὶ σφηνώσεις τῶν χυμῶν, ἀνεβαλόμην γὰρ ἐρεῖν τὰ περὶ τοῦδε, πυρέττει τὰ ζῶα τὸν ἐπὶ σηπεδόνι πυρετόν. ἑτοιμότατα γὰρ σήπεται πάνθ’ ὅσα θερμὰ καὶ ὑγρὰ καὶ πολλὰ κατὰ θερμὸν χωρίον, εἰ μὴ τύχῃ διαπνοῆς τε ἅμα καὶ ἀναψύξεως. οὐδὲν οὖν θαυμαστὸν οὐδὲ διὰ τί πληθώραις ἕπονται πυρετοί. καὶ γὰρ ἐμφράξεις πολλαὶ καὶ δυσανάπνευστον ὅλον γίνεται τὸ σῶμα κατὰ τὰς τοιαύτας διαθέσεις· ὥσπερ οὖν κατὰ θάτερον πλῆθος τὸ πρὸς δύναμιν ἐπὶ διαφθορὰν ἀφικνοῦνται ταχέως οἱ χυμοὶ, μηκέτι κρατούμενοι μηδὲ πεττόμενοι χρηστῶς, ὡς ἂν τῆς κατεργαζομένης αὐτοὺς δυνάμεως ἀσθενεστέρας ὑπαρχούσης. διὰ τοῦτο καὶ ὅσα γλίσχρα καὶ παχύχυμα τῶν ἐδεσμάτων, νοσωδέστερα· ἐμφραχθῆναί τε γὰρ καὶ σφηνωθῆναι τὸν ἐξ αὐτῶν χυμὸν ἑτοιμότερόν ἐστιν. καὶ  τί δή ποτ’ οὖν; οὐχὶ κατὰ τἀναντία, νοσώδη τὰ λεπτύνοντα καὶ δριμέα; φαίνονται γὰρ ὁμοίως ἁλισκόμενοι πυρετοῖς οἱ πλεονάζοντες ἐν ἑκατέρῳ τῷ γένει διαίτης, ὅτι καὶ πρόσθεν εἴρηται κακόχυμα πάντ’ εἶναι τὰ τοιαῦτα. τῷ μὲν οὖν τῆς κακοχυμίας λόγῳ ταῦτα· τῷ δὲ τῆς σήψεως, ὅσα γλίσχρα καὶ παχέα πυρετῶν ἐστιν αἴτια. καὶ τὰ φλεγμαίνοντα δὲ μέρη τῆς σήψεως λόγῳ ἀνάπτει πυρετούς. σφηνωθὲν γὰρ ἐν αὐτοῖς τὸ ἐπιῤῥυὲν, ὅταν ᾖ φύσει θερμὸν, ὑπὸ τοῦ μὴ διαπνεῖσθαι καλῶς σήπεται. ὅταν μὲν οὖν ἀκριβῶς ᾖ πικρόχολον τὸ ῥεῦμα, θερμότης ἐρυσιπελατώδης καταλαμβάνει τὸ μέρος· ὅταν δὲ αἱματικὸν, φλεγμονώδης· τὸ δὲ ἐξ ἀμφοῖν μικτὸν ἢ ἐρυσίπελας γίνεται φλεγμονῶδες, ἢ φλεγμονὴ ἐρυσιπελατώδης, τὸ μὲν ὄνομα παρὰ τοῦ ἐπικρατοῦντος χυμοῦ λαμβάνον, τὴν δὲ ἐπωνυμίαν ἐπικτώμενον ἀπὸ θατέρου. πυρετὸς δὲ ἐπὶ πᾶσι τούτοις ἀνάπτεται τῷ λόγῳ τῆς κοινωνίας. συνεκθερμαίνεται γὰρ ἀεὶ τῷ θερμανθέντι τὸ συνεχὲς, ἄχρις ἄν ἐπὶ τὴν καρδίαν ἡ διάθεσις ἀφίκηται. συνεκθερμαίνεται γὰρ καὶ τοῖς ἄνθραξι τὸ συνεχὲς, ἐπὶ θερμῷ μὲν ἱκανῶς αἵματι, μελαγχολικωτέρῳ δὲ διὰ τὸ κατοπτᾶσθαι, τὴν γένεσιν ἔχουσιν.

٥ وأمّا عند انسداد المجاري واغتصاص الأخلاط، فقد أخّرت القول في ذلك إلی هذه الغاية، فإنّه تعرض لصاحبها حمّى العفونة، لأنّ كلّ شيء حارّ رطب يكون في موضع حارّ، ثمّ يعدم التنفّس والتبرّد، فإنّ العفونة تكون إليه أسرع شيء. فليس إذاً بعجب أن تكون الحمّيات تتبع الامتلاء، لأنّ البدن في تلك الحال تكثر فيه السدد ويعسر تنفّسه وتحلّله، وعنيت بالامتلاء في هذا الموضع كثرة الأخلاط بقياس العروق.

فأمّا الجنس الآخر من الامتلاء، وهو كثرة الأخلاط بقياس القوّة، فإنّه إذاً كان أسرع إلی الأخلاط الفساد، لأنّه ليس لها ما يمسكها وينضجها على ما ينبغي، إذ كانت القوّة التي تنضجها وتصلحها قد ضعفت. ولذلك صارت أيضاً الأطعمة اللزجة الغليظة أحرى بأن تمرض، لأنّ الخلط المتولّد منها أسرع إلی أن يلحج ويغتصّ ويتشبّث في المجاري، فتحدث منه السدد.

فإن قلت: فما بال الأطعمة التي هي ضدّ هذه أيضاً ممرضة، أعني الأطعمة الملطّفة الحادّة؟ فقد نرى المغرقين في استعمال كلّ واحد من هذين الجنسين من التدبير تعرض لهم الحمّيات بالسواء، قلت إنّ ذلك من قبل ما ذكرت قبل من أنّ تلك الأطعمة كلّها رديئة الكيموس. فهذه الأطعمة تكون سبباً للحمّى من قبل رداءة الخلط المتولّد منها، والأطعمة اللزجة الغليظة تولّد الحمّى بسبب العفونة.

والأعضاء أيضاً التي ترم إنّما تحدث من قبلها الحمّى بسبب العفونة. وذلك أنّ الفضل الذي ينصبّ إليها إذا لحج وتشبّث واغتصّ فيها، ثمّ كان في طبيعته حارّاً، عفن إذ كان لا يتنفّس. ومتى كان ذلك الفضل الذي انصبّ إلی العضو من جنس المرار المرّ خالصاً، عرضت منه في ذلك العضو حرارة مع ورم يعرف بالحمرة. ومتى كان ذلك الفضل الذي انصبّ إليه من جنس الدم، عرض في العضو الورم الحارّ الذي يسمّيه اليونانيّون فلغموني. ومتى كان مختلطاً منهما، كان الورم شيئاً بين الورمين، ويكون اسمه بحسب الخلط الذي هو أغلب، ويوصف باسم الآخر.

والحمّى تعرض من جميع هذه الأورام بطريق المشاركة. وذلك أنّ العضو إذا سخن، يسخّن بسخونته دائماً العضو المتّصل به، ولا تزال تلك السخونة تسري حتّى تبلغ إلی القلب. وقد يسخّن أيضاً بسخونة العضو الذي تعرض فيه القروح التي يقال لها الجمر ما يتّصل به، وتلك القرحة تكون من دم قويّ الحرارة، إلّا أنّه مائل إلی السواد بسبب احتراقه.