Digital Corpus for Graeco-Arabic Studies

Hippocrates: De Natura Pueri (Nature of the Child)

ΠΕΡΙ ΦΥΣΙΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ.

12. Ἢν ἡ γονὴ μείνῃ ἀπ’ ἀμφοῖν ἐν τῇσι μήτρῃσι τῆς γυναικὸς, πρῶτον μὲν μίσγεται ὁμοῦ, ἅτε τῆς γυναικὸς οὐκ ἀτρεμεούσης, καὶ ἀθροίζεται καὶ παχύνεται θερμαινομένη. Ἔπειτα πνεῦμα ἴσχει, ἅτε ἐν θερμῷ ἐοῦσα, ἔπειτα τῆς μητρὸς πνεούσης, ἔπειτα δὲ τοῦ πνεύματος ὅταν πλησθῇ, ὁδόν οἱ αὐτὸ ἑωυτῷ ἔξω ποιέει κατὰ μέσου τῆς γονῆς, ᾗ τὸ πνεῦμα ἔξεισιν· ὅταν δὲ ὁδὸς γένηται τῷ πνεύματι ἔξω θερμῷ ἐόντι, αὖθις ἕτερον ψυχρὸν εἰσπνέει ἀπὸ τῆς μητρός· καὶ τοῦτο ποιέει διὰ παντὸς τοῦ χρόνου. Θερμαίνεται μὲν γὰρ ἅτε ἐν θερμῷ ἐοῦσα· ψυχρὸν δὲ ἴσχει ἀπὸ τῆς μητρὸς πνεούσης· πάντα δὲ ὁκόσα θερμαίνεται πνεῦμα ἴσχει. Τὸ δὲ πνεῦμα ῥήγνυσι καὶ ποιέει οἱ ὁδὸν αὐτὸ ἑωυτῷ καὶ χωρέει ἔξω· αὐτὸ δὲ τὸ θερμαινόμενον ἕλκει ἐς ἑωυτὸ αὖθις ἕτερον πνεῦμα ψυχρὸν διὰ τῆς ῥαγῆς, ἀφ’ οὗ τρέφεται. Τοῦτο δὲ γίνεται καὶ ἐπὶ τῶν ξύλων καὶ ἐπὶ τῶν φύλων καὶ βρωτῶν καὶ ποτῶν ὁκόσα θερμαίνεται ἰσχυρῶς. Ἐννοῆσαι δὲ παρέξει ξύλα καιόμενα· ἅπαντα μὲν γὰρ τὰ ξύλα ποιήσει τοῦτο, μάλιστα δὲ τὰ ὑπόχλωρα· μεθίησι γὰρ κατὰ τὴν τομὴν πνεῦμα· τὸ δὲ πνεῦμα ὁκόταν ἔξω χωρήσῃ, ἑλίσσεται περὶ τὴν τομήν· καὶ τοῦτο γινόμενον ὁρέομεν ἀεί. Δῆλος οὖν ὁ ἐκλογισμός ἐστι τοῦ πνεύματος, ὅτι ἐν τῷ ξύλῳ ἐὸν θερμὸν ἀντισπᾷ ἕτερον ψυχρὸν, ἀφ’ οὗ τρέφεται, ἐς ἑωυτὸ, καὶ ἀπὸ ἑωυτοῦ ἀφίησιν· εἰ μὲν γὰρ μὴ ἀντέσπα, οὐκ ἂν τὸ πνεῦμα εἱλίσσετο ἔξω ἰόν· πᾶν γὰρ τὸ θερμὸν τῷ ψυχρῷ τρέφεται τῷ μετρίῳ· καὶ ὁκόταν διαθερμανθῇ τὸ ὑγρὸν τὸ ἐν τῷ ξύλῳ ἐνεὸν, πνεῦμα γενόμενον χωρέει ἔξω· καὶ τῇδε ἐξιὸν ἔξω τὸ θερμὸν τὸ ἐν τῷ ξύλῳ ἐνεὸν ἀντισπᾷ ἕτερον ψυχρὸν, ἀφ’ οὗ τρέφεται. Ποιέει δὲ τοῦτο καὶ φύλλα χλωρὰ, ὅταν καίηται, πνεῦμα γὰρ ἴσχει· ἔπειτα ῥήγνυσι τὸ πνεῦμα καὶ ὁδὸν ποιέεται καὶ χωρέει ἔξω ἑλισσόμενον, χωρέον δὲ ψόφον παρέχει, ᾗ τὴν εἰσπνοὴν ποιέεται· καὶ χέδροπα καὶ σῖτος καὶ ἀκρόδρυα θερμαινόμενα πνεῦμα ἴσχει, καὶ ἔξω ἐξέρχεται ῥαγὴν ποιησάμενον· καὶ ἢν νοτερὰ ἔῃ, πλέον τὸ πνεῦμα ἀφίησι καὶ τὴν ῥαγὴν μέζω ποιέεται. Καὶ τί δεῖ μακρηγορέειν; πάντα γὰρ ὁκόσα θερμαίνεται, πνεῦμα ἀφίησι, καὶ ἕτερον ψυχρὸν κατὰ τοῦτο ἀντισπᾷ, ἀφ’ οὗ τρέφεται· καὶ αὗταί μοι ἀνάγκαι προηγμέναι εἰσὶν, ὅτι ἡ γονὴ θερμαινομένη ἐν τῇσι μήτρῃσι πνεῦμα ἴσχει καὶ ἀφίησιν· ἅμα δὲ καὶ ἀπὸ τῆς μητρὸς πνεούσης πνοὴν ἴσχει καὶ ἡ γονή· ὁκόταν γὰρ ἡ μήτηρ ψυχρὸν ἑλκύσῃ ἐς ἑωυτὴν ἀπὸ τοῦ ἠέρος, ἐπαυρίσκεται ἡ γονή· θερμὴ δέ ἐστιν ἅτε δὴ ἐν θερμῷ ἐοῦσα· καὶ τότε δὴ πνεῦμα ἴσχει καὶ ἀφίησι. Καὶ ἡ γονὴ ὑμενοῦται φυσωμένη· περιτέταται γὰρ ἀμφ’ αὐτὴν τὸ ἔξωθεν, συνεχὲς γινόμενον, ἅτε γλίσχρον ἐὸν, ὥσπερ ἐπ’ ἄρτῳ ὀπτωμένῳ, λεπτὸν ἐξίσταται ἐπιπολῆς ὑμενοειδές· θερμαινόμενος γὰρ καὶ φυσώμενος ὁ ἄρτος αἴρεται· ᾗ δ’ ἂν φυσᾶται, κείνῃ τὸ ὑμενοειδὲς γίνεται. Τῇ δὲ γονῇ θερμαινομένῃ καὶ φυσωμένῃ πάσῃ ὑμὴν ἔξωθεν περιγίνεται, κατὰ δὲ τὸ μέσον τῆς γονῆς τῷ πνεύματι δίοδος καὶ ἔξω καὶ ἔσω γίνεται διὰ τοῦ ὑμένος· καὶ ταύτῃ τοῦ ὑμένος ἀπέχει τὸ λεπτὸν, καὶ τῆς γονῆς ἐν αὐτοῖσιν ὀλίγιστόν ἐστιν· αὕτη δὲ ἡ ἄλλη γονὴ στρογγύλη ἐστὶν ἐν ὑμένι.

قال أبقراط إنّ المنى المولد الذي يمكث في الرحم هو من الرجل والمرأة جميعاً يختلطان أوّل ما يقعان في الرحم لأنّ طبيعة المرأة ضعيفة فيجتمع المنى فيغلظ لأنّه يسخن في الرحم.

إنّ المنى الذي من الذكر يختلط بمنى المرأة بالحركة ولا تسكن حركتهما حتّى يتمّ الجنين فيحيا.

ولأنّ الرحم حارّة متنفّسة فإذا كثر الروح في المنى جعل اللّه له طريقاً في وسط المنى والروح وخرج في الأوردة التي تجري إلى الرحم كما تجري إلى البطن وإلى جميع أعضاء الجسد. كذلك الريح تزيد في الروح الحيّ الذي في المنى وتنبهه وقد يكون هذا في الأجساد التامّة أيضاً بالاستنشاء الذي تستنشي لأنّها إذا استنشت ازداد الروح الذي فيها قوّة.

فإذا جعل الروح الحارّ طريقاً في المنى إلى خارج جذب من ساعته برودة من الرحم وهذا فعله كلّ حين.

إنّ الروح في الرحم يسخن ولأنّه يسخن جعل له هواء بارداً يدخل إليه من استنشاء المرأة ليبرده.

إنّ كلّ شيء يسخن هو يمسك الروح.

إنّ كلّ ما يسخن هو يقني الروح وكذلك المنى أيضاً إذا سخن في الرحم اصطنع روحاً لأنّ الروح إنّما يكون من الحرارة كما أنّ جميع الأشياء الحارّة إذا اشتدّت حرارتها وغلبت تحلّلت بحرارتها وصارت هواء وذلك كما نرى من الماء الحارّ الذي يطبخ مع أشياء كثيرة أيضاً وذلك لأنّ الحرارة هي تجذب الهواء فأمّا في المنى فلم يقل إنّه يتحلّل بالحرارة ولكنّه يغلظ وإنّما يجذب إليه الحرارة الهواء والروح.

إنّ الحطب الرطب إذا استوقد خرج منه الروح يعني رطوبته ظاهره وترى من حيث تخرج من الشقوق التي تكون في الحطب ويدلّنا أنّه ليس يكون ذلك إلّا بالهواء أن من بعد ما تخرج تلك تجذب هواء آخر من الهواء فتشتعل النار من اجتذاب الهواء الذي يجتذب إلى الحطب لأنّ الحطب كلّه إذا استوقد يجذب الهواء كما وصفنا وبخاصّة ما كان فيه رطباً لأنّه نرى الهواء الذي يخرج منه في الشقوق الذي ينشقّ فيه فإذا خرج تردّد وأحاط بالشقوق.

إنّي إنّما أقول البرودة المعتدلة فليس البرودة الشديدة التي تشبه الجليد والثلج والتي تشبه الريح لأنّ كلامنا إنّما هو في الهواء.

فإذا سخنت الرطوبة التي في الحطب ولطفت كما قلنا فوق جذبت إليها برودة أخرى من خارج لتغتذي بها.

إنّ العلامة التي تخرج وتجذب من الهواء الخارج هي النفس ورطوبة الحطب إنّما هي تفعل هذا الفعل إذا استوقد الحطب لأنّ الهواء يشقّق الحطب بالحرارة ويخرج البخار من الحطب فإذا خرج البخار سمع صوته مثل ما يسمع صوت النفس إذا خرجت.

وكذلك جميع الأيشياء الرطبة إذا وضعت على النار فأصابتها حرارة يسمع صوت الهواء كيف يخرج منها مثل الحنطة والحبوب والبلوط وما يشبهها وإذا خرج منه الريح والرطوبة اتّسع الشقّ الذي تخرج منه.

إنّي قائل بموجز وتارك التطويل فقائل إنّ كلّ شيء حارّ هو يدفع الهواء الحارّ الذي فيه ويدخل بدله هواء آخر بارداً لتغتذي منه وإنّما قلت هذه القياسات كلّها لأبيّن أنّ المنى إذا سخن في الرحم يجتذب الهواء ويغتذي منه ثمّ إنّه يدفعه أيضاً ويخرجه بلا محالة. إنّي قد قلت أنّ المنى يسخن في الرحم فإذا سخن جذب إليه من الهواء ما يغتذي منه فإذا اغتذا منه دفعه عنه ومع هذا أيضاً إذا تنفّست الرحم تنفّس المنى أيضاً وإذا جذبت الرحم إليها البرودة من الهواء بردت حرارة المنى كما ينبغي.

فنقول إنّه من بعد ما اختلط مع الرطوبة فلذلك يصير منه حجاب ولأنّه أيضاً محبوس ممسيك مثل ما يكون على الخبز إذا مع نضج فإنّه يكون عليه خارجاً شيء رقيق شبيه بالحجاب وذلك لأنّه يسخن وتكثر فيه الحرارة وينتفخ منها ويرتفع وما يرتفع منه هو الحجاب.

أمّا المنى فإنّه يسخن وينتفخ حتّى يمتدّ فوقه حجاب ويحيط به جميعاً ويكون في وسط المنى للروح طريق إلى داخل وإلا خارج وهذه الريح هي تبعد رقاق الحجب عن المنى وأمّا سائر المنى فإنّه في الحجاب مستدير.