Digital Corpus for Graeco-Arabic Studies

Galen: De Febrium Differentiis (On the Differences of Fevers)

Αἱ δὲ θερμότεραι τοῦ περιέχοντος ἡμᾶς ἀέρος καταστάσεις, οἷαι περὶ κυνὸς ἐπιτολὴν γίνονται μάλιστα, διὰ μὲν τῆς εἰσπνοῆς ἄντικρυς αὐτὴν θερμαίνουσι τὴν καρδίαν· ἔξωθεν δὲ περικεχυμέναι τῷ σώματι σύμπαν αὐτὸ θερμὸν ἀποφαίνουσι, καὶ μάλιστα τὰς ἀρτηρίας, ὡς ἂν ἑλκούσας τι καὶ τῆς οὐσίας αὐτῆς τοῦ περιέχοντος ἡμᾶς ἀέρος, οἷς ἅπασι συνδιατίθεσθαι τὴν καρδίαν ἀναγκαῖόν ἐστι, καὶ θερμὴν ἀμέτρως γινομένην αὐτὴν πρώτην τε καὶ μάλιστα τὴν πυρετώδη διάθεσιν ἴσχειν, ἐπιπέμπειν τε παντὶ τῷ σώματι. κατὰ δὲ τὰς λοιμώδεις καταστάσεις ἡ εἰσπνοὴ μάλιστα αἰτία. γίνεται μὲν γάρ ποτε καὶ διὰ τοὺς ἐν τῷ σώματι χυμοὺς ἐπιτηδείους πρὸς σῆψιν ὑπάρχοντας, ὅταν ἀφορμήν τινα βραχεῖαν ἐκ τοῦ περιέχοντος εἰς ἀρχὴν πυρετοῦ λάβῃ τὸ ζῶον· ὡς τὰ πολλὰ δὲ ἐκ τῆς ἀναπνοῆς ἄρχεται τοῦ πέριξ ἀέρος ὑπὸ σηπεδονώδους ἀναθυμιάσεως μιανθέντος. ἡ δὲ ἀρχὴ τῆς σηπεδόνος ἤτοι πλῆθός τι νεκρῶν ἐστι μὴ καυθέντων, ὡς ἐν πολέμοις εἴωθε συμπίπτειν· ἢ ἐκ τελμάτων τινῶν, ἢ λιμνῶν ἀναθυμιάσεις ὥρᾳ θέρους· ἔστι δ’ ὅτε κατάρχει μὲν ἄμετρος θερμασία τοῦ περιέχοντος, ὡς ἐπὶ τοῦ καταλαβόντος Ἀθηναίους λοιμοῦ, καθά φησιν ὁ Θουκυδίδης· ἀλλ’ ἐν καλύβαις πνιγηραῖς ὥρᾳ θέρους διαιτωμένων ὁ φθόρος κατὰ τὸ σῶμα ἐγίνετο. τῷ δ’ εἶναι τοὺς ἐν τῷ σώματι χυμοὺς ἐκ μοχθηρᾶς διαίτης ἐπιτηδείους εἰς σῆψιν ἀρχὴ τοῦ λοιμώδους γίνεται πυρετοῦ. τάχα δὲ καὶ κατὰ τὸ συνεχὲς ἐξ Αἰθιοπίας ἐῤῥύη τινὰ σηπεδονώδη μιάσματα τοῖς ἐπιτηδείως ἔχουσι σώματα βλαβῆναι πρὸς αὐτῶν, αἴτια πυρετοῦ γενησόμενα. χρὴ γὰρ μεμνῆσθαι τούτου ἀεὶ παρ’ ὅλον αὐτὸν τὸν λόγον, ὡς οὐδὲν τῶν αἰτίων ἄνευ τῆς τοῦ πάσχοντος ἐπιτηδειότητος ἐνεργεῖν πέφυκεν· ἢ οὕτως ἂν οἵ τ’ ἐν ἡλίῳ θερινῷ διατρίψαντες ἅπαντες ἐπύρεττον οἵ τ’ ἐπὶ πλέον κινηθέντες, ἢ οἰνωθέντες, ἢ θυμωθέντες, ἢ λυπηθέντες. οὕτω δ’ ἂν, οἶμαι, καὶ περὶ κυνὸς ἐπιτολὴν ἅπαντες ἐνόσουν ἔν τε τοῖς λοιμοῖς ἀπέθνησκον· ἀλλ’, ὡς εἴρηται, μεγίστη μοῖρα γενέσεως νοσημάτων ἐστὶν ἡ τοῦ μέλλοντος πάσχειν σώματος ἑτοιμότης. ὑποκείσθω γοῦν ὡς ἐν παραδείγματι, κατὰ μὲν τὸ περιέχον ἐμφέρεσθαί τινα λοιμοῦ σπέρματα; τῶν δ’ ὁμιλούντων αὐτῷ σωμάτων τὰ μὲν εἶναι περιττωμάτων παντοίων μεστὰ ἑτοίμων ἤδη καὶ καθ’ ἑαυτὰ σήπεσθαι, τὰ δὲ ἀπέριττα καὶ καθαρά· καὶ προσκείσθω τοῖς μὲν προτέροις ἔμφραξις τῶν πόρων πολλαχόθεν, καὶ ἡ καλουμένη πληθώρα καὶ βίος ἀργὸς ἐν ἀδδηφαγίαις καὶ μέθαις καὶ ἀφροδισίων ἀμέτροις χρήσεσι καὶ ταῖς ἐξ ἀνάγκης ἅπασι τοῖς εἰρημένοις ἀκολουθούσαις ἀπεψίαις· τοῖς δ’ ἄλλοις ἅπασι σώμασι τοῖς καθαροῖς καὶ ἀπερίττοις ὑπαρχέτω πρὸς τοῖς οὖσιν ἀγαθοῖς εὔπνοια μὲν ἅπασι τοῖς πόροις ἀφράκτοις τε καὶ ἀθλίπτοις ὑπάρχουσι, γυμνάσια δὲ σύμμετρα καὶ σώφρων δίαιτα· κᾄπειτα ἐπὶ ταύταις ταῖς ὑποθέσεσιν ἐννόησον, ὅπως ἑκάτερα τῶν σωμάτων εἰκός ἐστι διατίθεσθαι πρὸς τῶν ἀναπνεομένων εἰς αὐτὰ σηπεδονωδῶν ἀέρων. ἆρ’ οὐκ εἰκὸς τὰ μὲν εὐθὺς ὑπὸ τῆς πρώτης εἰσπνοῆς ἀρχήν τε τοῦ σήπεσθαι λαμβάνειν, ἐπὶ πλεῖστόν τε προσέρχεσθαι κακώσεως· ὅσα δὲ ἀπέριττα καὶ καθαρὰ, τὰ μὲν μηδόλως, τὰ δὲ ἐπ’ ὀλίγον πάσχειν, ὡς ῥᾴστην αὐτοῖς γίγνεσθαι τὴν εἰς τὸ κατὰ φύσιν ἐπάνοδον; οὕτω δὲ κᾀπειδὰν ἡ κατὰ τὸν ἀέρα κρᾶσις ἀμέτρως ἐκτραπῇ τοῦ κατὰ φύσιν ἐς ὑγρότητά τε καὶ θερμότητα, λοιμώδη μὲν ἀνάγκη γενέσθαι νοσήματα, πάσχειν δ’ ἐν αὐτοῖς μάλιστα τοὺς ἤδη προπεπληρωμένους ὑγρότητος περιττῆς· ὡς ὅστις γε συμμέτροις τε πόνοις καὶ βίῳ κεκοσμημένῳ χρῆται, τὸ πάμπαν ἀπαθὴς διαμένει κατὰ πάσας τὰς τοιαύτας διαθέσεις. οὗτος ὁ λόγος ἐφ’ ἑνὸς μὲν εἴρηται παραδείγματος, ἀληθεύεται δὲ ὅμως ἐπὶ παντὸς γένους αἰτίας. καὶ ὅστις γε προῄρηται τελέως ἐν αὐτῷ γυμνάσασθαι, τὸ περὶ τῶν προκαταρκτικῶν αἰτίων ἀναγινωσκέτω βιβλίον· ἐγὼ δὲ ἐν τῷ παρόντι μήκους φειδόμενος ἑνὶ κεφαλαίῳ σύμπαντα περιλαβὼν αὐτὸν ἀπαλλάξομαι. χρὴ γὰρ ἐφ’ ἑκάστου τῶν αἰτίων, ᾗ τινι μάλιστα ἐπισκεψάμενον δυνάμει νοσάζειν πέφυκεν, ἑξῆς ἐπισκοπεῖσθαι τὰς ὁμολογούσας τε καὶ ἀντιβαινούσας αὐτῷ διαθέσεις τῶν σωμάτων, εὖ εἰδότα ὡς ταῖς μὲν ὁμολογούσαις ἑτοίμη βλάβη, ταῖς δὲ ἐναντιουμέναις  τε καὶ ἀπομαχομέναις, εἰς ὅσον ἂν ἥκῃ δυνάμεως καὶ μεγέθους ἡ ἐναντίωσις, εἰς τοσοῦτον ἀηττήτοις ὑπάρξει διαμένειν. οἶδα γοῦν ἔγωγέ ποτε τοιαύτης καταστάσεως γενομένης, οἵαν Ἱπποκράτης ἐν Κρανῶνι γενέσθαι φησὶν, ἄνθρακας ἐπιδημήσαντας οὐκ ὀλίγους, ὧν ἥ τε γένεσις καὶ ἄλλα σύμπαντα καθ’ ὃν ἐκεῖνος ἔγραψε τρόπον ἠκριβοῦτο. καὶ μέντοι καὶ ὅσα κατὰ τὸ τρίτον τῶν ἐπιδημιῶν ἐπὶ τῆς λοιμώδους ἔγραψε καταστάσεως, καὶ ταῦτα σύμπαντα καθ’ ἑτέραν ὁμοίαν ἐκείνῃ κατάστασιν ὡσαύτως ἐγίνετο. κεφάλαιον δὲ αὐτῶν ἦν, ὡς αὐτὸς ὁ Ἱπποκράτης ἐδήλωσεν, ἡ σηπεδὼν, καὶ ἡμεῖς τοῦτο προγινώσκοντες εὐθὺς ἀρχομένης τῆς καταστάσεως, ὅσα μὲν ὑγρὰ τῶν σωμάτων ἑωρῶμεν, εὐθὺς ἐκ παντὸς τρόπου ξηραίνειν ἐπεχειροῦμεν· ὅσα δὲ ξηρότερα, τὴν ἀρχαίαν φύσιν ἐπὶ τούτων ἐφυλάττομεν· ὅσα δὲ περιττωματικὰ, καθάρσεσιν ἐξιώμεθα· τὰς δὲ ἐμφράξεις τῶν πόρων ἐξεφράττομέν τε καὶ διεῤῥύπτομεν. ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἤδη πως ἔχεται τῆς θεραπευτικῆς μεθόδου, καὶ δῆλον ὅτι δι’ ἐκείνης τῆς πραγματείας ἐπὶ πλεῖστον εἰρήσεται. νῦν δὲ ἐπεμνήσθην αὐτῶν ἀκολουθήσας τῷ λόγῳ διδάσκοντι, καθ’ ὅν τινα τρόπον ὑπὸ μιᾶς αἰτίας δυναστευούσης ἔνιοι μὲν ἁλίσκονται πυρετοῖς, ἔνιοι δὲ ἀπαθεῖς διαμένουσιν. αἱ γὰρ τῶν σωμάτων διαθέσεις ἀνόμοιοί τε καὶ πολυειδεῖς ὑπάρχουσαι, τινὲς μὲν εὐνίκητοί τε καὶ παθεῖν ἑτοιμόταται πρὸς τῆς ἐνεργούσης αἰτίας εἰσὶ, τινὲς δὲ ἀήττητοι καὶ τὸ πάμπαν ἀπαθεῖς ὑπάρχουσιν, ἢ δυσκόλως πάσχουσιν. εἰς ἀπόδειξιν δὲ τοῦ πράγματος ἠναγκάσθημεν ὑπομνησθῆναι καὶ τῆς θεραπείας, ὅμοιόν τι παθόντες Ἱπποκράτει προγράψαντί που κατά τινα τρόπον ἐκεῖνο τὸ πολυθρύλλητον ῥῆμα, τὸ δηλοῖ δὲ ἡ ἴησις.

٦ وأمّا سخونة الهواء المحيط بالأبدان مثل السخونة التي تعرض فيه عند طلوع الشعرى العبور، فإنّها تسخّن القلب خاصّة بما يصل إليه منها في الهواء الذي يدخل في التنفّس بغير متوسّط. وإذا كان الهواء أيضاً محيطاً بالبدن كلّه، فإنّه يسخّنه بأسره، وخاصّة العروق الضوارب منه، إذ كانت معما ينالها من حرّ الهواء الحارّ قد تجتذب من نفس جوهره شيئاً إليها. ويجب ضرورة أن يستحيل القلب باستحالة جميع تلك الأعضاء، حتّى إذا أفرطت عليه تلك الحرارة، صارت فيه أوّلاً الحال الحمّائيّة، ثمّ أدّاها إلی البدن كلّه.

فأمّا عند حال الهواء التي يعرض منها الموتان، فإنّ الذي يدخل من الهواء بالتنفّس يكون خاصّة سبب الحمّى، وقد تكون بسبب الأخلاط التي في البدن، إذا كانت مستعدّة متهيّئة لقبول العفونة، عند أدنى سبب يكون من الهواء سبباً لابتداء حدوث الحمّى، إلّا أنّ أكثر ذلك إنّما تبتدئ من قبل الهواء

الذي يدخل بالنفس، إذا كان ذلك الهواء قد أفسده بخار عفن خالطه.

وابتداء العفونة يعرض في الهواء إمّا من جثث كثيرة من جثث الموتى لم تحرق كما قد يعرض في الحروب، وإمّا من بخار يرتفع من نقائع أو من آجام في وقت صائف. وربّما كان ابتداء الأمر من حرارة مفرطة تكون في الهواء مثل ما عرض في الموتان الذي حدث على أهل أثينا الذي قال فيه ثوقيذيذس إنّهم أووا إلی أخبئة مختنقة ومدة في وقت صائف، فعرض لهم الموتان. وتكون الأخلاط التي في البدن بسبب التدبير الرديء مستعدّة متهيّئة لقبول العفونة، فيكون من قبل ذلك ابتداء الحمّى الوبائيّة. ولعلّه أن يكون أيضاً جرى في الهواء للاتّصال من بلاد الحبشة إلی الموضع الذي كان فيه أهل أثينا شيء من البخار العفن، فكان سبباً لتولّد الحمّى في الأبدان التي كانت مستعدّة إلی أن تسرع إليها الآفة والضرر منه.

فقد ينبغي أن تكون حافظا لهذا في جميع ما يجري من قولي دائماً أنّه ليس يمكن أن يعمل في البدن شيء من الأسباب دون أن يكون البدن مستعدّاً متهيّئاً لقبول ما يؤثّر فيه ذلك السبب. ولولا ذلك، لكان كلّ من أطال اللبث في الشمس الصيفيّة سيحمّ، وكذلك كلّ من تحرّك فضل حركة، أو غضب أو اغتمّ، ولكان، فيما أحسب، جميع الناس سيمرضون عند طلوع الشعرى العبور، وكان الناس كلّهم سيموتون عند حدوث الموتان، إلّا أنّ الأمر على ما وصفت من أنّ أقوى الأسباب في توليد الأمراض إنّما هو استعداد البدن القابل للآفة لقبولها. وأنا ضارب لك في ذلك مثلاً لتفهم به ما وصفت من هذا.

فأنزل أنّه قد شاب الهواء شيء من الوباء، وأنّ الأبدان التي يلقاها، منها مملوءة فضولاً من كلّ نوع مستعدّة من أنفسها دون الهواء أن تعفن، ومنها نقيّة لا فضل فيها، وليكن مع ذلك في الأبدان الأول سدد في المجاري في مواضع كثيرة والحال التي يقال لها الامتلاء، وليكن أصحابها مستعملين للخفض والدعة والإسراف في المطعم والمشرب والجماع وما لا بدّ من أن يتبع هذه وهو التخم، وفي الأبدان الأخر النقيّة التي لا فضل فيها، فليكن معما فيها من الخير أن تكون جميع مجاريها حسنة التنفّس ولا سدد فيها ولا ضغط، وليكونوا مستعملين من الرياضة المقدار المعتدل ومن التدبير التدبير المقتصد. فإذا وضعت هذا، فاخطر ببالك ما ينبغي أن يكون من حال كلّ واحد من هذين الصنفين عند دخول ما يدخل من ذلك الهواء العفن بالنفس إلی الأبدان. أتراك لا تعلم أنّ الأبدان التي فيها الفضول منذ أوّل ما يرد عليها ذلك الهواء بالتنفّس تبتدئ فيها العفونة ويبلغ من نكايته فيها كلّ مبلغ؟ فأمّا الأبدان النقيّة التي لا فضل فيها، فمنها ما لا يؤثّر فيه ذلك الهواء أصلاً، ومنها ما يؤثّر فيه أثراً يسيراً حتّى يكون رجوعها إلی الحال الطبيعيّة بأسهل الوجوه وأسرعها.

وكذلك أيضاً متى زال مزاج الهواء عن الحال الطبيعيّة زوالاً مفرطاً إلی الرطوبة والحرارة، فإنّه يجب ضرورة أن تعرض أمراض وبائيّة، إلّا أنّ الذي يبتلى بتلك الأمراض خاصّة الأبدان الممتلئة من الرطوبة الكثيرة الفضول. فأمّا من يستعمل من التعب المقدار المعتدل ومن التدبير الطريق المقتصد، فإنّه لا يكاد يبتلى بشيء من تلك الأمراض عند جميع تلك الحالات.

وهذا القول قد قلته الآن في شيء واحد لأجعله مثالاً، وهو يصحّ مثل صحّته في هذا في جميع أجناس الأسباب. ومن أحبّ أن يستكمل الارتياض فيه، فليقرأ مقالة جعلتها في الأسباب البادئة. وأمّا أنا، فإنّي الآن إشفاقاً من التطويل أجمل هذا كلّه جملة واحدة أحصره فيها ثمّ أدعه.

فأقول إنّه ينبغي أن ننظر في كلّ واحد من الأسباب بأيّ قوّة يمكنه خاصّة أن يمرض، ثمّ ننظر أيّ الأبدان حالها حال موافقة له وأيّها حالها حال مقاومة له، ونعلم علماً يقيناً أنّ الآفة منه تسرع إلی الأبدان التي حالها حال موافقة له. فأمّا الأبدان التي تضادّه وتقاومه، فبحسب مبلغ قوّة مضادّتها له يكون امتناعها من غلبته عليها وثباتها له.

وإنّي لأعلم أنّه قد كانت حدثت مرّة في الهواء الحال التي وصف بقراط أنّها حدثت بقرانون، فحدث بسببها لكثير من الناس القروح التي تسمّى الجمر، وكان تولّد تلك القروح وجميع الأعراض التي كانت معها على الطريق الذي وصفه بقراط بعينه. وأعلم أيضاً أنّه حدثت للهواء حال أخرى مثل الحال الوبائيّة التي ذكرها في المقالة الثالثة من كتاب إبيذيميا. فكان جميع ما عرض فيها مثل ما عرض في تلك. وكانت جملة تلك الأشياء التي حدثت كما قد دلّ على ذلك بقراط العفونة، ولمّا تقدّمت فعلمت ذلك، بادرت منذ أوّل ما ابتدأت تلك الحال في الهواء، فتفقّدت الأبدان، فما كنت أراه منها رطباً، فإنّي كنت ألتمس تجفيفه بكلّ وجه أقدر عليه، وما كنت أجده منها يابساً، فإنّي أحفظه على طبيعته الأولى، وما كنت أجد فيه منها فضولاً، فإنّي كنت أداويه بالاستفراغ بالإسهال والقيء، وكنت أتلطّف لتفتيح السدد التي في آلات البدن، فأجلوها وأنظّفها.

إلّا أنّ هذه الأشياء كلّها سالكة لطريق الحيلة للبرء، وسأشرحها شرحاً أكثر من هذا في ذلك الكتاب. وإنّما ذكرتها في هذا الموضع، لمّا دعاني إليه اتّصال الكلام الذي قصدت لأخبر فيه بالطريق الذي من قبله يعرض السبب الواحد القويّ لأبدان شتّى، فمنها ما يعرض له منه الحمّى، ومنها ما لا يعرض له منه ذلك، وهو أنّ حالات الأبدان حالات مختلفة غير متشابهة، فمنها ما يغلبه ويهزمه ذلك السبب الفاعل سريعاً لاستعداده لقبول الأثر من فعله فيه، ومنها ما هي بعيدة جدّاً من أن يغلبها ويهزمها ذلك السبب.

ورمت أن آتي بالبرهان على هذا القول، فاضطررت إلی ذكر المداواة. فعرض لي من ذلك ما عرض لبقراط حين قال في بعض المواضع في كلام شبيه بهذا ذلك القول المشهور وهو قوله: ويدلّ على ذلك برؤه.