Digital Corpus for Graeco-Arabic Studies

Galen: Quod Optimus Medicus Sit Quoque Philosophus (The Best Doctor is also a Philosopher)

ΓΑΛΗΝΟΥ ΟΤΙ ΑΡΙΣΤΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ.

Οἷόν τι πεπόνθασιν οἱ πολλοὶ τῶν ἀθλητῶν, ἐπιθυμοῦντες μὲν ὀλυμπιονῖκαι γενέσθαι, μηδὲν δὲ πράττειν, ὡς τούτου τυχεῖν, ἐπιτηδεύοντες, τοιοῦτόν τι καὶ τοῖς πολλοῖς τῶν ἰατρῶν συμβέβηκεν. ἐπαινοῦσι μὲν γὰρ Ἱπποκράτην, καὶ πρῶτον ἁπάντων ἡγοῦνται, γενέσθαι δὲ αὐτοὺς ἐν ὁμοίοις ἐκείνῳ, πάντα μᾶλλον ἢ τοῦτο πράττουσι. ὁ μὲν γὰρ οὐ μικρὰν μοῖραν εἰς ἰατρικήν φησι συμβάλλεσθαι τὴν ἀστρονομίαν, καὶ δηλονότι τὴν ταύτης ἡγουμένην ἐξ ἀνάγκης γεωμετρίαν. οἱ δ’ οὐ μόνον αὐτοὶ μετέρχονται τούτων οὐδέτερον, ἀλλὰ καὶ τοῖς μετιοῦσι μέμφονται. καὶ μὲν δὴ καὶ φύσιν σώματος, ὁ μὲν ἀκριβῶς ἀξιοῖ γιγνώσκειν, ἀρχὴν εἶναι φάσκων αὐτὴν τοῦ κατ’ ἰατρικὴν λόγου παντός. οἱ δ’ οὕτω καὶ περὶ τούτων σπουδάζουσι, ὡς οὐ μόνον ἑκάστου τῶν μορίων οὐσίαν ἢ πλοκὴν, ἢ διάπλασιν, ἢ μέγεθος, ἢ τὴν πρὸς τὰ παρακείμενα κοινωνίαν, ἀλλ’ οὐδὲ τὴν θέσιν ἐπίστανται. καὶ μέν γε ὡς ἐκ τοῦ μὴ γιγνώσκειν κατ’ εἴδη τε καὶ γένη διαιρεῖσθαι τὰ νοσήματα, συμβαίνει τοῖς ἰατροῖς ἁμαρτάνειν τῶν θεραπευτικῶν σκοπῶν, Ἱπποκράτει μὲν εἴρηται προτρέποντι τὴν λογικὴν ἡμᾶς ἐξασκεῖν θεωρίαν. οἱ δὲ νῦν ἰατροὶ τοσοῦτον ἀποδέουσιν ἠσκῆσθαι κατ’ αὐτὴν, ὥστε καὶ τοῖς ἀσκοῦσιν, ὡς ἄχρηστα μεταχειριζομένοις, ἐγκαλοῦσι. οὕτω δὲ καὶ τοῦ προγιγνώσκειν τε τὰ προγεγονότα, καὶ τὰ παρόντα καὶ τὰ μέλλοντα γενήσεσθαι τῷ κάμνοντι νοσήματα, πολλὴν χρῆναι πεποιῆσθαι πρόνοιαν, Ἱπποκράτης φησίν. οἱ δὲ καὶ περὶ τοῦτο τὸ μέρος τῆς τέχνης ἐπὶ τοσοῦτον ἐσπουδάκασιν, ὥστ’, εἴ τις αἱμοῤῥαγίαν ἢ ἱδρῶτα προείπῃ, γόητά τε καὶ παραδοξολόγον ἀποκαλοῦσιν. σχολῇ γ’ ἂν οὗτοι τἄλλα προλέγοντός τινος ἀνάσχοιντο· σχολῇ δ’ ἄν ποτε τῆς διαίτης τὸ σχῆμα πρὸς τὴν μέλλουσαν ἔσεσθαι τοῦ νοσήματος ἀκμὴν καταστήσαιντο· καὶ μὴν Ἱπποκράτης οὕτως γε διαιτᾷν κελεύει. τί δὴ οὖν ἐστὶ τὸ ὑπόλοιπον εἰς ὃ ζηλοῦσι τἀνδρός; ὁ γὰρ δὴ τήνδε τῆς ἑρμηνείας δεινότητα, τῷ μέν γε καὶ τοῦτο κατώρθωται. τοῖς δ’ οὕτω τοὐναντίον, ὥστε πολλοὺς αὐτῶν ἐστιν ἰδεῖν καθ’ ἓν ὄνομα δὶς ἁμαρτάνοντας, ὃ μηδ’ ἐπινοῆσαι ῥᾴδιον.

مقالة جالينوس فى أنه يجب أن يكون الطبيب الفاضل فيلسوفاً، ترجمة حنبن بن إسحق

بسم الله الرحمن الرحيم، إستعنت بالله تعالى.

كتاب جالينوس فى أنه يجب أن يكون الطبيب الفاضل فيلسوفاً، إخراج حنين بن إسحق.

قال:

(١) إنه قد يعرض لكثير من الأطباء مثل الذى عرض لكثير من المصارعين الذين يحبون أن ينسبوا إلى الظفر فى المحافل، وهم لا يفعلون شيئاً من الأشياء التى ينبغى أن يفعلوها، حتى يصلوا بها إلى ذلك. وذلك أنهم يمدحون بقراط ويقدمونه على جميع الأطباء، وهم بكل شىء أولى منهم بالتشبه به. وذلك أن بقراط يقول: إن منفعة صناعة النجوم فى صناعة الطب ليست باليسيرة. وبين أن الصناعة المتقدمة لهذه الصناعة، أعنى صناعة الهندسة، تنفع ضرورةً فيها. فأما هؤلاء الأطباء، فلم يقتصروا على أنهم لم يتعاطوا شيئاً من هاتين الصناعتين، حتى ذموا من سدا منهما شيئاً.

وبقراط يأمر أن نتعرف طبيعة البدن معرفةً باستقصاء، ويزعم أنها ابتداء لجميع القول فى صناعة الطب. فأما هؤلاء، فقد بلغ من حرصهم على هذا، أنهم لم يقتصروا على ترك معرفة جوهر كل واحد من الأعضاء واشتباك ما اشتبك منها وخلقتها وعظمها واشتراك وضعها بعض إلى بعض، لكن قد تركوا مع ذلك معرفة مواضعها أيضاً. وقد قال بقراط: إنه قد يعرض للأطباء أن يخطئوا فى | أغراض العلاج من أنهم لا يفهمون تقسيم الأمراض بأنواعها وأجناسها. فأشار بهذا إلى أنه ينبغى لنا أن نتدرب فى صناعة المنطق. فأما أطباء أهل زماننا هذا فإنه بلغ من بعدهم من التدرب فيها، أنهم يثلبون من تدرب فيها كأنه يتدرب فيما لا منفعة فيه.

وكذلك قال بقراط: إنه ينبغى أن تكون لنا عناية كثيرة وفى أن نتقدم فنعلم ما الأعراض الحاضرة فى العليل وما تقدم منها وما سيحدث. فأما هؤلاء الأطباء فإنه بلغ من حرصهم على هذا الجزء أيضاً من الصناعة، أنهم يسمون من يتقدم فينذر بعرق أو برعاف خداعاً صاحب بدع. فكم بالحرى لا يقبل هؤلاء من غيرهم إذا تقدم فأنذر، وكم بالحرى يكون بعدهم عن تقدير الغذاء بحسب المنتهى الذى سيكون فى المرض. فإن هذه هى السبيل التى أمرنا بقراط أن نسلكها فى تقدير الغذاء. فأيش الذى بقى لهؤلاء مما يتشبهون فيه ببقراط؟ فما شبهوه ولا فى حذقه بالعبارة. وذلك أنه يعبر عبارةً صحيحةً مستويةً، وهؤلاء يبلغ من مضادة حالهم لحاله فى هذا، أنا نرى أكثرهم يخطئون فى الإسم الواحد فى موضعين، وذلك ما لا يسهل توهمه توهماً.