Digital Corpus for Graeco-Arabic Studies

Galen: De Pulsibus ad Tirones (On the Pulse for Beginners)

Σύνθετοι δὲ καθ’ ὅσον ἂν δυνατὸν ᾖ ἄλλην ἄλλῃ, καὶ μίαν μιᾷ, καὶ μίαν πλείοσι, καὶ πολλὰς πολλαῖς μίγνυσθαι. καί τινες αὐτῶν ἰδίου τετυχήκασιν ὀνόματος. ὥσπερ καὶ ὁ σκωληκίζων καὶ ὁ μυρμηκίζων καὶ ὁ ἑκτικός· ὁ μὲν σκωληκίζων, ὅταν οἱονεὶ ἕρποντος τὴν ἀρτηρίαν σκώληκος ἔμφασις γίγνηται κυματωδῶς ἐγειρομένου, καὶ μὴ καθ’ ἕνα χρόνον ὅλης διαστελλομένης τῆς ἀρτηρίας εἰ μὲν οὖν σὺν μικρότητι διαστολῆς τοῦτο γίγνοιτο, σκωληκίζων καλεῖται· εἰ δὲ σὺν μεγέθει, κυματώδης ἁπλῶς. δῆλον δὲ ὅτι καὶ ἀμυδρὸς καὶ πυκνός ἐστιν ὁ σκωληκίζων. ὁ δ’ εἰς ἐσχάτην καταπεπτωκὼς ἀμυδρότητα καὶ πυκνότητα καὶ μικρότητα μυρμηκίζων καλεῖται, ταχὺς μὲν εἶναι δοκῶν, οὐκ ὢν δὲ ταχύς. ἑκτικὸς δὲ, ὥσπερ πυρετὸς, οὕτως καὶ σφυγμὸς καλεῖται, ὁ μηδεμίαν τροπὴν μεγάλην ποιούμενος, ἀλλ’ ἀεὶ παραπλήσιος μένων, συμπλεκόμενός τε καὶ μηδέποτε λυόμενος ὅλης τῆς ἕξεως τετραμμένης νοσωδῶς, ἐν τοῖς τοιούτοις πυρετοῖς τε καὶ σφυγμοῖς. ταῦτά μοι ἀρκεῖν δοκεῖ περὶ τῆς τῶν σφυγμῶν διαφορᾶς τοῖς εἰσαγομένοις εἰρῆσθαι. εἰ γάρ τις ἐπὶ τὸ ἀκριβέστερον αὐτὸ ἔρχεσθαι βούλοιτο, βιβλίον ὅλον ἔχει περὶ τῆς τῶν σφυγμῶν διαφορᾶς ὑφ’ ἡμῶν γεγραμμένον. οὔκουν οὔτε περὶ πλήρους καὶ κενοῦ σφυγμοῦ νῦν λέγειν ἀναγκαῖον, οὔτε περὶ ῥυθμῶν, ἐν ἐκείνῳ γὰρ εἴρηται ἀκριβῶς περὶ αὐτῶν, καὶ ἔστιν ἀσαφέστερος ὁ λόγος τοῖς εἰσαγομένοις. ἀναλαβόντες οὖν ἐν κεφαλαίῳ τὰ προειρημένα, τῶν ἐφεξῆς ἐχώμεθα. μέγας τοίνυν ἐστὶ σφυγμὸς ὁ κατὰ μῆκος καὶ πλάτος καὶ βάθος τῆς ἀρτηρίας ἐπὶ πολὺ διϊσταμένης γινόμενος, μακρὸς δὲ ὁ κατὰ μῆκος μόνον, πλατὺς ὁ κατὰ πλάτος, καὶ ὑψηλὸς ὁ κατὰ βάθος. σφοδρὸς δὲ σφυγμός ἐστιν ὁ πλήττων εὐρώστως τὴν ἁφήν· μαλακὸς δὲ, ἐφ’ οὗ ὁ χιτὼν τῆς ἀρτηρίας ἁπαλὸς ᾖ· καὶ ταχὺς μὲν ὁ ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ διαστελλομένης τῆς ἀρτηρίας γινόμενος· πυκνὸς δὲ ὁ δι’ ὀλίγου· καὶ ὁμαλὸς μὲν ὁ ἐφεξῆς ἴσος· τεταγμένος δὲ ὁ κατὰ περίοδον ἴσος· ὁ δὲ κατὰ μίαν πληγὴν ἄνισος ἀνώμαλος λέγεται κατὰ μίαν πληγήν. εἶεν δ’ ἂν σαφεῖς καὶ οἱ ἐναντίοι αὐτῶν μικρὸς καὶ βραχὺς καὶ στενὸς καὶ ταπεινὸς καὶ ἀμυδρὸς καὶ σκληρὸς καὶ βραδὺς καὶ ἀραιὸς καὶ ἀνώμαλος καὶ ἄτακτος. οὐκ ἄδηλον δὲ καὶ ὅτι τῶν μὲν ἄλλων ἐναντίων ἐστὶν ἑκάστου μέσος· ὁμαλοῦ δὲ καὶ ἀνωμάλου μέσος οὐδείς ἐστιν, οὐδὲ τεταγμένου καὶ ἀτάκτου. καὶ ὅτι τῶν μὲν ἄλλων ἁπάντων οἱ μέσοι κατὰ φύσιν, ἐν τούτοις δὲ ὁ μὲν ὁμαλὸς κατὰ φύσιν μόνος, οἱ ἄλλοι οὐ κατὰ φύσιν, ὅ τε ἀνώμαλος καὶ ἄτακτος.

وأما فى الأصناف المركبة فبقدرما يمكن أن يتركب صنف مع صنف، وصنف مع أصناف، وأصناف مع أصناف من هذه الاختلافات.

ومنها ما قد وضع له اسم خاص، مثل النبض الدودى، والنملى، والثابت.

والنبض الدودى هو الذى إذا جسسته، توهمت كأنه دود يدب فى العرق، ووجدت العرق يستقل استقلالا موجبا، وليس ينبسط العرق كله فى وقت واحد. إلا أنه إن كان ذلك مع صفر من النبض، سمى ذلك النبض دوديا. وإن كان مع عظم من النبض سمى ذلك النبض موجبا يقول مطلق.

وتبين أن النبض الدودى مع ذلك ضعيف، متواتر.

ومتى صار النبض إلى الغاية القصوى من الضعف والصغر، والتواتر سمى نمليا.

وقد يظن بهذا النبض أنه سريع، وليس هو بسريع.

وأما النبض الذى يسمى اقطيقوس، وتفسير هذا الاسم «الثابت»، كما سميت الحمى التى تسمى بهذا الاسم، فهو الذى لا يعرض فيه كثرة اختلاف بتة، لكنه يبقى على حالة واحدة دائما، ولا يتغير.

وذلك يكون لأن جوهرالبدن كله قد استحال إلى حال المرض فى حال كون هذه الحميات عند حدوث هذا النبض.

وقد يكتفى المتعلمون فيما أرى بهذا الذى وصفنا من أمر النبض.

لأن من أراد استقصاء علم أصناف النبض فهو قادر عليه من مقالة أفردناها لذكر أصناف النبض. ولذلك ليس بنا فى هذا الكتاب حاجة إلى ذكر النبض الممتلئ، والخالى، ولا إلى ذكر وزن النبض، لأنا قد وصفنا هذه الأشياء فى كتاب أصناف النبض على الاستقصاء. وليس الكلام فيها بينا للمتعلمين. فأنا مذكر بجمل ما تقدم مما وصفت، ثم آخذ فيما يتلوه، فأقول:

إن النبض العظيم هو إذا انبسط العرق انبساطا كثيرا فى الطول، والعرض، والعمق.

والنبض الطويل هو إذا انبسط العرق انبساطا كثيرا فى الطول فقط.

والنبض العريض هو إذا انبسط العرق انبساطا كثيرا فى العرض.

والنبض الشاخص المشرف هو إذا انبسط العرق انبساطا كثيرا فى السمك.

والنبض القوى هو الذى يقرع المجسة بشدة، وقوة.

والنبض اللين هو إذا كان جرم العرق لينا ناعما.

والنبض السريع هو إذا انبسط العرق فى زمان يسير.

والنبض المتواتر هو إذا انبسط العرق بعد زمان يسير.

والنبض المستوى هو إذا كانت النبضات مساويا بعضها لبعض دائما.

والنبض المنتظم هو الذى أدواره متساوية.

وأما النبض الذى هو مختلف فى نبضة واحدة فيقال إنه مختلف فى قرعة واحدة.

ومن هذه الأصناف التى ذكرنا يبين أمر الأصناف التى هى أضدادها، أعنى القصير، والصغير، والدقيق، والمنخفض، والضعيف، والصلب، والبطئ، والمتفاوت، والمختلف، والذى ليس بالمنتظم.

وبين أن بين كل صنفين متضادين من هذه الأصناف صنفا متوسطا، خلا المستوى والمختلف والمنتظم وخلافه. فإنه ليس بين المستوى والمختلف متوسط، ولا بين المنتظم وخلافه. وأن فى جميع تلك الأصناف الأول الأصناف المتوسطة من النبض هى الطبيعة.

وأما هذه الأصناف الأخيرة فإن النبض المستوى وحده هو الطبيعى. والأصناف الباقية خارجة عن الطبيعة، أعنى المختلف، والمنتظم، وخلافه.