Digital Corpus for Graeco-Arabic Studies

Galen: De Pulsibus ad Tirones (On the Pulse for Beginners)

Τὰς δὲ ἐπὶ τοῖς παρὰ φύσιν αἰτίοις τροπὰς ἐφεξῆς λέγωμεν, ὑπομνήσαντες πρότερον ὅσα τῇ τοῦ λόγου κοινωνίᾳ συνεγράφη τῶν παρὰ φύσιν. καταστάσεις οὖν ἀέρος καὶ πλῆθος σιτίων, ὥστε βαρῦναι τὴν δύναμιν καὶ γυμνασίων καὶ λουτρῶν καὶ ὕπνων ἀμετρίαι παρὰ φύσιν, αἱ γὰρ κατὰ ποσὸν ὑπερβολαὶ τῶν κατὰ φύσιν καὶ τῶν οὐ φύσει λεγομένων αἰτίων εἰς τὸ παρὰ φύσιν μεθίστανται. τῶν δὲ οὐ μόνον τῷ ποσῷ παρὰ φύσιν, ἀλλὰ καὶ τῷ γένει, τὸ μὲν πλῆθος ἄπειρον, καὶ διὰ τοῦτο ἀπερίληπτον. ἡ δὲ τέχνη κᾀν τούτοις συνίσταται καθ’ ὅσον ἐνδέχεται γένεσί τε καὶ εἴδεσιν ὡρισμένοις μετροῦσα τὸ ἄπειρον. ἕκαστον γὰρ τῶν παρὰ φύσιν αἰτίων οὐκ ἄν τις ἄπο τρόπου φαίη τὸ μὲν οἷον λύειν τε καὶ σκεδαννύειν τὴν ζωτικὴν δύναμιν, τὸ δὲ οἷον θλίβειν τε καὶ βαρύνειν. λύεται μὲν οὖν ἡ δύναμις τροφῆς ἀπορίᾳ, καὶ νοσημάτων κακοηθείᾳ, καὶ ψυχικῶν παθῶν ἰσχύϊ, καὶ ἀλγημάτων σφοδρότησιν, ἢ μήκεσι, καὶ κενώσεσιν ἀμέτροις. βαρύνεται δὲ ὑπό τε πλήθους ὕλης καὶ ὑπὸ τῶν ἐν τοῖς ὀργάνοις παθῶν, οἷον φλεγμονῶν καὶ σκίῤῥων καὶ ὄγκων καὶ ἀποστάσεων καὶ φθορῶν πολυειδῶν. ἡ μὲν οὖν λυομένη δύναμις μικρὸν καὶ ἀμυδρὸν καὶ πυκνὸν ἄγαν ἐργάζεται τὸν σφυγμὸν, ἡ δὲ θλιβομένη τε καὶ οἷον βαρυνομένη εἰς ἀνωμαλίαν τε καὶ ἀταξίαν τρέπει τοὺς σφυγμοὺς τήν τε ἄλλην ἅπασαν καὶ τὴν κατὰ σφοδρότητα καὶ μέγεθος. αὗται γὰρ ἴδιαι μάλιστα θλιβομένης δυνάμεως ἀνωμαλίαι, καὶ τῆς μὲν μεγάλως βαρυνομένης ἐπὶ πλείοσι διαφοραῖς, τῆς δ’ ἐπ’ ὀλίγον ἐν ὀλίγαις, καὶ πλείονες μὲν οἱ μεγάλοι σφυγμοὶ τῶν σμικρῶν καὶ οἱ σφοδροὶ τῶν ἀμυδρῶν ἐπὶ μικρᾷ τῇ βλάβῃ. τὸ δ’ ἐναντίον ἐν τῇ μεγάλῃ. καὶ ἀπόλλυνται δέ τινες ὅλαι κινήσεις, καὶ παρεμπίπτουσιν ἐν ταῖς τοιαύταις διαθέσεσιν. ἀλλ’ αἱ μὲν παρεμπίπτουσαι μικροτέραν τὴν βλάβην, αἱ δὲ ἀπολλύμεναι μείζονα δηλοῦσιν. αὗται μὲν αἱ κοιναὶ τροπαὶ πάσης λύσεώς τε καὶ θλίψεως· τὸ δὲ ἴδιον ἑκάστῃ προσλαμβάνει παρὰ τὴν ποιήσασαν αἰτίαν. τῆς μὲν οὖν ὑπ’ ἐνδείας λυομένης δυνάμεως ἡ τροπὴ τῶν σφυγμῶν, κατ’ ἀρχὰς μὲν εἰς ἀμυδρότητα καὶ μικρότητα καὶ τάχος καὶ πυκνότητα γίγνεται, μεσούσης δὲ εἰς ἀμυδρότητα καὶ μικρότητα καὶ βραδύτητα καὶ ἀραιότητα, τελευτώσης δὲ εἰς ἐσχάτην μικρότητα καὶ ἀμυδρότητα καὶ πυκνότητα καὶ τάχους ψευδῆ φαντασίαν. οὗτός ἐστιν ὁ μυρμηκίζων καλούμενος. ὁ δὲ σκωληκίζων σφυγμὸς γίνεται μὲν καὶ αὐτὸς λυομένης ἤδη τῆς δυνάμεως, ἀλλ’ ἐπ’ ὀλίγον ἀντεχούσης ἔτι. καὶ διαφέρει τοῦ μυρμηκίζοντος τῷ μηκέθ’ ὁμοίως εἰς ἐσχάτην ἀμυδρότητα καὶ μικρότητα συνεστάλθαι, καὶ φανερὸν ἔχειν τὴν κατὰ μίαν πληγὴν ἀνωμαλίαν, τὴν περὶ τὸ πρωϊαίτερον, ἢ ὀψιαίτερον τῶν μερῶν ἀρχομένων κινεῖσθαι γιγνομένην. ὅθεν ἧττον βραδὺς, ἢ μικρός ἐστι. ἔσθ’ ὅτε δὲ οὐδ’ ὅλως βραδύς. διόπερ καὶ ἥκιστα μοχθηρός ἐστι. αἱ μὲν οὖν ὑπὸ τῶν ὀλεθρίων καὶ ὀξέων πυρετῶν γιγνόμεναι συγκοπαὶ τὸν σκωληκίζοντα σφυγμὸν οὐκ ἴσχουσι, ταῖς δὲ  ἄλλαις λύσεσι τῆς δυνάμεως ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ μὲν οἱ σκωληκίζοντες ἕπονται, καὶ τούτων μάλιστα ταῖς χωρὶς πυρετῶν γινομέναις, ἢ μετὰ μικρῶν πάνυ. ταῦτ’ ἄρα καρδιακαῖς μὲν συγκοπαῖς οἱ μυρμηκίζοντες, χολέραις δὲ καὶ ἰσχυροῖς ῥεύμασι κοιλίας, καὶ αἱμοῤῥαγίαις, καὶ γυναικείῳ ῥῷ, καὶ πᾶσι τοῖς ὀξέως κενωτικοῖς πάθεσιν ἐπιπλεῖστον μὲν οἱ σκωληκίζοντες, ἐν ἐσχάτοις δὲ οἱ μυρμηκίζοντες ἕπονται. ὅταν δὲ χωρὶς πυρετῶν ταῦτα συμπίπτῃ, τότε δὴ καὶ μᾶλλον εὑρήσεις τὸν σκωληκίζοντα σφυγμὸν, σαφῆ τε ἅμα καὶ μέχρι πλείστου παραμένοντα. τοιαῦται μὲν αἱ κοινόταται τῶν παρὰ φύσιν αἰτίων τροπαί.

وقد ينبغى الآن أن نصف التناييرالتى من الأسباب الخارجة من الطبيعة. وتذكر أولا ما ذكرناه قبل من الأسباب الخارجة عن الطبيعة بسبب اشتراك الكلام.

فإن تغايير الهواء المفرطة، الممرضة، وكثرة الطعام حتى يثقل على القوة، وإفراط الرياضة والاستحمام والنوم من الأسباب الخارجة من الطبيعة، لأن نزيد قدر الأسباب التى ليست بطبيعة يخرجها إلى أن تصير خارجة عن الطبيعة.

فأما الأسباب التى ليست فى مقدارها فقط خارجة عن الطبيعة، لكن فى جنسها أيضا، فإن عددها لا يحصى، وكذلك لا يمكن أن تحصر.

إلا أن الطريق الصناعى يكون فى هذا أيضا على حسب ما يمكن أن تحصر هذه الأسباب، وإن كانت لا نهاية لها. ونقدرها بأجناس وأنواع محدودة.

ولا يبعد من قال: إن كل سبب خارج عن الطبيعة، فلا يخلو من أن يكون يحل القوة الحيوانية ويفشها، أو يكون يضغطها، ويثقلها.

وانحلال القوة يكون من عدم الغذاء، ومن حيث الأمراض ، ومن قوة الآلام النفسانية، ومن شدة الوجع أو من طوله، ومن الاستفراغ المفرط.

وأما الأسباب التى نضغطها، وتثقلها فهى: كثرة المادة، وأمراض ما تعرض من الآلات، مثل الأورام الحارة الصلبة وسائر الأورام والخراجات، وغير ذلك من أصناف الفساد المختلفة.

فمتى انحلت القوة صار النبض صغيرا، ضعيفا، متواترا. ومتى ضغطها شىء، وأثقلها صار النبض مختلفا، غير منتظم. ويحدث عند ذلك فيه جميع أصناف الاختلاف الذى يكون فى القوة والذى يكون فى العظم. فإن هذين الصنفين من الاختلاف أخص أصناف الاختلاف فى الحال التى تضغط القوة، وتثقلها.

وإذا كان ذلك الشىء الذى يضغط القوة، ويثقلها قد بلغ فى ذلك مبلغا عظيما، كان الاختلاف فى أصناف النبض أكثر.

وإذا كان لم يبلغ فى ذلك إلا مبلغا يسيرا، كان الاختلاف فى أصناف النبض أقل.

وإذا كانت الآفة يسيرة، كانت عدد النبضات العظيمة أكثر من عدد النبضات الصغار، وعدد القوية أكثر من عدد الضعيفة، وعدد المتواترة أكثر من عدد البطيئة.

إذا كانت الآفة عظيمة، كان الأمر بخلاف ذلك. وعند مثل هذه الآفات قد تبطل حركات بأسرها، وتحدث حركات فى غير أوقاتها. إلا أن الحركات التى تحدث فى غير أوقاتها تدل على أن الآفة أقل ، والحركات التى تبطل تدل على أن الآفة أكثر، وأشد.

فهذه هى التغايير العامية التى تكون فى كل ما يحل القوة، ومن كل ما يضغطها، ويثقلها. وفى كل واحد منها شىء خاص من قبل السبب الفاعل له.

وإذا كان انحلال القوة من قبل عدم الغذاء، فإن تغير النبض فى الابتداء يكون إلى الضعف، والصغر، والسرعة، والتواتر. ثم إذا صارت القوة إلى حال وسطى من الانحلال ، فإن النبض يتغير إلى الضعف، والصغر، والإبطاء، والتفاوت. ثم بأخرة إذا استكمل انحلال القوة صار النبض إلى غاية الصغر، والضعف، والتواتر، ويخيل تخييلا باطلا أنه سريع. وهذا النبض الذى يسمى النملى.

فأما النبض الدودى فيكون أيضا عند انحلال القوة ، إلا أنه ليس يكون وقد انحلت الانحلال التام، لكنه يكون وقد بقيت منها بقية.

والفرق بينه وبين النملى فى أنه لم يصر إلى غاية الضعف، والصغر بمنزلة النملى، وفى أن الاختلاف الكائن فى ضربة واحدة بين فيه، وهو الاختلاف الذى يكون إذا لم تكن أجزاء العرق كلها تبتدئ بالحركة معا، لكن يسبق بعضها، ويتأخر بعضها. ولذلك هو أقل من النملى قصرا، وصغرا، وربما لم يكن قصيرا. ومن قبل ذلك هو أقر رداءة.

وذلك الغشى الذى يكون من الحميات الحاة المهلكة لا يجعل النبض دوديا بتة.

وأما سائر انحلال القوة فيتبعه فى أكثر الأمر أولا النبض الدودى. ثم بأخرة يتبعه النملى.

وأكثر ما يلحق النبض الدودى انحلال القوة إذا كان من غير حمى، أو كانت معه حمى يسيرة.

ولذلك يتبع الغشى الذى يكون من علة القلب النبض النملى، ويتبع الهيضة، والاختلاف الذريع، والرعاف، والنزف، وكل علة تستفرغ البدن استفراغا سريعا على الأكثر أولاً النبض الدودى. ثم يصير بآخرة إلى النبض النملى.

وإذا كانت هذه العلل من غير حمى، كان النبض الدودى أحرى أن يتبين، ويلبث زمانا طويلا.

فهذه هى التغايير العامية العارضة من الأسباب الخارجة من الطبيعة.