Digital Corpus for Graeco-Arabic Studies

Galen: De Pulsibus ad Tirones (On the Pulse for Beginners)

Καὶ κατ’ εἶδος δὲ αὐτὰς ἑξῆς ἐροῦμεν.

Θυμοῦ μὲν ὑψηλός ἐστιν ὁ σφυγμὸς καὶ μέγας καὶ σφοδρὸς καὶ ταχὺς καὶ πυκνός

Ἡδονῆς δὲ μέγας καὶ ἀραιὸς, οὐ μὴν σφοδρότητί γε διάφορος.

Λύπης δὲ σμικρὸς καὶ βραδὺς καὶ ἀμυδρὸς καὶ ἀραιός.

Φόβου δὲ τοῦ μὲν ὑπογυίου καὶ σφοδροῦ ταχὺς καὶ κλονώδης καὶ ἄτακτος καὶ ἀνώμαλος, τοῦ δὲ ἤδη κεχρονισμένου οἷος ὁ τῆς λύπης. ἅπασι δὲ τούτοις εἰς μακρὸν χρονίζουσιν, ἢ σφοδροῖς ἄγαν γενομένοις, οἷοι διαλυομένης δυνάμεως ἕπονται σφυγμοί. καὶ γὰρ καὶ λύει τὴν δύναμιν ἅπαντα ταῦτα, συντόμως μὲν ὅσα ἰσχυρὰ, χρονίως δὲ ὅσα ἐναντία.

Ἄλγημα δὲ τὸ τρέπον τοὺς σφυγμοὺς, τρέπει δὲ ἢ τὸ ἰσχυρὸν, ἢ τὸ ἐν μορίοις κυρίοις, ὥσπερ καὶ ἡ φλεγμονὴ, μικρὸν μὲν ὂν ἔτι καὶ ἀρχόμενον μείζονα καὶ σφοδρότερον καὶ ὠκύτερον καὶ πυκνότερον τὸν σφυγμὸν ἐργάζεται, αὐξηθὲν δὲ καὶ ἰσχυρὸν πάνυ γενόμενον, ὡς ἀδικεῖν ἤδη τὸν ζωτικὸν τόνον, μικρότερον καὶ ἀμυδρότερον καὶ ταχὺν καὶ πυκνόν. καὶ ὅσῳ ἂν ἐγχρονίζῃ μᾶλλον ἢ σφοδρότερον γίνηται, τῶν εἰρημένων ἕκαστον ἐπιτείνεται. τὸ δὲ ἤδη διαλῦον τὴν δύναμιν εἰς ἀμυδρότητα καὶ μικρότητα καὶ τάχους ψευδῆ φαντασίαν, καὶ ὑπερβάλλουσαν πυκνότητα τὴν τροπὴν ἐργάζεται.

Φλεγμονῆς σφυγμὸς ὁ μὲν κοινὸς ἁπάσης οἷον ἐμπρίων ἐστὶν, ὡς δοκεῖν τὸ μέν τι διεστάλθαι τῆς ἀρτηρίας, τὸ δὲ μὴ, σκληροτέρας δηλονότι φαινομένης αὐτῆς. ἔχει δέ τι καὶ κλονῶδες ὁ σφυγμὸς οὗτος. καὶ ταχύς ἐστι καὶ πυκνὸς, οὐκ ἀεὶ δὲ μέγας. ὁ δὲ ἴδιος ἑκάστης ὁ μὲν τῆς ἀρχομένης μείζων τοῦ κατὰ φύσιν καὶ σφοδρότερος καὶ ὠκύτερος καὶ πυκνότερος. ὁ δὲ αὐξανομένης ἔτι ταῦτά τε προσαυξάνει πάντα καὶ σαφῶς τε ἤδη σκληρότερός ἐστι καὶ κλονωδέστερος. τῆς δὲ ἀκμαζούσης σαφέστερος μέν ἐστι καὶ σκληρότερος καὶ κλονωδέστερος, μικρότερος δὲ ἢ πρόσθεν, οὐ μὴν ἀμυδρότερός γε, πλὴν εἰ μὴ ὑπὲρ τὴν δύναμιν εἴη τὸ πάθος. ἀλλὰ καὶ πυκνότερος γίνεται καὶ ταχύς. εἰ δ’ ἱκανῶς χρονίζοι, καὶ ἤδη σκληρύνοιτο σκιῤῥωδῶς, τοῖς εἰρημένοις ἰσχνότης σφυγμοῦ καὶ σκληρότης προσγίνεται. ταῦτα ἐπὶ τῆς τὸν ἐν ὅλῳ τῷ ζώῳ σφυγμὸν τρεπούσης φλεγμονῆς ἢ διὰ τὸ μέγεθος, ἢ διὰ τὸ κύριον τοῦ μέρους ἐν ᾧ συνέστη. τῆς δὲ μὴ συγκινούσης τὸ πᾶν ὅ γε ἐν τῷ φλεγμαίνοντι μορίῳ σφυγμὸς οἷος εἴρηται. ἐπιτείνεται δὲ καὶ ἀνίεται τῶν εἰρημένων ἕκαστον ἢ παρὰ τὸ ποσὸν τῆς φλεγμονῆς, ἢ παρὰ τὴν αὐτοῦ τοῦ φλεγμαίνοντος ὀργάνου φύσιν. τὰ μὲν γὰρ νευρωδέστερα μέρη σκληροτέρους καὶ μᾶλλον ἐμπρίοντας καὶ μικροτέρους τοὺς σφυγμοὺς ἐργάζεται. τὰ δὲ φλεβωδέστερα καὶ ἀρτηριωδέστερα τοὺς ἐναντίους. αὐτῶν δὲ τούτων μείζων ὁ ἐν τοῖς ἀρτηριώδεσι· καὶ ῥᾳδίως ἀνώμαλος καὶ ἄτακτος γινόμενος. δῆλος οὖν ἤδη καὶ ὁ τῶν τὸ ἧπαρ φλεγμαινόντων σφυγμὸς, οἷος ἂν εἴη, καὶ ὁ τῶν τὸν σπλῆνα, καὶ ὁ τῶν τοὺς νεφροὺς, ἢ τὴν κύστιν, ἢ τὴν γαστέρα, ἢ τὸ κῶλον, καὶ πλευριτικῶν καὶ περιπνευμονικῶν καὶ πάντων ἁπλῶς εἰπεῖν ὧν τῇ τοῦ μέρους φλεγμονῇ πυρετὸς ἕπεται. πλὴν ὅσα διὰ μὲν τῶν συμπτωμάτων φύσιν τῶν τε ἐξ ἀνάγκης ἑπομένων αὐταῖς καὶ τῶν κατὰ τύχην συνδραμόντων, ὡς ἂν ἕκαστον τρέπειν δύνηται, καὶ τὸν σφυγμὸν ἐπὶ τοσοῦτον ἀλλοιοῦσθαι συμβήσεται, μικτῆς ἐν αὐτῇ τροπῆς γενομένης, τῆς δὲ κατὰ τὸν λόγον φλεγμονῆς, καὶ ἣν ἡ τοῦ τόπου φύσις, καὶ ἡ τοῦ παρόντος συμπτώματος ἐργάζεται. σπασθῆναι μὲν γὰρ τοῖς τὰς φρένας φλεγμαίνουσιν ἕτοιμον. πνιγῆναι δὲ τοῖς τὸν πνεύμονα. συγκοπῆναι δὲ τοῖς τὸ στόμα τῆς γαστρός. ἀτροφῆσαι δὲ τοῖς τὸ ἧπαρ. ἀπεπτῆσαι δὲ τοῖς τὴν γαστέρα. ἐπισχεθῆναι δὲ τὰ οὖρα τοῖς τοὺς νεφρούς. καὶ τὰ μὲν αἰσθητικώτερα μέρη διὰ τὰς ὀδύνας τρέπει τοὺς σφυγμούς· τὰ δὲ ἀναισθητότερα κατὰ τὴν διάθεσιν μόνον. ἐκ τούτων οὖν ἁπάντων πολυειδεῖς αἱ ἀλλοιώσεις γίνονται τῶν ἐπὶ ταῖς φλεγμοναῖς σφυγμῶν, καὶ ὡς χρὴ διορίζειν αὐτὰς, εἴρηται μὲν ἐν ἑτέραις τελείως, εἰρήσεται δὲ καὶ νῦν, εἰς ὅσον τοῖς εἰσαγομένοις χρήσιμόν ἐστι.

Τῶν μὲν οὖν πλευριτικῶν ταχὺς καὶ πυκνὸς καὶ οὐ λίαν μέγας. δόξει δὲ εἶναι καὶ σφοδρός. ὁ δέ ἐστιν οὐκ ἀμυδρὸς μὲν, οὐ μὴν ἤδη καὶ σφοδρὸς, ὅσον ἐπὶ τῷ πάθει. τούτου γὰρ ἐπὶ πάντων μεμνῆσθαι χρὴ, τοῦ δεῖν ἐφ’ ἑκάστῳ τῶν πραγμάτων, ὅσον ἐπ’ ἐκείνῳ, τὴν τροπὴν ἐξετάζειν, διορίζοντας τὸ διά τι ἄλλο, καὶ μὴ δι’ ἐκεῖνο συμβεβηκός. ὁ τοίνυν τῶν πλευριτικῶν σφυγμὸς νευρωδεστέραν πως καὶ σκληροτέραν ἐργαζόμενος τὴν ἀρτηρίαν, ὡς ἂν εἰς σφοδρότητα τρέπων, ἀπατᾷ τοὺς ἀγυμνάστους, οὐ δυναμένους διακρίνειν σκληρὰν πληγὴν σφοδρᾶς. οὕτω δὲ καὶ ἄλλας πολλὰς διαφορὰς σφυγμῶν ἀδυνατοῦντες διακρίνειν οἱ πολλοὶ τῶν ἰατρῶν τάχα ἂν μέμψονται τοῖς ἐνταῦθα γεγραμμένοις, ἐξ ὧν αὐτοὶ μὴ συνίασι τῶν ὀρθῶς λεγομένων καταγιγνώσκοντες. ἀλλ’  οὐ χρὴ μηκύνειν ἐν τῷ νῦν λόγῳ περὶ αὐτῶν. γέγραπται γὰρ ἡμῖν ἰδίᾳ περὶ τῆς τῶν σφυγμῶν διαγνώσεως. ἀσκεῖν οὖν παρακελεύομαι τόν τε λογισμὸν ἅμα καὶ τὴν ἁφὴν, ὡς ἐπ’ αὐτῶν τῶν ἔργων γνωρίζειν δύνασθαι τοὺς σφυγμοὺς, οὐ λόγῳ διακρίνειν μόνον. ἀρχὴ δὲ τῆς ἐπὶ τῶν ἔργων τριβῆς ἡ διὰ τοῦ λόγου διδασκαλία. καὶ γάρ τοι καὶ τῆς πυκνότητος οὐχ οἷόν τε τὸ ποσὸν λόγῳ ἑρμηνεῦσαι, καί τοι μεγάλην ἔχει διαφορὰν, ἢ ὑπερβαίνουσα τὸ εἰθισμένον μέτρον τῆς πλευρίτιδος, ἢ ἐλλείπουσα. τὰς μὲν γὰρ ὑπερβολὰς εἰς περιπνευμονίαν μεθισταμένης, ἢ συγκοπὴν ἀπειλούσης ἀνάγκη γίνεσθαι. τὰς δὲ ἐνδείας, εἰς καταφορὰν, ἢ νεύρων βλάβην τελευτᾷν. οὕτως δὲ καὶ τὸ τῆς ἀνωμαλίας εἶδος, τὸ μὲν οἷον ἐμπριστικὸν, ἴδιον οὐχ ἥκιστα πλευριτικῶν ὑπάρχον, ἀνιέμενον μὲν μαλακῆς καὶ ῥᾳδίως πεφθησομένης. ἐπιτεινόμενον δὲ χαλεπῆς καὶ δυσπέπτου γνώρισμα πλευρίτιδος. αἱ δὲ τοιαῦται σὺν ἀσθενεῖ τῇ δυνάμει κινδυνώδεις ὀξέως· σὺν ἰσχυρᾷ δὲ ἢ χρονίως ἐπέφθησαν, ἢ εἰς ἐμπύημα μετέπεσον, ἢ φθινώδης αὐτὰς μαρασμὸς διεδέξατο. τῆς μὲν οὖν πεπτομένης ὁ σφυγμὸς πᾶσαν ἀποτίθεται καταβραχὺ τὴν παρὰ φύσιν τροπήν. τῆς δὲ εἰς ἐμπύημα μεταπιπτούσης οἱ τῶν ἐμπυημάτων ἴδιοι γίνονται. κατὰ ταὐτὰ δὲ καὶ τοῖς φθινωδῶς μαρανθησομένοις οἱ ἐπὶ τῶν μαρασμῶν.

Ἔστι δὲ τῶν ἐμπύων ὁ σφυγμὸς, ἄρτι μὲν ἀρχομένων οἷος ὁ τῆς ἀκμαζούσης φλεγμονῆς. αὕτη γὰρ καὶ αὐτῶν τῶν ἐμπυημάτων ἐστὶν ἀρχή. ἔσθ’ ὅτε δὲ καὶ ἀνώμαλος καὶ ἄτακτος, ἑκτικὸς δὲ πᾶσιν. ἤδη δὲ τοῦ πύου παρακειμένους τὰ μὲν ἄλλα παραπλήσιος, ἀλλ’ ὁμαλώτερος. ἐπὶ δὲ ταῖς ῥήξεσιν ἀμυδρότερος καὶ πλατύτερος καὶ βραδύτερος καὶ ἀραιότερος.

Ὁ δὲ τῶν μαραινομένων οὐ καθ’ ἕν εἶδος τρέπεται σφυγμός. χρὴ δὲ ἐφ’ ὅσον ἐνδέχεται, διαφοραῖς εὐδήλοις διορίσασθαι περὶ αὐτῶν. οἱ μὲν δὴ ταῖς μὴ λυθείσαις φλεγμοναῖς κατὰ βραχὺ συναπομαρανθέντες ἀμυδροὺς καὶ θάττονας καὶ πυκνοὺς ἄγαν καὶ μυούρους κατὰ μέγεθος ἐν μιᾷ πληγῇ τοὺς σφυγμοὺς ἴσχουσιν. οὓς Ἀρχιγένης ἐπινενευκότας τε καὶ περινενευκότας καλεῖ, σαφῶς δηλοῦν βουλόμενος τὸ κατὰ τὴν διαστολὴν βραχὺ, μετὰ τῆς τῶν ἑκατέρωθεν περάτων οἷον ἐπινεύσεως, οὐ γὰρ ὡς ἀποκεκομμένων ἀθρόως, ἀλλ’ ὡς ἐπικεκαμμένων τῶν ἑκατέρωθεν μερῶν εἰς βραχὺ συνέσταλται, μύουρος ὢν τῷ μεγέθει καθ’ ἑκάτερα τὰ μέρη. τοῦτο μὲν οὖν οὐ τούτοις μόνοις, ἀλλὰ καὶ τοῖς πλείστοις τῶν ὁπωσοῦν μαραινομένων ὑπάρχει. τοῖς μὲν οὖν διὰ φλεγμονὰς πᾶσιν, ἤδη δὲ καὶ τῶν ἄλλων τοῖς πολλοῖς, εἰ μή τι ἄρα καὶ ἐκεῖνοι διά τινας φλεγμονὰς λανθανούσας μαραίνονται. καὶ εἴη ἂν οὗτος τῶν ἐπὶ φλεγμοναῖς μαραινομένων ἴδιος, οὐδενὶ τῶν ἄλλως μαρανθέντων ὑπάρχων. ἑκτικὸς δὲ ἅπασι τοῖς μαραινομένοις σφυγμός ἐστι, καὶ τοῦτο αὐτοῖς κοινότατον. ἐν δευτέρῳ δὲ ἡ κατὰ τὸ μέγεθος τῆς διαστολῆς ἀνωμαλία μυουρίζουσα. καὶ γὰρ καὶ τοῦτο τοῖς πλείστοις ὑπάρχει. τρίτον δὲ τὸ τῆς πυκνότητος. ὑπάρχει γὰρ καὶ τοῦτο πᾶσι μὲν τοῖς ἐπὶ φλεγμοναῖς μαρανθεῖσιν ἀχώριστον. ἀλλὰ καὶ τοῖς ἐπὶ καρδιακαῖς διαθέσεσιν, ἢ στομαχικαῖς συγκοπαῖς ὀξέως κινδυνεύουσιν, εἶτ’ ἀπὸ οἴνου πόσεως διαφυγοῦσι μὲν τὴν ὀξύτητα, μαρανθεῖσι δὲ τῷ χρόνῳ, εἰ μή τις ἄρα καὶ τούτους φαίη τις ἐπὶ μικραῖς φλεγμοναῖς ἀδήλοις ἡμῖν ἀπόλλυσθαι. καὶ γάρ τινες αὐτῶν τὸν ἐπινενευκότα σφυγμὸν ἔχουσι, εἰ μή τι ἄρα πάλιν τούτους μὲν ἐπὶ φλεγμοναῖς, τοὺς δὲ ἄλλους ἄνευ φλεγμονῆς μαραίνεσθαι φήσει τις. τοῦτο μὲν οὖν ἄπορον. ἔχουσι δὲ οὗτοι σφυγμὸν ἑκτικὸν ἤτοι ἀμυδρὸν, πυκνὸν ἄγαν, καί τινες αὐτῶν τὸν ἐπινενευκότα. δευτέρα μὲν δὴ αὕτη διαφορὰ σφυγμοῖς τοῖς μαραινομένοις. ἄλλη δὲ τρίτη τῶν ἀραιὸν ἰσχόντων. ἀλλὰ καὶ τούτοις πάντως ὅ τε προηγησάμενος πυρετὸς ἐπύκνωσεν αὐτὸν, καὶ ἡ ἐσχάτη λύσις τῆς δυνάμεως ἱκανῶς πυκνοῖ. τοὐμμέσῳ δὲ πάντων μὲν πυρετῶν ὑποψυχθέντων, μηδέπω δὲ ἀπολλυμένων αὐτῶν τὴν εἰς ἀραιότητα τροπὴν εἰργάσατο. τοῦτο δὲ τὸ εἶδος τῶν μαρασμῶν πρεσβυτικῆς ἡλικίας ἴδιον, ἡνίκα ἂν μάλιστα τῶν κατὰ θώρακα καὶ πνεύμονα πεπονθός τι τύχῃ. οὗτοι τὴν πυρεκτικὴν σκληρότητα τοῦ σφυγμοῦ φυλάττουσι, κᾂν ἀραιὸς ᾖ. παντελῶς δὲ ὀλίγοις τῶν μαραινομένων εἰς ἄλλην ἀνωμαλίαν ὁ σφυγμὸς τρέπεται, πλὴν τῆς εἰρημένης κατὰ τὸ μέγεθος.

Ὁ δὲ τῶν φθισικῶν ὀνομαζομένων σφυγμὸς μικρὸς καὶ ἀμυδρός ἐστι καὶ μαλακὸς καὶ ταχὺς συμμέτρως καὶ ἑκτικός.

Ὁ δὲ τῶν περιπνευμονικῶν μέγας ἐστὶ, καὶ κυματῶδές τι ἔχων, καὶ ἀμυδρὸς καὶ μαλακὸς, ὁμοίως τῷ τῶν ληθαργικῶν, πλὴν ὅσα πλεονάζει τῇ ἀνωμαλίᾳ, τῇ τε κατὰ μίαν πληγὴν καὶ τῇ συστηματικῇ καλουμένῃ· κατὰ μὲν τὴν μίαν πληγὴν οἷον διακεκομμένος τε καὶ κυματιζόμενος καὶ δίκροτος ἔσθ’ ὅτε γινόμενος· ἐν δὲ τῇ συστηματικῇ τάς τε ἄλλας διαφορὰς ἔχει, καί ποτε μὲν διαλείπει, ποτὲ δὲ παρεμπίπτει. πυρεττόντων δ’ ἁπάντων τῶν περιπνευμονικῶν ὀξέως, καί τι καὶ κωματῶδες ἐχόντων, ὁπότερον ἂν αὐτῶν ἐπικρατῇ, κατ’ ἐκεῖνο μάλιστα τὸ ποσὸν τῆς πυκνότητος εὑρίσκεται. πυρωδεστέρας μὲν ὑπαρχούσης τῆς περιπνευμονίας, ἱκανῶς ὁ σφυγμὸς πυκνός ἐστι· κωματωδεστέρας δὲ ἧττον πυκνός ἐστι.

Ὁ δὲ τῶν ληθαργικῶν σφυγμὸς ὅμοιος ὢν τῷ τῶν περιπνευμονικῶν κατά τε μέγεθος καὶ ἀμυδρότητα καὶ μαλακότητα καὶ βραδύτερος αὐτοῦ ἐστι καὶ ἀμυδρότερος καὶ ἧττον ἀνώμαλος καὶ διαλείπων μᾶλλον ἢ παρεμπίπτων. γίγνεται δὲ ἔσθ’ ὅτε καὶ δίκροτος. ἀεὶ μέντοι κωματώδης ἐστὶ, ἔν γε ταῖς βαθείαις καταφοραῖς, ἐφ’ ὧν ταῦτα λέγεται. τῶν γὰρ συμπεπληρωμένων ἅπασι τοῖς ἑαυτῶν γνωρίσμασι νοσημάτων  τοὺς σφυγμοὺς διέξιμεν, ἵνα καὶ τῶν ἐλλειπόντων κατά τι καὶ μηδέπω τελείων ἱκανῶς γνωρίζειν δυνηθῶμεν τὸ μέγεθος, ὅσον τε ἤδη ἔχουσι καὶ ὅσον οἷόν τέ ἐστι προσγενέσθαι αὐτοῖς. ἐπειδὴ δὲ πολλάκις μὲν ἀνωμαλίας ἐμνημονεύσαμεν, ὀλιγάκις δὲ ἀταξίας, εἰδέναι χρὴ τοῦτο καθόλου, ταῖς ἀνωμαλίαις ὡς τὸ πολὺ τὴν ἀταξίαν ἑπομένην. σπανίως δὲ ἔστιν εὑρεῖν ἀνώμαλον σφυγμὸν τεταγμένον. αἱ μὲν οὖν μικρότεραι βλάβαι τοὺς ἀνωμάλους καὶ τεταγμένους, αἱ δὲ μείζονες τοὺς ἀνωμάλους καὶ ἀτάκτους σφυγμοὺς ἐργάζονται.

Ὁ δὲ τῶν φρενιτικῶν σφυγμὸς μικρός ἐστι· σπανιώτατα δὲ ὤφθη ποτὲ μέγας καὶ τόνου μετρίως ἔχει. καὶ σκληρὸς καὶ νευρώδης ἐστὶ καὶ πυκνὸς καὶ ἄγαν ταχύς. ἔχει δέ τι καὶ κυματῶδες. ἐνίοτε δὲ καὶ ὑποτρέμειν σοι δόξειε· ποτὲ δὲ καὶ ἀποκεκόφθαι σπασμωδῶς. τὸ γὰρ τῶν πυρετῶν ἴδιον ἐν τῷ τάχει σύμπτωμα μάλιστα οὗτος ἐναργῶς ἐκτήσατο κατ’ ἀμφότερα τῆς διαστολῆς τὰ πέρατα, καὶ μᾶλλον τὸ ἔξω. ἔστι δὲ καὶ τὸ τῆς κατὰ τὴν θέσιν ἀνωμαλίας εἶδος εὑρεῖν ἐν αὐτοῖς σφοδρῶς γενόμενόν ποτε. ἀλλὰ καὶ ὅλη σοι δόξει πολλάκις ἡ ἀρτηρία καταλιποῦσα τὸν ἑαυτῆς τόπον, ἄνω φέρεσθαι κλονωδῶς, ἀναβρασσομένη μᾶλλον, οὐ σφυγματωδῶς διαστελλομένη. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ κάτω χωρεῖ κατασπωμένη μᾶλλον ἢ συστελλομένη. τὸ δὲ ἄγαν πυκνὸν αὐτῆς ἐφεδρεύουσαν ἀπειλεῖ συγκοπήν.

Ἔστι δέ τι καὶ ἄλλο πάθος ὃ εἴτε μέσον ληθάργου καὶ φρενίτιδος χρὴ ὀνομάζειν, ὡς οὐδετέρῳ ταὐτὸν ὂν, εἴτε κοινὸν ἀμφοῖν, ὡς μικτὸν ἔκ τε τῶν φρενίτιδος εἰδῶν ἔκ τε τῶν ληθάργου. τοῦτο μὲν ἰδίᾳ σκεψώμεθα. περὶ δὲ τῶν σφυγμῶν αὐτοῦ νῦν ἐροῦμεν. καὶ ἵνα μὴ ὥσπερ αἴνιγμά τι προβεβλημένον εἴη, τοῖς συνεδρεύουσιν αὐτῷ δηλώσω. τὰ μὲν πολλὰ μύουσι τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ ὑπνώδεις εἰσὶ καὶ ῥέγχουσιν. αὖθις δ’ ἐπὶ πλεῖστον ἀτενὲς ὁρῶντες, διετέλεσαν ἀσκαρδαμυκτὶ παραπλησίως τοῖς κατόχοις. καὶ εἰ πυνθάνοιτό τις, καὶ εἰ διαλέγεσθαι βιάζοιτο, δυσχερεῖς ἀποκρίνεσθαι καὶ ἀργοί. τὰ πολλὰ δὲ καὶ παραφόρως φθεγγόμενοι, καὶ οὐκ ὀρθῶς ἀποκρινόμενοι, καὶ ληροῦντες εἰκῆ. τοιοῦτον μέν ἐστι τὸ πάθος, ὃ καὶ νῦν βούλομαι δηλοῦν τοῖς συνεδρεύουσι γνωρισθὲν, ἀπορίᾳ οἰκείου ὀνόματος. οἱ σφυγμοὶ δὲ αὐτοῦ ταχεῖς, καὶ πυκνοὶ παραπλησίως τοῖς φρενιτικοῖς, ἀλλ’ ἧττον. οὕτω δὲ καὶ ἰσχύος ἧττον ἐκείνων ἔχουσι. πλατεῖς δὲ καὶ βραχεῖς, καὶ τὸ κατὰ τὴν ἔξω κίνησιν ἀθρόως ἀποκεκομμένον οὐκ ἔχοντες, ἀλλ’ ἑτέρῳ μὲν τρόπῳ, καθάπερ εἴσω σπεύδοντες ὑποφεύγουσιν, ἐπιταχύνοντες μὲν τὴν συστολὴν, ὑποκλέπτοντες δὲ τὴν διαστολήν. οὐ μὴν ὁμοίως γε κατ’ αὐτὴν τοῖς φρενιτικοῖς. τὸ γὰρ οἷον ἀποκεκομμένον οὐκ ἔχουσιν.

Οἱ δὲ τῶν κατόχων σφυγμοὶ, κατόχους γὰρ καὶ κατεχομένους ἐκάλουν αὐτοὺς οἱ παλαιοὶ, κατοχὴν δὲ καὶ κατάληψιν οἱ νεώτεροι τὸ πάθος ὀνομάζουσιν, ἐοίκασι μὲν τὰ ἄλλα τοῖς ληθαργικοῖς, μεγέθους τε καὶ βραδύτητος καὶ ἀραιότητος, ὥσπερ καὶ ὅλον τὸ πάθος τοῦ πάθους οὐ πόῤῥω τὴν ἰδέαν ἐστίν. οὐ μὴν ἀσθενὴς ὁ τῶν κατόχων σφυγμὸς, οὐδὲ μαλακός. ἀλλ’ ἐν τούτοις δὴ καὶ πάνυ διαφέρουσιν, ὥσπερ καὶ ἐν τῷ λύεσθαι μὲν καὶ οἰδίσκεσθαι τὴν ὅλην ἕξιν τοῖς ληθαργικοῖς, ἐσφίχθαι δὲ καὶ συνέχεσθαι τοῖς κατόχοις. οὕτω δὲ καὶ ἀνωμαλίᾳ καὶ ὁμαλότητι διαφέρουσιν ἀλλήλων. ὁμαλὸς γὰρ ὁ τῶν κατόχων σφυγμὸς, ἀνώμαλος δὲ ὁ τῶν ληθαργικῶν. Ἀρχιγένης δέ φησι τὸν τῆς ἀρτηρίας τόπον ἰδίως ἐπ’ αὐτῶν θερμότερον εὑρίσκεσθαι, καθάπερ τοῖς σπασθησομένοις μετὰ καταφορᾶς.

Τῶν σπωμένων αὐτὸ μὲν τὸ σῶμα τῆς ἀρτηρίας συνῆχθαι δοκεῖ, καὶ πανταχόθεν ἐσφηνῶσθαι, οὐχ ὡς τεθλιμμένον ὑπό τινος, ἢ στενοχωρούμενον. οὐ μὴν οὐδ’ ὅλως πεφρικὸς οἷον τὸ πυρεκτικὸν, καὶ μάλιστα, ὡς ἐν ἐπισημασίαις. οὐδὲ ὡς διὰ σκληρότητα δυσεπέκτατον, οἷον τὸ ἐπὶ χρόνου μήκεσι. καὶ μάλιστα σὺν ἁμαρτήμασί τισιν, ἢ σπλάγχνων κακώσεσιν, ἀλλ’ ὡς ἂν εἰ σῶμα νευρῶδες κοῖλον, οἷον ἔντερον, ἤ τι παραπλήσιον ἐξ ἀμφοτέρων τῶν περάτων τεταμένον. οὕτω δὲ καὶ ἡ κίνησις ἀνώμαλος, ἄνω καὶ κάτω μεθισταμένης τῆς ἀρτηρίας, ὥσπερ χορδῆς. οὐδὲ γὰρ διαστολῆς, ἢ συστολῆς ἔμφασίς ἐστιν, ἀλλὰ κλόνῳ μᾶλλον ἔοικεν, οἷον ἐκπηδώσης ἄνω, πάλιν δὲ εἴσω σπωμένης, καὶ οὔτε διακεκριμένως τοῦτο πασχούσης. ἀλλ’ ἑνὶ χρόνῳ πολλάκις τὸ μέν τι μέρος αὐτῆς ἄνω φέρεσθαι δοκεῖ, καθάπερ ἐκτοξευόμενον, τὸ δὲ εἴσω φέρεσθαι, καθάπερ ὑπό τινος ἑλκόμενον, καὶ τὸ μὲν ταχέως κινεῖσθαι, τὸ δὲ βραδέως. δοκεῖ δὲ καὶ σφοδρὸς εἶναι καὶ μέγας ὁ τῶν σπωμένων σφυγμός. ὁ δὲ ἔστι μὲν οὔτε ἀμυδρὸς, οὔτε μικρὸς, οὐ μὴν ἐφ’ ὅσον φαντάζεται σφοδρὸς, ἢ μέγας. ἐξαπατᾷ γὰρ ἡ πληγὴ, διὰ μὲν τὴν τάσιν εὔρωστος φαινομένη, διὰ δὲ τὸν κλόνον ἐκπηδητική. ὅθεν καὶ ὑψηλότερος ἔσθ’ ὅτε φαίνεται, καὶ οἷον ψόφον τινὰ τραχὺν ἀποτελεῖ πρὸς τὴν ἁφήν. καὶ οὐκ ἄν τινα λάθοι τῶν ἠσκημένων ὁ σφυγμὸς οὗτος. οὐδενὶ γὰρ ἔοικεν, οὔτε τὴν ἐφ’ ἑκάτερα τάσιν οὔτε τὸ σπασμῶδες τῆς κινήσεως. μιγνυμένου δὲ αὐτοῦ τῷ τῆς καταφορᾶς δυσφώρατος ἡ κίνησις, καὶ μόνῳ τῷ καθ’ ἑαυτὸν ἑκάτερον γνωρίζειν ἀκριβῶς ἠσκημένῳ, δυνατὸν καὶ τὴν μίξιν ἐπιγνῶναι.

Παραλύσεως σφυγμὸς μικρὸς καὶ ἀμυδρὸς καὶ βραδύς. καί τισι μὲν αὐτῶν ἀραιὸς, τισὶ δὲ πυκνὸς μὲν, ἀλλ’ ὑποδιαλείπων ἀτάκτως.

Ἐπιληπτικῶν δὲ καὶ ἀποπληκτικῶν οἱ σφυγμοὶ παραπλήσιοι. ὅσα οὖν περὶ τῶν ἐπιληπτικῶν ῥηθήσεται, ταῦτα καὶ περὶ τῶν ἀποπληκτικῶν εἰρῆσθαι δοκεῖν χρὴ,  ἐπιτεταμένα δὲ μᾶλλον. ἐν μὲν δὴ τῷ μετρίως ἐνοχλεῖσθαι, καὶ μηδέπω τῆς φύσεως ἱκανῶς ἰσχυρότερον εἶναι τὸ πάθος, οὐδεμίαν εὔδηλόν ἐστιν εὑρεῖν τροπὴν ἐν μεγέθει καὶ σφοδρότητι καὶ τάχει καὶ πυκνότητι καὶ σκληρότητι. μόνον δ’ ὥσπερ τεταμένη καθ’ ἑκάτερόν ἐστιν ἡ ἀρτηρία τοῖς σπωμένοις εἰκότως. εἰ δ’ ἰσχυρὸν εἴη τὸ πάθος, ὡς βαρύνειν τὴν δύναμιν, ἀνωμαλίαν τέ τινα λαμβάνει καὶ τάσιν ἰσχυρὰν καὶ μικρότερος γίνεται καὶ ἀμυδρότερος καὶ ἀραιότερος. μεγάλως δὲ θλίψαν, καὶ καταβαλὸν τὴν δύναμιν, ἀμυδροὺς καὶ πυκνοὺς καὶ ταχεῖς ἐργάζεται.

Ὁ δὲ τῶν συναγχικῶν σφυγμὸς τάσιν μέν τινα παραπλησίαν ἔχει τῷ σπασμῷ, μέγας δέ ἐστι καὶ κυματώδης, ὡς τῶν περιπνευμονικῶν. καὶ ὁπότερον ἂν ἐπ’ αὐτῷ μεγάλως ἐπικρατῇ, κατ’ ἐκεῖνο χρὴ προσδοκᾷν τὴν μετάπτωσιν. εἰ μὲν γὰρ τὸ περιπνευμονικὸν εἶδος ἐπικρατήσειεν, εἰς περιπνευμονίας, εἰ δὲ τὸ σπασμῶδες, εἰς σπασμὸν ἡ συνάγχη τελήσει· ὅσοι δ’ ἂν ἐξ αὐτῶν ἰσχυρῶς πνίγονται, μικρὸς τούτοις καὶ ἀραιὸς ὁ σφυγμὸς γίνεται· τελευτώντων δ’ ἤδη πυκνὸς καὶ ἀνώμαλος.

Ὀρθοπνοίας ὀξείας σφυγμὸς ἀνώμαλος καὶ ἄτακτος καὶ ὑπεκλείπων. καὶ τῆς μὲν μέσης τῇ κακίᾳ πυκνὸς, τῆς δ’ ἐσχάτως βιαίας βραδὺς καὶ ἐκλείπων· τῆς δ’ ἀναιρούσης ἤδη, πυκνὸς καὶ ἀμυδρός.

Ὑστερικῆς δὲ πνίξεως ἀποτεταμένος σπασμωδῶς καὶ ἀραιός. τῆς δ’ ὀλεθρίας πυκνὸς καὶ ἄτακτος καὶ ὑπεκλείπων.

Στόμαχος πεπονθὼς, οὕτως γὰρ καλείσθω καὶ ὑφ’ ἡμῶν ἐν τῷ παρόντι τὸ στόμα τῆς κοιλίας διὰ τὴν τῶν πολλῶν συνήθειαν, οὐ καθ’ ἓν εἶδος τρέπει τὸν σφυγμόν. ἀλλ’ ὁ μὲν φλεγμαίνων μόνον, οἵαν ἐπὶ φλεγμονῆς νευρώδους σώματος εἴπομεν γίνεσθαι, τὴν τροπὴν τοιαύτην ἐργάζεται. ὁ δὲ θλιβόμενος, ἢ δακνόμενος, ἢ ἐκλύων, ἢ ἐμετικὸς, ἢ ναυτιώδης, ἢ ἀνόρεκτος, ἢ ὀδυνώδης κατὰ τὸ τοῦ συμπτώματος εἶδος. αἱ μὲν γὰρ δήξεις καὶ οἱ ἔμετοι καὶ ναυτίαι καὶ οἱ λυγμοὶ καὶ οἱ ἀλυσμοὶ καὶ ἐκλύσεις ἰσχυρῶς πυκνοῦσι τὸν σφυγμὸν, σὺν τῷ μικρὸν καὶ ἀμυδρὸν ἐργάζεσθαι. καί τισι μετρίως θάττονα. θλίψις δὲ μόνη χωρὶς τούτων τινὸς ἀραιὸν καὶ βραδὺν καὶ μικρὸν καὶ ἀμυδρόν. ἡ δὲ τοιαύτη θλίψις ἐπὶ τροφαῖς βαρυνούσαις γίνεται, μηδεμίαν ἐχούσαις ἰσχυρὰν δύναμιν, ἀλλὰ τῷ ποσῷ μόνῳ διοχλούσαις, καί τισι ὑγροῖς συῤῥυεῖσιν εἰς αὐτὸν ἀδήκτοις. εἰ δὲ καὶ ψύχοιτο πρὸς αὐτῶν, τότε δὴ καὶ μάλιστα τοιοῦτος ὁ σφυγμὸς ἔσται. καὶ ὁ τῶν βουλιμιώντων δὲ τοιοῦτός ἐστιν. αἱ μὲν οὖν εἰς πυκνότητα τρέπουσαι διαθέσεις, ἅπασαι χρονίζουσαι, ἢ καὶ σφοδρότεραι γινόμεναι, τὸν σκωληκίζοντα σφυγμὸν ἐργάζονται. αἱ δὲ εἰς ἀραιότητα πρὸς τῷ τὰς εἰρημένας διαφορὰς ἐπιτείνειν τοιοῦτόν τι σὺν αὐτοῖς εἶδος ἐν τῇ καθ’ ἕνα σφυγμὸν ἀνωμαλίᾳ γεννῶσιν, ὡς εἰς πολλὰ δοκεῖν τετρῆσθαι τὸ σῶμα τῆς ἀρτηρίας, ὡς μηδὲν συνεχὲς δοκεῖν εἶναι, ἀλλ’ οἷον ψάμμου προσπεσούσης αἴσθησιν γίνεσθαι τῇ ἁφῇ κατὰ τὴν διαστολήν.

Ὑδέρων ὁ σφυγμὸς τοῦ μὲν ἀσκίτου μακρὸς καὶ πυκνὸς καὶ ὑπόσκληρος σύν τινι τάσει· τοῦ δὲ τυμπανίτου μακρότερος, οὐκ ἄῤῥωστος, θάττων, πυκνὸς, ὑπόσκληρος, σύν τινι τάσει· τοῦ δὲ ἀνὰ σάρκα κυματώδης πλατύτερος καὶ μαλακός.

Ἐλεφαντιώντων σφυγμὸς μικρὸς καὶ ἄῤῥωστος καὶ βραδὺς καὶ πυκνός.

Ἰκτεριώντων σφυγμὸς ἄνευ πυρετοῦ μικρότερος, πυκνότερος, σκληρότερος, οὐκ ἀμυδρὸς, οὐ τάχυς.

Τῶν δὲ ἐλλέβορον εἰληφότων, ὀλίγον μὲν πρὸ τῶν ἐμέτων, ἡνίκα ἂν θλίβωνται, πλατὺς, ἀραιὸς, ἀμυδρότερος καὶ βραδύτερος· ἐμούντων δὲ καὶ σπαραττομένων ἀνώμαλος καὶ ἄτακτος. ἤδη δὲ καὶ βελτιόνων γινομένων τεταγμένος μὲν, ἀλλὰ καὶ ἔτι ἀνώμαλος, ἧττον δὲ ἢ πρόσθεν. ἐγγὺς δὲ τοῦ κατὰ φύσιν ἐλθόντων ὁμαλὸς καὶ μείζων τοῦ πρόσθεν καὶ σφοδρότερος. ὅσοι δὲ ἐξ αὐτῶν συγκόπτονται καὶ σπῶνται καὶ λύζουσι, μικρὸς τούτοις καὶ ἀμυδρὸς καὶ ἄτακτος ὁ σφυγμὸς καὶ θάττων καὶ πυκνὸς ἄγαν. τοῖς δὲ πνιγομένοις αὐτῶν μικρὸς καὶ ἀμυδρὸς καὶ ἄτακτος καὶ ἀνώμαλος, οὐ μὴν πυκνὸς, οὐδὲ ταχὺς, ἀλλ’ ἐπιβραδύνων μᾶλλον. ἐμφαίνει δέ τι καὶ κυματῶδες καὶ πλατὺ καί ποτε καὶ τάσιν τινὰ τῆς ἀρτηρίας βραχεῖαν.

وقد ينبغى الآن أن نصفها نوعا، نوعا، فنقول: إن الغضب يجعل النبض مشرفا، عظيما، قويا، سريعا، متواترا.

واللذة تجعل النبض عظيما، متفاوتا، وليس تغيره فى القوة عن الحال الطبيعية. والغم يجعل النبض صغيرا، ضعيفا، بطيئا، متفاوتا.

والفزع إذا عرض بغتة وكان شديدا يجعل النبض سريعا، مرتعدا، مختلفا، غير منتظم. فإن طال الفزع ، جعل النبض على مثال ما يجعله الغم.

وجميع هذه الأسباب إذا طال لبثها، أو كانت مفرطة جدا، فإنه يعرض منها النبض الذى يكون عند انحلال القوة. لأن هذه الأسباب كلها تحل القوة. فإن كانت قوية ، فعلت ذلك بسرعة. وإن كانت ضعيفة ، فعلت على طول الزمان.

فأما الوجع الذى يغير النبض فهو ما كان منه شديدا، أو كان فى عضو شريف.

كما قد يفعل الورم أيضا فى الابتداء ما دام يسيرا، فإنه يجعل النبض أعظم، وأقوى، وأسرع، وأشد تواترا.

فإن تزيد الوجع، واشتد حتى يضر بالقوة الحيوانية جعل النبض أصغر، وأضعف، ويكون مع ذلك سريعا، متواترا.

وكلما طال لبث الوجع، أو ازداد شدة، ازدادت كل واحدة من هذه الخصال، وقويت فى النبض.

فأما الوجع الذى يحل القوة فإنه يقلب النبض إلى الضعف، والصغر، والتواتر الشديد. وإلى أن يخيل بالباطل أنه سريع.

وأما الورم الذى يسميه اليونانيون فلغمونى وهو الورم الحار فيعمه كيف كان أمره أنه يجعل النبض كأنه منشار ينشر حتى يظن أن بعض أجزاء العرق قد انبسط ، وبعضه لم ينبسط. وبين أنك تحسه أصلب. وفى هذا النبض شىء عن الارتعاد ، وهو سريع، متواتر. وليس يكون دائما عظيما. ويخصه ما دام فى ابتداء كونه أن يجعل النبض أعظم من الطبيعى ، وأقوى، وأسرع، وأشد تواترا.

فإذا كان الورم فى التزيد فإنه يزيد فى جميع هذه الخصال التى وصفناها فى النبض، ويجعل النبض أصلب، وأشد ارتعادا بمقدار بين.

فإذا انتهى الورم منتهاه، صار النبض من الصلابة، والارتعاد إلى زيادة بينه، إلا أنه يصير أصغر مما كن قبل، وليس يصير أضعف مما كان قبل، إلا أن يكون المرض أكثر من القوة، ويصير أشد تواترا، وأسرع.

فإن طال لبث المرض زمانا طويلا، وصلب، وجسا ، فإن النبض يزداد مع ما وصفنا من حالاته دقة، وصلابة.

وقولنا ما قلنا من هذا إنما هو فى الورم الذى يغير نبض عروق البدن كله، إما لعظمه، وإما لعظم خطر العضو الذى حدث فيه.

فأما الورم الذى لا يغير نبض عروق البدن كله فإنه يغير نبض العرق الذى فى ذلك العضو الذى حدث فيه الورم على المثال الذى وصفنا.

وكل واحدة من هذه الخصال التى وصفناها من حال العرق تزداد، وتنقص إما من قبل مقدار الورم، وإما من قبل طبيعة العضو الذى حدث فيه. وذلك أن الأعضاء العصبية تجعل النبض أصلب، وأشد منشارية، وأصغر. والأعضاء التى تغلب عليها طبيعة العروق تجعل النبض على ضد ذلك. وهذه الأعضاء أيضا التى طبيعة العروق عليها أغلب ما كان منها طبيعة العروق الضوارب عليه أغلب فإنها تجعل النبض أعظم، ويسرع إليه من قبلها الاختلاف، وضوء النظام.

وقد يتبين من هذا الذى وصفنا كيف يكون النبض إذا حدث فى الكبد ورم، وكيف يكون إذا حدث فى الطحال ورم، وكيف يكون إذا حدث فى الكلى، أو فى المثانة، أو فى المعا المسمى قولن، أو فى المعدة، أو فى الغشاء المستبطن للأضلاع، أو فى الرئة. وبالجملة: فى جميع الأعضاء التى يتبع ورمها حمى.

ذلك سوى التغايير التى تحدث للنبض من قبل طبيعة الأعراض التى تلزمها بضارطرا، والذى يتفق أن يحدث لها على حسب ما من شأنه كل واحد من تلك الأعراض أن تغير النبض، فيصير فى النبض تغير مختلط، مركب من التغيير الذى يكون بسبب الورم، ومن التغير الذى يكون بسبب طبيعة العضو، ومن التغيير الذى يكون بسبب العرض اللازم له.

فإن الورم إذا حدث فى الحجاب فكثيرا ما يعرض لصاحبه التشنج. وإذا حدث فى الرئة فكثيرا ما يعرض لصاحبه الاختناق. وإذا حدث فى فم المعدة فكثيرا ما يعرض لصاحبه الغشى. وإذا حدث فى الكبد عرض لصاحبه ألا يغتذى بدنه. وإذا حدث فى المعدة عرض لصاحبه ألا يستمرئ الطعام. وإذا حدث فى الكلى عرض لصاحبه أسر البول.

وما كان من الأعضاء أكثر حسا فإنه يغير النبض بسبب الوجع أيضا. وما كان منها أقل حسا، فإنه يغير النبض بحسب المرض الذى فيه فقط.

ولذلك من قبل هذه الخصال كلها يوجد فى نبض أصحاب الأورام تغايير كثيرة مختلفة.

وقد بينا فى كتب أخر كيف ينبغى أن نميز هذه التغايير بيانا تاما.

وأنا واصف من ذلك الآن بمقدار ما يصلح للمتعلمين، فأقول:

إن نبض أصحاب الشوصة — وهى مرض يكون من ورم حار يحدث فى الغشاء المستبطن للأضلاع — سريع، متواتر، ليس هو بالعظيم جدا. وقد يظن أنه قوى، وأما بالحقيقة فلس هو بالضعيف، إلا أنه ليس بقوى على حسب ما يوجب المرض.

فقد ينبغى أن يكون هذا حاضرا لذكرك فى كل موضع: أن البحث عن كل واحد من الأشياء إنما ينبغى أن يكون على أن التغيير فى النبض إنما يكون منه، ويعزل عنه ما لا يكون بسببه، وإنما يعرض بسبب شىء آخر.

ونبض من به ورم فى الغشاء المستبطن للأضلاع من قبل أنه يحس أصلب وأشبه بالعصبة يغلط من لم يرتض فى علم النبض حتى يوهمه أنه إلى القوة، من قبل أنهم لا يقدرون أن يفرقوا بين الضربة الصلبة وبين الضربة القوية.

وكذلك أيضا لا أبعد كثيرا من الأطباء إذا كانوا لا يقدرون أن يفرقوا بين أصناف أخر كثيرة من النبض من أن يذموا ما ذكرناه فى كتابنا هذا، فيستجهلونا فما قد أصبنا فيه من قبل أنهم لا يفهمونه.

وليس ينبغى فى هذا الكتاب أن نكثر فى هذا الباب، لأنا قد كتبنا فى تعرف النبض كتابا مفردا.

فأنا أشير عليك أن تروض فكرك أولاً مجستك حتى تتعرف أصناف النبض بالعمل، ولا نقتصر على التفرقة بينها بالقول والفكر. واجعل ابتداء رياضتك بالعمل بعلمك إياها بالكلام والفكر. من ذلك أن مقدار التواتر فى نبض أصحاب الشوصة لا يمكن أن يفسر على أن بين التواتر المجاوز للمقدار الذى لا يزال يكون فى هذا المرض وبين التواتر الذى هو أقل منه فرقا عظيما.

وذلك أن التواتر المجاوز لذلك المقدار إنما يكون ضرورة إذا كان الورم الذى فى الغشاء المستبطن للأضلاع يميل إلى الرئة حتى تكون منه العلة التى تسمى فارنفلومونيا وهى ذات الرئة، أو كان ينذكر بغشى يحدث. والتواتر الذى هو أقل من ذلك المقدار يجب أن يكون متى كانت الشوصة تنذر بسبات يحدث، أو آفة فى العصب.

وكذلك أيضا فإن الاختلاف المنشارى الذى هو بالشوصة أخص منه بغيرها من الأورام إن كان يسيرا دل على أن ورم الغشاء المستبطن للأضلاع لين سريع النضج. وإن كان ذلك الاختلاف شديدا دل على صعوبة من ذلك الورم ، وأنه عسر ما ينضج.

وإذا كانت الشوصة على هذه الحال، ثم كانت مع قوة ضعيفة، آل أمرها إلى الموت السريع. وإذا كانت مع قوة قوية، فهى إما أن يبطئ نضجها زمانا طويلا، وإما أن يؤول إلى جمع المدة فى الصدر، وإما أن يؤول إلى الذبول السليى، وهو قرحة الرئة.

وإذا نضج الورم، فإنه يذهب عن النبض التغير الخارج عن الطبيعة.

وإذا صار الورم إلى جمع المدة، حدث النبض الخاص بجمع المدة فى الصدر.

وكذلك أيضا إذا آلت الحال إلى أن يصير المريض إلى الذبول السلى، فإنه يحدث النبض الكائن فى الذبول.

وأما جمع المدة فى الصدر ففى أول تولده المدة يجعل النبض كما قلت:إن الورم الحار يجعله فى وقت منتهاه. لأن الورم الذى هو فى تلك الحال هو ابتداء تولد المدة.

وربما كان النبض مختلفا، عديما للنظام.

وهو فى كل من هذه الحالة ثابت على حال واحدة.

فإذا اجتمعت المدة فى الصدر، فإن النبض يكون فى جميع حالاته على المثال الذى وصفنا، خلا أنه يكون أقرب إلى الاستواء.

فإذا انفجرت المدة، صار أضعف، وأعرض، وأبطأ، وأشد تفاوتا.

وأما نبض أصحاب الذبول فليس يكون تغيره على جهة واحدة، فينبغى أن نحدد أمرهم بفصول معروفة ما أمكن، فأقول:

إن من عرض له الذبول والجمود قليلا قليلا من قبل ورم لم ينحل، فإن نبضه يكون ضعيفا، ويكون أسرع ، ويكون متواترا جدا، ويكون شبيها بذنب الفأرة فى عظمه فى نبضة واحدة.

وقد يسمى أرخيجانس هذا النبض منحنيا من جهتيه، وهو يريد بذلك أن يدل على قصره فى الانبساط مع انحنائه من جهتيه. وذلك أن النبض يؤول إلى الصغر من الجانبين، لأن أجزاء العرق من الجانبين تنقطعان دفعة، وتنبتران، لكن كأنها تنحنى، فيصير حاله فى الاختلاف الذى يعرض له فى العظم شبيها بذنب الفأرة من الناحيتين جميعا.

إلا أن هذا ليس هو لمن كانت هذه حالة فقط، لكنه لأكثر من يعرض له الذيول على أى الحالات عرض له ذلك ، أعنى لجميع من عرض له الذبول من قبل الأورام، ولأكثر سائر من يعرض له الذبول. إلا أن يكون أولئك أيضا إنما يعرض لهم الذبول بسبب أورام تخفى عن الحس. فإذا كان ذلك كذلك، صار هذا النبض خاصا لمن يعرض له الذبول من قبل الوزم، ولا يشركه فيه أحد ممن يعرض له الذبول من غير ورم.

والنبض ثابت على حال واحدة فى جميع من يعرض له الذبول. وهذا من أعم الأشياء لجميعهم.

ثم الثانى: الاختلاف الشبيه بذنب الفأرة العارض فى عظم الانبساط، لأن هذا يعرض لأكثرهم.

والثالث: توتر النبض. فإن هذا يوجد أيضا فى جميع من يعرض له الذبول من قبل الأورام، وليس يفارق جميع من خيف عليه موت سريع من قبل أمراض القلب، أو من قبل الغشى العارض من المعدة، فسقى نبيذا، فأفلت من ذلك الموت السريع، وصار إلى الذبول على طول الأيام.

إلا أن يقول قائل: إن هؤلاء أيضا إنما يتلفون بسبب أورام يسيرة لا تظهر. فإنه قد يعرض لبعضهم النبض المنحنى.

إلا أن يقول قائل أيضا فى هؤلاء: إن ذبولهم من قبل ورم. ويقول فى سائر باقيهم إنه يعرض لهم الذبول من غير ولم. وهذا من الأمور المشكوك فيها.

والنبض فيمن هذه حاله ثابت على حال واحدة، ضعيف، متواتر جدا. ومنهم من يكون نبضه منحنيا. وهذا هو الصنف الثانى من أصناف أصحاب الذبول.

ومنهم صنف آخر ثالث يكون نبضهم متفاوتا. ولا بد أيضا فى هؤلاء من أن تكون الحمى التى قد تقدمت الذبول قد جعلت فى نبضهم تواترا، وأن يؤول بهم الحال عند غاية انحلال القوة على أن يكثر التواتر فى نبضهم.

فأما ذلك الزمان كله الذى بين خمود الحمى وبين حلول هلاك المريض فتغير النبض فيه إلى التفاوت قائم.

وهذا النوع من الذبول خاص بسن المشايخ، لا سيما إن كانت فى بعض نواحى الصدر والرئة علة. ومن أصابه هذا الصنف من الذبول فإن الصلابة التى تورثها الحمى للعروق تبقى فيها محفوظة. على أن النبض متفاوت.

وفى أفراد من أصحاب الذبول يتغير النبض إلى صنف من الاختلاف سوى هذا الاختلاف العارض فى العظم الذى ذكرناه.

وأما نبض أصحاب السل وهو قرحة تعرض فى الرئة فإنه صغير، ضعيف، سريع سرعة يسيرة، وهو فى ذلك ثابت على حالة واحدة.

وأما نبض أصحاب ذات الرئة وهى علة تعرض من ورم الرئة، فهو عظيم، وفيه موجية، وهو ضعيف، لين، لمنزلة نبض أصحاب العلة التى تسمى النسيان، وهى علة تعرض من ورم بلغمى يكون فى حجب الدماغ.

إلا أن الاختلاف فى نبض أصحاب ذات الرئة أغلب، ونجه فى نبضة واحدة، وفى نبضات كثيرة.

أما اختلافه فى نبضه واحدة فبأن يكون متقطعا، أو موجبا. وربما كان فى الندرة ذا قرعتين.

وأما فى نبضات كثيرة فبأنه ربما سكن فى وقت الحركة، وربما تحرك فى وقت السكون. ويكون فيه مع ذلك أصناف أخر من الاختلاف.

وبجميع أصحاب ذات الرئة حمى حادة. وربما عرض لهم السبات. فأى هذين المرضين غلب عليهم، وجد مقدار تواتر العرق بحسب غلبته. وذلك أنه إن كانت الحمى أغلب فى هذه العلة، فإن النبض يكون شديد التواتر. وإن كان السبات هو الأغلب فيها، كان تواتر النبض أقل.

وأما نبض أصحاب العلة التى تسمى النسيان، وهى علة تعرض من ورم بلغمى يحدث فى حجب الدماغ، فيشبه نبض أصحاب ذات الرئة فى عظمه، وضعفه، ولينه، إلا أنه أبطأ منه، وأشد تفاوتا، وأقل منه اختلافا. وهو بأن يسكن فى وقت الحركة أحرى منه بأن يتحرك فى أوقات السكون.

وربما كان ذا قرعتين. وهو دائما موجى فى أوقات السبات الثقيل، وهى الحال التى نصفها من المرض.

فإنا إنما نعطيك علامات الأمراض التامة من النبض كيما نقدر أن تستدل، وتعرف منها الأمراض التى فيها نقصان، ولم يتم بعد كم مبلغ مقدارها، وكم يمكن أن تتزيد على ما هى عليه.

وقد ذكرنا الاختلاف مرارا كثيرة، وذكرنا سوء النظام مرارا قليلة، فينبغى أن تعلم هذا بالجملة من أمرهما: أن الاختلاف فى أكثر الحالات يلزمه سوء النظام، ولا تكاد أن تجد نبضا مختلفا، منتظما، إلا فى الندرة.

ومتى كانت الآفة يسيرة، جعلت النبض مختلفا، منتظما. ومتى كانت الآفة عظيمة، جعلت النبض مختلفا، غير منتظم.

وأما نبض أصحاب البرسام، وهى علة تعرض من ورم حار يحدث فى الحجاب، أو فى أغشية الدماغ فهو صغير، ولا تكاد تجده عظيما إلا فى الندرة، وفيه شىء يسير من فضل قوة، وهو صلب جدا، عصبى، متواتر جدا، سريع، وربما كان فيه موجبة، ويوهمك فى بعض الأوقات كأنه يرتعش، وفى بعض الأوقات أنه ينبتر على طريق ما يعرض فى التشنج.

فإن العرض الخاص بالحمى الحادث فى سرعة النض هو فى هذا النبض أبين منه فى سائر النبض فى طرفى الانبساط، لا سيما فى طرفه الخارج.

وربما وجدت فيه الاختلاف الذى يكون فى وضع العرق إذا كان النبض قويا. وكثيرا ما تجد العرق كله يوهمك أنه قد ترك موضعه، وارتفع عنه إلى موضع أعلى منه. ويكون ارتفاعه بارتفاع ما يرتعد، وينتفض أشبه منه بانبساط العرق الذى ينبض. وكذلك يكون انحطاطه إلى أسفل أشبه بانحطاط ما يجذب إلى أسفل منه بانتباض العرق النابض.

فإذا كان فيه توتر شديد فهو ينذر بغشى يحدث عن قليل.

وها هنا علة أخرى إما متوسطة بين العلة التى سميناها النسيان والعلة التى أسميناها البرسام. وليس هى واحدة منها واما مشتركة، مختلطة من العلتين، أعنى من علة النسيان وعلة البرسام.

وسأبحث عنها أى الحالين حالها فى كلام أفراده لها.

وأما الآن فإنى واصف النبض الذى يكون فيها.

وكيما لا يكون ذكرنا لهذه العلة كاللغز فإنى أدل عليها بالأعراض اللازمة لها، فأقول:

إن أصحاب هذا المرض كثيرا ما يغمضون أعينهم ، وينعسون، وينخزون. ثم يلبثون زمانا طويلا مفتحى الأعين، ويثبتون النظر من غير أن يطرفوا، بمنزلة ما يعرض لأصحاب العلة التى تسمى فاطوخس وهى الجمود. وإن سئلوا عن شىء، واستدعى منهم الكلام، فيكد، وإبطاء ما يجيبون. وكثيرا ما يخلطون، ولا يجيبون بجواب صحيح، ويهذون، ويتكلمون بكلام لا معنى له.

فهذه صفة العلة التى أريد أن أصف النبض الكائن فيها. وإنما دللت عليها بالأعراض اللازمة لها لأنى لم أجد لها اسما خاصا.

فأما نبض أصحابها فسريع، متواتر، بمنزلة نبض أصحاب البرسام، إلا أنه أقل منه سرعة، وتواترا.

وكذلك أيضا قوته أقل من قوة ذلك، وهو عريض، قصير، وليس يعرض فيه انبتار الحركة دفعة من خارج كما يعرض فى نبض أصحاب البرسام، لكنه يعرض فيه نوع آخر: وهو أن النبض كأنه يسرع هاربا إلى داخل ، فيجعل انقباضه انقباضا سريعا، فكأنه يختلس الانبساط. وليس يشبه فيه نبض أصحاب البرسام، لكنه أعظم، من قبل أنه ليس يعرض فيه ذلك الشىء الذى كأنه انبتار.

فأما نبض أصحاب العلة التى تسمى قاطوخس وهى الجمود فهو فى جل حالاته شبيه بنبض أصحاب العلة التى سميناها النسيان، أعنى فى العظم ، والإبطاء، والتفاوت. كما أن نفس علة الجمود ليست بعيدة فى طبيعتها من العلة التى سميناها النسيان. إلا أن بنض أصحاب الجمود ليس بالضعيف، ولا باللين. وفى هاتين الحالين من نبضهم وبين نبض أولئك فرق كثير.

كما أن بينهم أيضا فرقا فى أن أبدان أصحاب العلة التى تسمى النسيان منحلة، مسترخية، وأبدان أصحاب العلة التى تسمى الجمود مشتدة، مجتمعة.

وبين نبض هؤلاء أيضا ونبض أولئك فرق الاستواء والاختلاف. وذلك أن نبض أصحاب الجمود مستو، ونبض أصحاب النسيان ليس بمستو.

وأما أرخيجانس فقال:

إن موضع العرق فى هؤلاء خاصة يوجد أسخن من سائر البدن، كما يوجد فيمن أصابه تشنج مع سبات.

فأما نبض أصحاب التشنج فنجد جرم العرق فيهم كأنه منضم، مجتمع من جميع نواحيه، لا على مثال العرق الذى يضغطه شىء، ولا كالعرق المقشعر، كما يعرض فى الحمى، ولاسيما فى أوائل نوائبها، ولا بمنزلة العرق الصلب الذى يعسر انبساطه لصلابته، كما يعرض عند تطاول المرض، ولا سيما إذا كان ذلك مع خطاء يخطأ على المريض، أو كان فى أحشائه آفة. لكنه يكون بمنزلة جرم عصبى أجوف، مثل مصران، أو ما أشبه ذلك، قد مدد من جانبيه، وتكون حركة العرق مختلفة، لأن العرق يزول إلى فوق، وإلى أسفل بمنزلة الوتر. فإنه ليس يحس له كما يحس العرق بانبساط، وانقباض، لكن حركته تكون بالرعدة أشبه، وكأنه يثب وثبا إلى فوق، ثم يجذب إلى أسفل دفعة. وليس يعرض ذلك فيه مرة ذا، ومرة ذا، لكنك ربما وجدته فى وقت واحد كأن جزءا منه قد ارتفع إلى فوق كأنه قد قذف به بمنزلة سهم انبعث من قوس، وجزءا آخر ينجذب إلى داخل كأن شيئا يجبره، وجزءا آخر يتحرك بسرعة، وجزءا يتحرك بإبطاء.

وقد يوهم نبض أصحاب التشنج أنه قوى عظيم، وأما بالحقية فليس هو بضعيف ولا صغير، وليس هو أيضا بقوى، ولا عظيم، كما يخيل. فإن ضربة العرق فيه تغلط من لم يكن معه حذق، ويوهم لتمدده أنه قوى، ويخيل لرعدة حركته أنه يثب، فيرتفع كثيرا. ولذلك قد يوهم كثيرا ممن جسه أنه زائد فى الإشراف. إلا أنه لا يذهب أمر هذا النبض على أحد ممن قد زاول النبض، وارتاض فيه، لأنه ليس يشبه شيئا من سائر النبض لا فى امتداد العرق من جانبيه، لا فى حركته التى تكون على طريق التشنج. فإذا اختلط مع هذا النبض نبض السبات، عسر تعرفه. ولا يقدر على تعرفهما وهما مختلطان إلا من ارتاض فى معرفة كل واحد منهما على الاستقصاء مفردا.

وأما نبض أصحاب الاسترخاء — ومعنى الاسترخاء ذهاب الحس، والحركة، فهو صغير، ضعيف، بطىء، وفى بعضهم يكون متفاوتا، وفى بعضهم يكون متواترا، ويكون فيه مكان الحركة سكون على غير نظام.

فأما نبض أصحاب الصرع ونبض أصحاب الفالج فمتشابهان. فما أذكره فى نبض أصحاب الصرع، فينبغى أن نفهمه فى أصحاب الفالج، فأقول:

إن صاحب هذه العلة ما دام تأذيه بها يسيرا، ولم يغلب المرض على الطبيعة غلبة شديدة، فليس يوجد فى النبض تغير بين، لا فى عظمه، ولا فى قوته، ولا فى سرعته، ولا فى تواتره، ولا فى صلابته. وليس ينكر منه شىء إلا أنه كأنه ممدد من جانبيه، مثل عرق أصحاب التشنج. فإن غلب هذا المرض على الطبيعة حتى يثقلها، صار فى النبض اختلاف ما، وتمدد شديد، وصار أصغر، واضعف مما كان، وصار متفاوتا، بطيئا.

فإن ضغطت هذه العلة القوة ضغطا شديدا، فأضعفتها، فإنها تجعل النبض ضعيفا، متواترا، صغيرا، سريعا.

وأما نبض أصحاب اللوزتين ففيه امتداد كالامتداد الذى يوجد فى أصحاب التشنج، إلا أنه عظيم، موجى، بمنزلة نبض أصحاب ذات الرئة.

وأى الأمرين غلب فيه فبحسب غلبته ينبغىأن تتوقع ما يكون من عاقبة العلة. وذلك أنه إن غلبت خاصة ذات الرئة، فإن هذه العلة تؤول إلى ذات الرئة. وإن غلبت خاصة التشنج، فإنها تؤول إلى التشنج.

فإن كان الاختناق فى هذه العلة شديدا، فإن النبض يكون فى أوله صغيرا، متفاوتا، ثم يصر بآخره صغيرا، متواترا، مختلفا.

وأما نبض أصحاب الربو الحاد فهو مختلف، غير منتظم، منقبض، بطىء. وإن كانت هذه العلة متوسطة فى الرداءة، كان النبض متواترا. وإن كانت فى غاية الصلابة كان بطيئا، منقبضا. وإن كان يقتل على المكان، كان متواترا.

وأما نبض المرأة التى بها خنق الرحم فيكون متمددا على مثال ما يكون فى التشنج، ويكون متفاوتا. فإن كان هذا الخنق مهلكا، فإن النبض يكون متواترا منقبضا.

فأما فم المعدة، فإذا آلم، فليس تغييره للنبض على جهة واحدة. لكنه إن كان فيه ورم حار فقط، فإن النبض يكون على حسب ما قلنا: إن الورم الحار يجعل النبض إذا كان فى عضو عصبى. وإذا عرض فيه عصر، وضغط أو لذع، أو كرب، أو فواق، أو قىء، أو تهوع، أو غثى، أو ذهاب الشهوة، أو وجع، فإنه يغير النبض على حسب كل واحد من هذه الأسباب العارضة له.

وذلك أن اللداغ، والقىء، والغثى، والتهوع، والفواق، والكرب يصير فى النبض تواترا شديدا مع صغر، وضعف. وربما جعلت النبض أسرع قليلا.

فأما العصر، والضغط الذى يكون من غير واحد من هذه الأعراض، فإنه يجعل النبض متفاوتا، بطيئا، صغيرا، ضعيفا. وهذا العصر، والضغط يكون إما من طعام يثقل على المعدة، وليس فيه قوة قوية، لكنه إنما يؤذى بكثرته، وإما من رطوبات تتحلب إليه ليس لها تلديغ. فإن برد منها مع ذلك فم المعدة، فبالحرى أن يكون هذا النبض الذى وصفنا.

ونبض أصحاب العلة التى تسمى بوليمس وهى غشى يعرض من إفراط البرد فى المعدة، وعدم الأعضاء للغذاء، يكون على هذا النحو.

وكل مرض يغير النبض إلى التواتر فإنه إذا تطاول واستصعب، جعل النبض دوديا.

وكل مرض يغير النبض إلى التفاوت، فإنه مع زيادته فى الأصناف التى ذكرناها يجعل فى النبض معها نوعا من الاختلاف يوهمك أن جرم العرق قد تفتت حتى صار أجزاءا صغارا حتى أنك لا تتوهم أن العرق متصل، وتحس إذا انبسط العرق كأنه يقع تحت مجستك رمل.

وأما نبض أصحاب الاستسقاء: فالزقى منه يجعل النبض صغيرا، متواترا إلى الصلابة ما هو مع تمدد. وأما الطبلى فيجعل النبض طويلا، غير ضعيف، ويكون أسرع، ويكون متواترا، ومائلا إلى الصلابة مع تمدد ما. وأما الاستسقاء اللحمى فيجعل النبض موجيا، ويكون أعرض، ويكون لينا.

وأما نبض أصحاب الجذام فصغير، ضعيف، بطىء، متواتر.

وأما نبض أصحاب اليرقان من غير حمى فأصغر، وأصلب، وأشد تواترا، وليس بضعيف، ولا سريع.

وأما نبض من شرب الخرق فمن قبل القىء بقليل إذا عرض لشاربه العصر، والضغط، فإن نبضه يكون عريضا، متفاوتا، ويكون أضعف وأبطأ.

فإذا عرض له القىء، والقلق، فإن نبضه يصير مختلفا، غير منتظم.

فإن مال إلى الصلاح، فإن نبضه يصير منتظما. إلا أنه يبقى على اختلافه، وينقص عما كان فيه من الاختلاف.

فإذا قرب من الحال الطبيعية استوى النبض، وصار أعظم مما كان، وأقوى.

ومن صار ممن شرب الخريق إلى الغشى، والتشنج، والفواق، فإن نبضه يصير صغيرا، ضعيفا، مختلفا، غير منتظم، ويكون أسرع، ويكون متواترا جدا.

ومن صار منهم إلى الاختناق، فإن نبضه يصير صغيرا، ضعيفا، غير مستو، ولا منتظم. إلا أنه ليس يكون متواترا، ولا سريعا، لكنه يكون أبطأ، ويحس فيه كالموجبة، وكالعرض. وربما أحس فيه تمددا يسيرا من العرق.

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...